X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Infrastruktur och kollektivtrafik

Tågperrong

Infrastrukturen är grundläggande för kommunens möjligheter att växa och utvecklas. Vi finns centralt i regionen med pendlingsavstånd till flera städer och områden som Göteborg, Karlstad, Trestad och Oslo.

Vägarna ska bli bättre i hela kommunen för att möjliggöra utveckling av besöksnäring, etablering av fler företag och få fler människor att flytta hit och bo kvar. Människor ska kunna nyttja hela regionens utbud av kultur, utbildning och arbete. De små företagen är viktiga byggstenar och vi har spetskompetenser som kan finnas kvar på orten genom digitaliseringens möjligheter och bra infrastruktur.


Vi vill fokusera på att:
• Verka för förbättring av E45 mellan Mellerud och Vänersborg
• Verka för förbättring av standarden på våra vägar
• Verka för att skapa fler tågavgångar med ett nytt tågstopp i
Dals Rostock
• Verka för en sammanflätad kommun med fler gång- och
cykelvägar
• Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av
befintlig kollektivtrafik
• Verka för en utökad digital infrastruktur
• Arbeta för säkrare lösning för tunga transporter till Östra
(Hassle) industriområde

 

Handlingsplan

Syfte

Verka för förbättring av standarden på våra vägar

Detaljer

2019 gjordes en inventering av alla kommunala vägar av Svensk Beläggningstjänst AB som resulterade i en prioriteringsplan över 10 år. Gata & Park utgår ifrån denna prioritering vid planering av att åtgärda vägar och tar också i beaktning om andra arbeten ska utföras på vägen längre fram såsom VA-arbeten, grävning för fiber mm. Vid de fall där sådana arbeten ska utföras längre fram, görs även arbetet med att åtgärda vägen i samband med detta även om det innebär att vägen ligger med i prioriteringsplanen tidigare. Detta så vi inte tex asfalterar ett slitlager som sedan får grävas upp kort tid efteråt.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Telia

Syfte

Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av befintlig kollektivtrafik

Detaljer

Tillväxtenheten har sett över anslutningarna till och från resecentrum i Mellerud med fokus på arbetspendling till och från Göteborg på morgon och eftermiddag. Denna kartläggning har skickats in till Västtrafik med ändringsförslag med målet om bättre anslutningar för att underlätta pendling till och från våra orter.

Behov om trafikering till Västerråda och Ängenäs är även lyft till Västtrafik i samband med detta.

Ansvarig aktör

Västtrafik, Tillväxtenheten

Syfte

Arbeta för säkrare lösning för tunga transporter till Östra (Hassle) industriområde

Detaljer

Under 2022 kommer det göras en trafikutredning gällande flödet av tunga transporter till och från Östra industriområdet. Syfte att undersöka möjligheter till alternativ väg för de tunga transporterna med mål att de i framtiden ska inkomma till området norrifrån.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Trafikverket, Verksamheter i Östra industriområdet, Industrigruppen

Syfte

Verka för en sammanflätad kommun med fler gång- och cykelvägar

Detaljer

Cykelvägen i Dals Rostock kommer utökas och knytas ihop så man kan cykla fram till pendelparkeringen vid väg 166.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Trafikverket

2021

Syfte

Verka för att skapa fler tågavgångar med ett nytt med tågstopp i Dals Rostock

Detaljer

Strategiskt markförvärv av två fastigheter i Dals Rostock för att möjliggöra mark inför framtida tågspår och tågstopp.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020

Syfte

Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av befintlig kollektivtrafik

Detaljer

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik from hösten 2023 som ska vara tillgänglig att nyttja för allmänheten.

Ansvarig aktör

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Syfte

Verka för en förbättring av E45 mellan Mellerud och Vänersborg

Detaljer

Trafikverket hade uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det första steget i denna process var att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilken initierades 2018 där Melleruds kommun fick lämna in yttrande. 

Den 22 april 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående förbifarter kring Mellerud och Erikstad enligt följande punkter:
1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.
2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.
3. förorda en förbifart utanför Erikstad. Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella näringarna och de boendes situation i områdena.

Ansvarig aktör

Kommunfullmäktige

Samverkansparter

Köpmannaföreningen, Melleruds handel, Lantbrukarnas Riksförbund, Näringslivsrådet

Kontakt

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare
E-post: jenni.hagman@mellerud.se
Telefon: 0530 - 181 08

Sidan uppdaterades 18 januari 2022