X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marknadsföring

Hästen på torget

Melleruds kommun har en stor potential att stärka sin attraktivitet, både internt inom kommunen och externt. Insatser för marknadsföring ska visa på bredden i kommunen och presentera Mellerud som en plats där företag kan växa och dit nya medborgare kommer för att hitta bostad, arbete, rekreation och livskvalitet.

Vi vill fokusera på att:
• Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare
• Arbeta fram en marknadsplan
• Förbättra och förenkla kommunens hemsida
• Utveckla befintliga arrangemang som till exempel Kanalyran
• Bidra till ökad samverkan och nätverkande inom näringslivet
samt mellan näringsliv och kommun
• Ge företag bättre förutsättningar för utveckling genom att
erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service

 

Handlingsplan

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Under hösten 2021 har man en särskild kommunikationsinsats. En operativ resurs på 50% som ska arbeta med extern kommunikation.​

Ansvarig aktör

Enheten för säkerhet och kommunikation.

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Vi vill tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbeta fram en enhetlig, långsiktig och strategisk profilering av platsen. En gemensam bild över vad vi förknippar Mellerud med som bidrar till att öka den lokala stoltheten och attraktionskraften för Mellerud.

Målet är att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats med en beskrivning av Melleruds identitet samt en tillhörande grafisk profil som tillsammans bildar en varumärkesplattform. Platsvarumärket för Mellerud ska ha bred förankring med våra målgrupper och vara tillgänglig för användning av olika aktörer såsom det privata näringslivet, föreningar eller Visit Dalsland.

Projektet påbörjades hösten 2021 och planeras vara politiskt beslutat sommaren 2022. Under hösten 2021 kommer det ske dialoger med många olika målgrupper i kommunen som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Efter politiskt beslut inleds en implementeringsfas där varumärkesplattformen ska göras tillgänglig för alla som vill berätta om Mellerud och målgrupper ska informeras och utbildas i hur man kan använda det, var materialet finns med mera.

Ansvarig aktör

Melleruds kommun

Samverkansparter

Melleruds kommun, medborgare, näringsliv, föreningar, besökare

Syfte

Bidra till ökad samverkan och nätverkande inom näringslivet samt mellan näringsliv och kommun

Detaljer

Näringslivsrådet träffas ca fyra gånger per år och fungerar som en mötesplats där kommun och näringsliv utbyter idéer och information för att utveckla ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådet ska vara ett bollplank för näringslivsansvarig i kommunen samt rådgivande inför kommunala beslut som gäller utveckling av näringslivet i allmänhet.

I näringslivsrådet deltar representanter ifrån Ung Företagsamhet, Företagarna, MellerudsNavet, Lantbrukarnas Riksförbund, Köpmannaföreningen och Industrigruppen. Från kommunen deltar kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, näringslivsutvecklare samt andra deltagare efter behov.

Ansvarig aktör

Kommunstyrelsens ordförande

Samverkansparter

Företagarna, Industrigruppen, Köpmannaföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Ung Företagsamhet, MellerudsNavet

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Den nya detaljplanen för verksamhetsområdet Sapphult blev antagen våren 2021 och ska nu marknadsföras med mål om att locka företag att etablera sig eller expandera sin verksamhet här. Genom den nya detaljplanen har området gjorts mer tillgängligt för etablering av fler typer av verksamheter och med sitt strategiska och attraktiva läge är Sapphult en plats där verksamheter får möjlighet att kunna trivas och utvecklas.

Ansvarig aktör

Enheten för säkerhet- och kommunikation

Samverkansparter

Tillväxtenheten

Syfte

Ge företag bättre förutsättningar för utveckling genom att erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service

Detaljer

Riktlinjer för företagslotsen är antagna av Kommunfullmäktige och arbetssättet med Företagslots ska utvecklas och arbetas in ytterligare. 

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Kontakta oss

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare
E-post: jenni.hagman@mellerud.se
Telefon: 0530 - 181 08

Sidan uppdaterades 18 januari 2022