X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besöksnäring

Möte

Besöksnäringen är en starkt växande näring och Mellerud har goda förutsättningar att vara ett fortsatt attraktivt besöksmål. Satsningar på besöksnäringen är viktigt för Melleruds kommun och kan i förlängningen medföra ökad inflyttning. Enligt Vision 2025 från Boverket ses även besöksnäringen som en stor potential för glesbygdskommuner att kunna utvecklas och spås bli en av Sveriges viktigaste näringar där natur- och kulturmiljöer står i fokus.

Vi vill fokusera på att:
• Verka för att öka tillgängligheten till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock) på ett
hållbart sätt i form av utökning och samordning av befintlig kollektivtrafik samt gång - och cykelvägar
• Verka för förbättring av vägstandarden till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock
• Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser m.m.
• Bidra till ökad samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen
• Öka kommunens samverkan med Dalsland Turist AB och Vänersamarbetet

Handlingsplan

Syfte

Bidra till ökad samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen

Detaljer

Dals Rostock var en av sex platser som fick beviljat stöd av Västra Götalandsregionen för att arbeta med hållbar platsutveckling. Syftet med processen är att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring Dals Rostock för de som bor och verkar här idag men även för att göra orten mer attraktiv för besökare, framtida boende och framtida företag. Kommunen, de aktiva föreningarna och företagen på platsen kommer tillsammans formulera en plan för att utveckla Kroppefjälls området, samhället och hela Dals Rostock som destination samt att skapa en stabil organisation och ekonomisk grund för att platsen ska få en stark grogrund att leva vidare på.

Denna organisation kommer underlätta kommunikationen och ansvarsfördelningen mellan företagare, föreningslivet och kommunen och säkerställa en långsiktig utveckling för området. Det stärkta nätverket kommer göra att det är mer attraktivt och lättare för nya företag att etablera sig och redan befintliga föreningar/företag att växa. Ett bra samarbete skapar ett tryggt sammanhang och detta gör platsen mer attraktiv att bo på och flytta till. Processen ägs av kommunen men drivs i samverkan med representanter för föreningar och företag på platsen och med involvering av hela lokalsamhället. I området finns bland annat idrottsföreningar, kulturförening, flera företag inom handel och besöksnäring samt övriga företag.

Projektet pågår till november 2022 då den nya organisationen, som vuxit fram ut projektet, kommer att arbeta vidare.

Ansvarig aktör

Melleruds kommun

Samverkansparter

föreningar, näringsliv och invånare i Dals Rostock

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Friluftsgruppen arbetar aktivt med utveckling av leder för vandring och upprustning av befintliga leder. Just nu arbetar man med tex:

 • Överenskommelsen påskriven med Västkuststiftelsen för Pilgremsleden där stiftelsen kommer vara huvudman och samordna insatser kring leden. Nu arbetas det med markägaravtal och ny typ av märkning.
 • Att ta fram en vandringsled mellan Sunnanå Hamn - Vita Sannar - Östra Järn (Sjöskogsleden) där första steget är att etablera nyttjanderättsavtal med markägare längs slingan.
 • Att planera för en upprustning av motionsslingan i Vita Sannar.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Verka för att öka tillgängligheten till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock) på ett hållbart sätt i form av utökning och samordning av befintlig kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar

Detaljer

Lake Vänern Grand Tour, ett projekt som drivs på initiativ av Vänersamarbetet, har som syfte att lyfta fram Vänern som en hel och gemensam destination. Genom att synliggöra aktiviteter och besöksmål digitalt, men också fysiskt med hjälp av skyltning, ska det bli enklare för både lokalbefolkning och besökare att ta del av det som finns att uppleva och göra i och kring Sveriges största insjö. Cykelleden som kopplar samman de tretton vänerkommunerna fungerar som ryggrad för konceptet och den kommer att få namnet Vänerleden. 

Att utveckla en cykelled med nationell status bidrar till goda utvecklingsmöjligheter hos besöksnäringsföretag som finns i direkt anslutning till och i närheten av leden. Vänersamarbetet ekonomisk förening arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa Vänerleden. Leden kommer att gå på statliga, kommunala och enskilda vägar och dras så nära Vänern som det är möjligt enligt de krav på säkerhet som Trafikverket satt upp för cykelturismleder. Då den lokala förankringen är mycket viktigt har man skapat lokala team i samtliga 13 kommuner runt Vänern. Dessa team har arbetat fram förslag på sträckningar i sina respektive kommuner. 

Under 2021 granskar Trafikverket ledens trafiksäkerhet, den presenteras hos Trafikverkets referensgrupp och arbetet med att färdigställa skriftliga avtal med samtliga väghållare fortsätter. Invigning planeras under 2022 och till dess kommer även skyltning att finnas på plats. 

Ansvarig aktör

Vänersamarbetet och Melleruds kommun

Samverkansparter

Trafikverket, enskilda väghållare

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Under vintern 2021/2022 kommer betongfundamenten som finns i sjön i Sundserud tas bort.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2021

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Förbättring av de kommunala badplatserna Vita Sannar, Näs Sannar, Strömmersvik och Sundserud.

Alla badplatser har nu:

 • Uppdaterad skyltning med säkerhetsinformation och regler på badplatserna
 • Hundbad på delar av badplatsen
 • Nya grillplatser
 • Digitala tempgivare i vattnet som kan läsas av på kommunens hemsida

Andra uppdateringar på badplatserna:

 • På Vita Sannars badplats finns det nu möjlighet att låna badrullstol i receptionen på campingen
 • Sundserud har fått nya badbryggor, kajakbrygga, ny asfalterad och utbyggd parkering
 • Strömmersvik badplats är tillgänglighetsanpassad och det finns möjlighet att låna badrullstol hos Medborgarkontoret där man får nyckel och kod

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Besökmålet Borekulle har rustats upp där det har monterats nya räcken och lagats bänkar och bord. Det finns även nya informationsskyltar, historieskyltar och vägvisningsskyltar och kommunen har skrivit avtal med markägarna för att kommunen ska kunna röja leden. 

Besöksmålet Dalaborg har rustats upp där man byggt en grillplats, satt dit bänkar samt monterat fyra nya skyltar med information och historia.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Nya grillplatser har monterats under 2021. Dessa finns i Mörttjärn, Sunnanå Hamn, Sundserud, Strömmersvik, Vita Sannar, Näs Sannar, Dalaborg, Ängenäs (vid bron) och lillaspåret i Åsen. Varje grillplats är försedd med bänkar, bord och sopkärl.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

2020

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Under 2020 gjordes ett antal förbättringar i Sunnanå Hamn:

 • Betalautomat för ställplatser/gästhamn med automatiserad betalning​​
 • Ny sjösättningsramp​​
 • Ny brygga
 • Ny kajakbrygga​
 • Ny grillplats​​
 • Utjämning av asfalt runt restaurang och sjösättningsramp​​
 • Tillgänglighetsanpassning med tre nya handikapparkeringar​​
 • Renoverat röda stugan som hyrs ut till en lokal förening​​
 • Montering av elbilsladdare​​
 • Ny uppmärkt promenadslinga på 1,5 km – Hamnslingan​​

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Kontakta oss

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare
E-post: jenni.hagman@mellerud.se
Telefon: 0530 - 181 08

Sidan uppdaterades 18 januari 2022