X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kompetensförsörjning

Lärare och skolbarn

Tillgång till arbetskraft är vital för företagen att bibehålla sin konkurrenskraft och ha möjlighet att växa. I en undersökning av
Tillväxtverket anges även brist på lämplig arbetskraft som det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Här har
kommunen en viktig roll genom att erbjuda utbildningar som ger näringslivet tillgång till kompetenta medarbetare och få ungdomar att vilja stanna kvar.


Vi vill fokusera på att:
• Öka samverkan mellan skola och näringsliv
• Öka kunskap om det lokala näringslivet hos barn och ungdomar
• Öka samverkan med högre lärosäten
• Regelbundet följa upp näringslivets behov av framtida
kompetens och ta hänsyn till detta vid planering av utbildningsinsatser
• Öka samverkan med lokala föreningar

Syfte

Öka samverkan med högre lärosäten

Detaljer

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom förslaget om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland. Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Ansvarig aktör

Campus Dalsland

Syfte

Regelbundet följa upp näringslivets behov av framtida kompetens och ta hänsyn till detta vid planering av utbildningsinsatser

Detaljer

Följa upp lokalt rekryteringsbehov inför framtiden under våren 2022 via exempelvis en enkät och företagsbesök. Resultatet ska sedan användas för att se över hur vi kan planera utbildningsinsatser och matcha människor som söker arbete med lokala företagens direkta rekryteringsbehov.

Ansvarig aktör

Näringslivsutvecklare

Kontakta oss

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare
E-post: jenni.hagman@mellerud.se
Telefon: 0530 - 181 08

Sidan uppdaterades 18 januari 2022