X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarförslag

Vem kan lämna medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Melleruds kommun kan lämna medborgarförslag. Det gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Varje medborgare i Melleruds kommun kan få högst tre förslag per år hanterade och besvarade såsom medborgarförslag. Medborgarförslag utöver dessa tre från en och samma person hanteras och besvaras som en inkommen skrivelse. Det finns inte någon förvaltningsrättslig grund för att överklaga att förslag avvisas och hanteras som en inkommen handling med synpunkter eller klagomål.

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag, eftersom det är den enskildes delaktighet som ska öka.

 

Vad kan medborgarförslaget handla om?

Förslaget kan gälla allt som rör verksamhet som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd.

Förslaget ska utmynna i någon form av konkret förslag. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

De som har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet ska istället använda respektive verksamhets klagomålshantering.

 

Hur lämnas medborgarförslaget in?

Förslaget ska vara skriftligt, undertecknat och märkt ”Medborgarförslag”. Det ska innehålla namn, adress, telefonnummer och/eller e-postadress.

Medborgarförslag kan antingen sändas via

post - Melleruds kommun, Kommunkansliet, 464 80 MELLERUD

e-post - kommunen@mellerud.se

eller inlämnas på Medborgarkontoret i Mellerud

När medborgarförslaget har kommit in till kommunen blir det en allmän handling vilket innebär att alla har rätt att läsa förslaget. I samband med att kommunen svarar på förslaget kommer de uppgifter som har lämnats, till exempel förslagsställarens namn, att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll.

 

Hur och när behandlas medborgarförslaget?

Medborgarförslaget rapporteras på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Det ska ha kommit in senast en vecka före sammanträdet.

Kommunfullmäktige skickar, efter beredning av fullmäktiges ordförande och kommunchef, förslaget till kommunstyrelsen eller den nämnd som ansvarar för de frågor som förslaget handlar om. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar vilken tjänsteman som bereder ärendet. Efter beredning tar respektive nämnd beslut.

Medborgarförslag kan besvaras på tre olika sätt:

Bifall – då ska förslaget genomföras,
Avslag – då avslutas förslaget eller
Besvarad - det svaret ges när kommunen kanske redan har genomfört förslaget eller planerar att genomföra åtgärden eller när någon annan myndighet ansvarar för frågan.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, blir förslagsställaren underrättad och när beslut fattats får förslagsställaren det skickat till sig via post eller e-post.

För att kommunfullmäktige ska få insyn i hur medborgarförslagen hanteras ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag ska behandlas senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktigesammanträdet. Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021