X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Platsutveckling

Flygbild Vita Sannar

Melleruds kommun vill på sikt ha en förmåga att kunna öka sin befolkning till 11 000 invånare till år 2030. För att vara attraktiva
för nya invånare och vid rekrytering av arbetskraft behöver det finnas en beredskap för boende, möjligheter till etablering och
expansion av företag samt mötesplatser. Mellerud är en landsbygdskommun och jordbruket är på många sätt landsbygdens motor. Det är därför viktigt att kommunen kan underlätta för de företagare som håller markerna öppna och verka för en levande landsbygd.

Vi vill fokusera på att:
• Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder
• Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag
• Utveckla centrum i Melleruds tätort som mötesplats för handel, kultur och gemenskap med koppling till Västerråda och Resecentrum
• Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter
• Värna om gröna näringar vid planarbete samt bygglovshantering

Handlingsplan

Syfte

  • Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder
  • Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag

Detaljer

  • En ny detaljplan för resecentrum håller på att tas fram. Den ska främst planläggas för befintliga verksamheter, men även möjlighet för bostäder på sikt i Bergs sjukhem.
  • Tillsammans med privat aktör ska en ny detaljplan för Kroppefjäll tas fram. Den ska bland annat möjliggöra fler kommunala bostadstomter i Dals Rostock samt skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.
  • Tillsammans med bland andra Melleruds Bostäder detaljplanera kvarteret Staren för att möjliggöra fler bostäder.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Samverkansparter

Privat fastighetsägare, Melleruds Bostäder, Samhällsbyggnad, Dalslands miljö- och energiförbund

Syfte

Värna om gröna näringar vid planarbete samt bygglovshantering

Detaljer

Melleruds kommun är restriktiva kring nyetableringar på jordbruksmark i bygglovshantering.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Syfte

Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder

Detaljer

En fördjupad översiktsplan ska tas fram för Sjöskogen i östra Mellerud med målsättning att efter det ta fram detaljplaner för bostadsändamål.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Samverkansparter

Representanter ifrån kommunens förvaltningar, Dalslands miljö-och energiförbund, Länsstyrelsen, enskilda markägare

2021

Syfte

Utveckla centrum i Melleruds tätort som mötesplats för handel, kultur och gemenskap med koppling till Västerråda och Resecentrum

Detaljer

Uppfräschning av Köpmantorget i Mellerud pågår som inkluderar.

  • Ny kiosk med scen framför samt ny fontän
  • Ny asfaltering och belysning på Nygatan som fortsatt kommer hålla samma standard som Storgatan med tex julbelysning
  • Portal med pelare ut mot E45:an med ingraveringar "Melleruds centrum"
  • Nya parkeringar samt enkelriktad väg utanför biblioteket

Arbetet ska till största del vara färdigt till julhandeln.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

Samverkansparter

Köpmannaföreningen, Tillväxtenheten, Ritningsgranskarrådet, Näringslivsrådet

Syfte

Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag

Detaljer

En ny detaljplan för verksamhetsområdet Sapphult blev antagen våren 2021. Området är ca 9 hektar och är tillgängligt för exploatering för verksamheter.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Syfte

Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter

Detaljer

En ny lekplats har byggts i Ängenäs under 2021. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med asfaltering hela vägen fram till lekplatsen och med fallskydd av plastgräs med fallskyddspad.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

2020

Syfte

Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter

Detaljer

En ny lekplats har byggts i Dals Rostock under 2020. 

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

Kontakta oss

Jenni Hagman
Näringslivsutvecklare
E-post: jenni.hagman@mellerud.se
Telefon: 0530 - 181 08

Sidan uppdaterades 18 januari 2022