Trafikarbeten vid Västerråda handelsområde

På Västerråda-området utförs just nu åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid det nya köpcentret.

Karta tillfällig övergång

Passage över E45

Enligt detaljplanen som antogs 2013 för området ingick Melleruds kommun och Trafikverket ett avtal om medfinansiering och samverkan för åtgärder på E45 och länsväg 166. Det handlade om vänstersvängfält och en gångbro över E45 för oskyddade trafikanter, framförallt skolbarn och ungdomar i området som tar sig över till köpcentret.

Då Trafikverket har börjat utreda hur E45 mellan Mellerud och Vänersborg ska byggas ut samt att ett handelsområde har placerats öster om E45, påverkar detta placeringen och utförandet av en gångbro över E45. Tillsammans med Trafikverket har vi tills vidare anlagt en tillfällig passage mitt emot södra entrén till köpcentret i närheten av rondellen, för att göra det lättare för gående och cyklister.

Vid den tillfälliga passagen gäller samma trafikregler som var som helst på en väg eller gata, det vill säga att gående och cyklister har väjningsplikt. Samtidigt ska fordonsförare anpassa hastigheten så att gående som redan börjat korsa gatan ska beredas tillfälle att passera på ett säkert sätt. Trafikverket utreder just nu hur det kan skapas en permanent övergång över E45.

Två vänstersvängfält på E45, ett åt vardera håll, påbörjas av Trafikverket i början av nästa år och beräknas vara färdiga sommaren 2020.

Länsväg 166

Då det blir en ökning av trafik till Västerråda-området har vi under hösten 2019 breddat väg 166 för att ge plats åt två vänstersvängfält mellan rondellen och infart Sapphultsgatan i anslutning till E45. Gatubelysningen på sträckan har tillfälligt tagits ned under tiden arbetet har pågått. Arbetet med att installera belysningen påbörjas under oktober månad.

Verkstadsgatan

Denna gata är för tillfället stängd till E45. Arbete påbörjas för att öppna Verkstadsgatan mot E45 med en in- och utfart. Detta beräknas ske i samband med att vänstersvängfältet på E45 färdigställs sommaren 2020. På Verkstadsgatan har vi även skapat plats för busstrafik. Planering sker tillsammans med Västtrafik för att de ska kunna trafikera denna sträcka.

V-formad gata

En ny gata har anlagts på Västerråda vid köpcentret och löper förbi Automats, Konsumentkemi och Besikta. Gatan är v-formad. Det vill säga gatan är högre på kanterna och lägre i mitten, för att vid stora nederbördsmängder leda bort vatten från det flacka området och avlasta dagvattensystemet. Syftet är att förhindra översvämning på området. En traditionell gata lutar utåt och är utformad så att vatten leds bort genom gatans kanter. En v-form innebär däremot att gatan i sig används för att avleda vatten.

Endast delen som utgörs av Smedjegatan är kommunal gata, resterande del är placerad på privat mark och därför avstängd för genomfart.

Parkering på Nordalsskolan

Marken där den före detta personalparkeringen vid Nordalsskolan låg är såld till en privat aktör och är därmed stängd för parkering. För besökare i området hänvisar vi till parkering på Rådaskolan, Idrottshuset eller Cirkusplatsen.

Vid frågor, kontakta oss:

samhallsbyggnad@mellerud.se

Telefon växel: 0530-180 00

Sidan uppdaterades 17 december 2021