X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygge av lägenhetshus

Marklov och rivningslov

Om du ska riva en byggnad eller förändra marken behöver du söka lov för detta.

Läs mer nedan.

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området är har detaljplan.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

 

För marklov gäller:

  • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
  • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
  • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
  • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Process och handlingar är likvärdigt med bygglov.

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av byggnad.

Byggnader som inte kräver bygglov kräver inte heller rivningslov. Undantaget är om kommunen har bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelse att det krävs rivningslov även för dessa byggnader. 

Processen för rivningslov är likvärdigt med bygglov.

Dessa handlingar ska finnas med när du ansöker om bygglov.

  • Ansökan om rivningslov – skriftlig blankett med underskrift. Blankett finner du här.
  • Rivningsplan - är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
  • Situationsplan - visar huset/byggnaden och tomten med omgivningen ovanifrån. Byggnaden som ska rivas ska tydligt markeras.

Handlingarna lämnas in på Medborgarkontoret, Storgatan 13, Mellerud, eller skickas till:
Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80 Mellerud

Sidan uppdaterades 23 september 2021