Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Melleruds kommun kan lämna medborgarförslag. Det gäller även för barn, ungdomar och personer med utländsk bakgrund som ännu inte har kommunal rösträtt.

Varje medborgare i Melleruds kommun kan få högst tre förslag per år hanterade och besvarade såsom medborgarförslag. Medborgarförslag utöver dessa tre från en och samma person hanteras och besvaras som en inkommen skrivelse. Det finns inte någon förvaltningsrättslig grund för att överklaga att förslag avvisas och hanteras som en inkommen handling med synpunkter eller klagomål.

Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar får inte lämna medborgarförslag, eftersom det är den enskildes delaktighet som ska öka.

Förslaget kan gälla allt som rör verksamhet som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel beviljande av bygglov eller försörjningsstöd.

Förslaget ska utmynna i någon form av konkret förslag. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.

De som har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet ska istället använda respektive verksamhets klagomålshantering.

Förslaget lämnas in via e-tjänsten Medborgarförslag.

Om du inte har möjlighet att lämna förslaget digitalt kan du komma in på Medborgarkontoret i Mellerud för att få hjälp.

När medborgarförslaget har kommit in till kommunen blir det en allmän handling vilket innebär att alla har rätt att läsa förslaget. I samband med att kommunen svarar på förslaget kommer de uppgifter som har lämnats, till exempel förslagsställarens namn, att finnas med i kallelser och sammanträdesprotokoll.

Medborgarförslaget rapporteras på kommunfullmäktiges närmast kommande sammanträde. Det ska ha kommit in senast en vecka före sammanträdet.

Kommunfullmäktige skickar, efter beredning av fullmäktiges ordförande och kommunchef, förslaget till kommunstyrelsen eller den nämnd som ansvarar för de frågor som förslaget handlar om. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar vilken tjänsteman som bereder ärendet. Efter beredning tar respektive nämnd beslut.

Medborgarförslag kan besvaras på tre olika sätt:

Bifall – då ska förslaget genomföras,
Avslag – då avslutas förslaget eller
Besvarad - det svaret ges när kommunen kanske redan har genomfört förslaget eller planerar att genomföra åtgärden eller när någon annan myndighet ansvarar för frågan.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, blir förslagsställaren underrättad och när beslut fattats får förslagsställaren det skickat till sig via post eller e-post.

För att kommunfullmäktige ska få insyn i hur medborgarförslagen hanteras ska kommunstyrelsen två gånger om året redovisa besvarade medborgarförslag. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag ska behandlas senast inom ett år efter det att förslaget anmälts på kommunfullmäktigesammanträdet. Kommunstyrelsen och nämnderna ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Nedan finns en förteckning över aktuella medborgarförslag. 

MedborgarförslagDiarienummerInkom

Medborgarförslag om motorcrossbana i Mellerud

KS 2019/416 19 augusti 2019

Medborgarförslag om väjningsplikt i korsningen Kapellgatan/Köpmantorget

KS 2020/614 6 oktober 2020

Medborgarförslag om skateboardramp i Åsensbruk

KS 2020/777 9 december 2020

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från centralorten till Bloms Varuhus

KS 2021/434 30 juli 2021

Medborgarförslag om cykelväg på eller bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud

KS 2021/481 30 augusti 2021

Medborgarförslag om att lägga en halvmeter med grus eller kolstybb bredvid gång- och cykelbanan runt golfbanan

KS 2021/572 19 oktober 2021

Medborgarförslag om belysning i hundrastgården i Mellerud

KS 2021/618 10 november 2021

Medborgarförslag om badstege på ön vid Vita Sannar samt på närliggande udden

KS 2021/619 11 november 2021

Medborgarförslag gällande anonym undersökning/studie kring upplevelse av service och bemötande

SN 2022/8 29 december 2021

Medborgarförslag om att fordonshastigheten på och runt Köpmantorget anpassas till gångtrafikanter

KS 2022/17 4 januari 2022

Medborgarförslag om ett mer handikappvänligt Mellerud

KS 2022/80 9 februari 2022

Medborgarförslag om bättre belysning vid Lunden/Parkgatan för ökad trygghet och säkerhet

KS 2022/104 24 februari 2022

Medborgarförslag om ett klot som synkar med gatunamnen i rondellen in till Ängenäs

KS 2022/154 17 mars 2022

Medborgarförslag om farthinder vid övergångsstället ner till Sundserudssjön

KS 2022/172 30 mars 2022

Medborgarförslag om lekplats i Åsensbruk

KS 2022/195 7 april 2022

Medborgarförslag om skyltar vid hundrastgården i Mellerud med texten Rökning förbjuden och Att här plockar man upp efter sin hund

KS 2022/237 4 maj 2022

Medborgarförslag om att Tingshusgatan i Mellerud döps om till Olle Ljungs gata

KS 2022/289 27 maj 2022

Medborgarförslag om namnförslag (Mittpunkten) på den nya byggnaden på Köpmantorget i Mellerud

KS 2022/322 16 juni 2022

Medborgarförslag om namnförslag (Mellestraden) på den nya byggnaden på Köpmantorget i Mellerud

KS 2022/338 22 juni 2022

Medborgarförslag om en lekplats i Håverud

KS 2022/404 8 augusti 2022

Medborgarförslag om en actionpark i Mellerud

KS 2022/405 11 augusti 2022

Medborgarförslag om farthinder på Storvägen i Åsensbruk

KS 2022/418 20 augusti 2022

Medborgarförslag om kommunal arbetslivsinriktad insats genom drift av lågprisbutik för människor med låg eller ingen inkomst i gamla Coophuset

KS 2022/528 25 oktober 2022

Medborgarförslag om belysning vid lekparken Sjögatan/Näckrosgatan och ytterligare belysning vid pulkabacke

KS 2022/534 31 oktober 2022

Medborgarförslag om belysning av hundrastgården i Mellerud

KS 2022/555 12 november 2022

Medborgarförslag om att ta ner ekar i hundrastgården i Mellerud

KS 2022/560 15 november 2022

Medborgarförslag om en skylt med "Kyrkans Hus" sätts upp vid E45/ICA Kronan

KS 2022/590 5 december 2022

Medborgarförslag om belysning längs gångvägen mellan Parkgatan och Lundens förskola och Idrottshuset

KS 2023/30 17 januari 2023

Medborgarförslag om tidsbegränsad parkering på Storgatan i Mellerud mellan Köpmantorget och P D Lundgrensgatan

KS 2023/32 18 januari 2023
MedborgarförslagDiarienummerInkom

Medborgarförslag om fritidsbank

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 196, att medborgarförslaget antas enligt utredningens förslag.

KS 2020/502 4 augusti 2020

Medborgarförslag om gatljus på gång- och cykelvägen mellan Oxgatan och Travgatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 10 januari 2023, § 29, att bifalla medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen placerar ut två lyktstolpar på gång- och cykelvägen mellan Oxgatan och Travgatan.

KS 2021/613 9 november 2021

Medborgarförslag om lekplats i Dals Rostocks tätort tillgängligt för allmänheten dagtid

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 245, att tacka för medborgarförslaget som inspirerat genomförandet av investeringsprojektet Lekplats Dals Rostock och som nu är genomfört och slutredovisat.

KS 2017/327 8 juni 2017

Medborgarförslag om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn, årtal, foto etc. i plenisalen i Tingshuset

Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2020, § 31, att bifalla medborgarförslaget om att celebrera tidigare fullmäktigen genom namn på ordförandena i kommunfullmäktige och årtal enligt delförslag nummer 2, från Melleruds kommuns bildande och framåt. Plaketten sätts upp i lämpligt grupprum.

KS 2018/586 2 oktober 2018

Medborgarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns återvinningscentral

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021, § 195, att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till pågående utredning om kretsloppspark med direktiv om ökad kundanpassning av öppettider.

KS 2018/677 12 november 2018

Medborgarförslag om att byta ut Kroppefjällsfilmen på biblioteket mot den nya digitala och uppdaterade versionen

Kultur- och utbildningsnämndens beslutade den 9 mars 2020, § 25, bifalla förslaget om att framställa och tillhandahålla en digital kopia av Kroppefjällsfilmen för utlåning på kommunbiblioteket. Kultur och utbildningsnämnden avslog däremot förslaget om att via kommunbiblioteket ha digitala kopior av Kroppefjällsfilmen till försäljning.

KUN 2019/46 1 april 2019

Medborgarförslag om att öka demokratin och förståelsen om EU

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2020, § 206, att medborgarförslaget antas genom att kommunchefen får i uppdrag att kontakta Högskolan Väst om intresse för en studentuppsats.

KS 2019/460 17 september 2019

Medborgarförslag om att en lampa sätts upp på yttre båtrampen i Sunnanå hamn

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020, § 254, att bifalla medborgarförslaget genom att besluta om montering av stolpe med lampa och inkoppling på kommunens elnät.

KS 2020/63 29 januari 2020

Medborgarförslag om hundrastgård i Åsensbruk

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 152, att bifalla medborgarförslaget om hundrastgård i Åsensbruk och ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att uppföra en hundrastgård i Åsensbruk. Finansiering sker inom budget 2023.

KS 2020/345 13 maj 2020

Medborgarförslag om seniorbiljett

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 104, att bifalla medborgarförslaget genom att ge i uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde. Eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.

KS 2020/678 29 oktober 2020

Medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds kommun för pensionärer 65+

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2021, § 105, att bifalla medborgarförslaget genom att ge i uppdrag att utreda frågan vidare och presentera förslag till beslut vid kommunstyrelsens kommande sammanträde. Eventuella kostnader för 2021 och 2022 får finansieras ur förfogandeanslaget och i fortsättningen får detta beaktas i budgetarbetet.

KS 2020/792 14 december 2020
MedborgarförslagDiarienummerInkom

Medborgarförslag om en vägsträckning för gångtrafik mellan Violvägen och Kroppefjälls hotell och vandrarhem och Kroppefjälls barnstuga i Dals Rostock

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 193, att medborgarförslaget förslag anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med detaljplanen på området.

KS 2018/360 28 maj 2018

Medborgarförslag om åtgärder på Råggatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2022, § 192, att

  1. tillgodose en grusad vändplan i östra änden av Råggatan. Detta då en utredning är på gång om vattenledningarna behöver bytas.
  2. bifalla åtgärd två i medborgarförslaget genom att samhällsbyggnadsförvaltningen gräver
    ner en rännstensbrunn i vändplanen för att leda bort markvatten.
  3. avslå åtgärd tre i medborgarförslaget med hänvisning till att den mörka delen av gatan tillhör Trafikverket.
KS 2019/443 6 september 2019

Medborgarförslag om belysning längs gång- och cykelvägen mellan Odengatan och Ängenäsgatan

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 108, att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att gång- och cykelvägen inte är kommunal utan en statlig. Kommunen har kontaktat Trafikverket som kommer att ta upp frågan i Trafikverkets belysningsgrupp.

KS 2021/11 8 januari 2021

Medborgarförslag om två hundrastplatser i Åsensbruk

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 107, att anse medborgarförslaget vara under genomförande med hänvisning till tidigare beslut om hundrastgård i Åsensbruk och tar med förslaget om två hundrastplatser, en för stora hundar och en för små hundar, i arbetet.

KS 2021/17 12 januari 2021

Medborgarförslag om belysningsstolpe på kullen vid grönområdet på Erlandserud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 106, att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till den belysningsstolpe som satts upp i anslutning till kullen i samförstånd med förslagsställarna.

KS 2021/101 15 februari 2021

Medborgarförslag om att plantera japanska körsbärsträd längs grönområde vid Österrådaplan

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 109, att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till den pågående översyn av framtida grönområde vid Österrådaplan och tar med förslaget om japanska körsbärsträd i utredningen.

KS 2021/395 21 juni 2021

Medborgarförslag om att använda kommunens drönare för att lokalisera och förstöra måsbon inom tätbebyggt område

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 102, att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det som förslagsställaren föreslår tillgodoses genom andra åtgärder.

KS 2022/118 2 mars 2022

Medborgarförslag om att den 8 mars görs till allmän flaggdag

Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2022, § 102, att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att den internationella kvinnodagen den 8 mars redan är allmän flaggdag i Melleruds kommun.

KS 2022/126 7 mars 2022

Medborgarförslag om att en cykelbana byggs från Mellerud till Håverud

Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 2020, § 171, att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att förslaget kommer att tas med i det arbete som pågår med framtagandet av en plan för gång- och cykelvägnätet inom Melleruds kommun,

KS 2017/636 10 november 2017

Medborgarförslag om utökning av befintlig hundrastgård i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november  2020, § 255, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad. 

KS 2018/170 9 mars 2018

Medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november  2020, § 256, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

KS 2018/213 27 mars 2018

Medborgarförslag om att Melleruds kommun gör den öppna verksamheten inom socialpsykiatrin tillgänglig även på helger

Socialnämnden beslutade den 26 augusti 2020, § 107, att medborgarförslaget är besvarat med stöd av att verksamheten anpassas utifrån deltagarnas behov och aktivitetsplan, vid behov kommer det även att vara öppet på helgen.

SN 2018/77 28 mars 2018

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Åsensbruk

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 154, att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

KS 2018/569 25 september 2018

Medborgarförslag om utökad hundrastgård i området mellan Viaduktgatan - Storgatan - Järnvägsgatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november  2020, § 257, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad. 

KS 2019/67 14 februari 2019

Medborgarförslag om att snygga till f.d. lekplatsen vid Södergatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 153, att medborgarförslaget förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att gata/park klipper gräset och sköter grönytorna runt om lekparken regelbundet.

KS 2019/341 11 juni 2019

Medborgarförslag om uppgradering av teknisk utrustning m.m. i Erikstadsrummet och Grinstadsrummet i kommunhuset

Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2021, § 7, att medborgarförslaget anses som besvarat genom att eventuellt behov av teknisk utrustning anges i samband med bokning av lokalerna och kvitteras ut tillsammans med nyckeln till lokalen. Förslaget i den del som avser talarstol avslås av utrymmesskäl och de krav som ställs på säkerhet.

KS 2019/568 13 november 2019

Medborgarförslag om gratis bussresor inom Melleruds kommun för pensionärer 65+

Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2020, § 19, att anse att medborgarförslag om seniorkort som besvarad med anledning av att Västtrafik meddelat att inga nya avtal kommer att göras vad gäller seniorkortet innan den 1 januari 2021.

KS 2019/597 28 november 2019

Medborgarförslag om försäljning av mottaget material vid återvinningsstationen Hunnebyn

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 72, att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

KS 2020/6 3 januari 2020

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan

 Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 173, att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

KS 2020/427 15 juni 2020

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 174, att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

KS 2020/428 15 juni 2020

Medborgarförslag om aktivitetsparken vid Rådaskolan

Kommunstyrelsen beslutade den 11 augusti 2021, § 175, att medborgarförslagets förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till de åtgärder som vidtagits.

KS 2020/434 16 juni 2020

Medborgarförslag om att vid fulla återvinningscontainrar meddelar Melleruds kommun om tömning

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 73, att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det som förslagsställaren föreslår redan sker genom renhållningsenhetens försorg.

KS 2020/453 24 juni 2020

Medborgarförslag om en större hundrastgård i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020, § 258, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad.

KS 2020/540 28 augusti 2020

Medborgarförslag om att bygga ut hundrastgården i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2020, § 259, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det befintliga arbetet i frågan. Offert har tagits in och planeringen är påbörjad. 

KS 2020/546 31 augusti 2020

Medborgarförslag om rondell i korsningen Norra Kungsgatan/Bergsgatan

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 151, att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till den trafiksäkerhetshöjande åtgärd som finns med i budgetplanen 2023.

KS 2020/615 6 oktober 2020

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen utanför Hemköp Kvarnkullen samt vid rondellen i korsningen Storgatan/Odengatan

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 149, att medborgarförslagets åtgärdsförslag tas med i kommunens pågående arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

KS 2020/643 16 oktober 2020

Medborgarförslag om att förbättra vildmarksrastplatserna i Melleruds kommun

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 140 att medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det arbete som pågår med kommunens friluftsanläggningar.

KS 2021/84 9 februari 2021

Medborgarförslag om förbättring av socialnämndens kallelser och protokoll

Socialnämnden beslutade den 30 mars 2021, § 48, att medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning dels till nämndens pågående utvecklingsarbete med kallelser och protokoll enligt kommunallagens regler och revisorernas genomförda granskningar samt genomförda utbildningar för presidier, gruppledare, förvaltningschefer och nämndsekreterarna.

SN 2021/71 5 mars 2021

Medborgarförslag om att skyltar med förkörsrätt sätts upp vid refugerna längs Viaduktgatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021, § 274, att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att frågan om skyltning lämnats vidare till Trafikverket då Viaduktgatan är en statlig väg.

KS 2021/144 9 mars 2021
MedborgarförslagDiarienummerInkom

Medborgarförslag om att vårdnadsutredningar, gällande att statistik över utredningarnas förslag ska tas fram och publiceras

Socialnämnden beslutade den 20 april 2020, § 57, att avslå medborgarförslaget med hänvisning att förslaget saknar laglig grund.

SN 2018/72 7 mars 2018

Medborgarförslag om skyltar på de mest cykeltrafikerade vägarna för att påminna bilister att de behöver visa mer hänsyn för de oskyddade cyklisterna

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 80, att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att skylten som förslagsställaren har skickat in inte är tillåten på kommunala vägar samt att samhällsbyggnads-förvaltningen anser att behovet för en liknande skylt inte finns. 

KS 2018/342 15 maj 2018

Medborgarförslag om papperskorg vid konstgräsplanen

Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2021, § 244, att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den befintliga papperskorgen 152 meter bort.

KS 2018/355 24 maj 2018

Medborgarförslag om farthinder på P D Lundgrensgatan i Mellerud

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 78, att avslå medborgarförslaget med begäran om att anlägga farthinder på P D Lundgrensgatan med hänvisning till att kommunen prioriterar trafiksäkerhetsarbete där oskyddade trafikanter korsar större gator.

KS 2018/495 14 augusti 2018

Medborgarförslag om att Melleruds kommun anställer en person som ger stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning

 Socialnämnden beslutade den 27 maj 2020, § 72, att avslå medborgarförslaget då det saknas ekonomiska förutsättningar till en tjänst för en syn- och hörselinstruktör.

SN 2019/98 10 april 2019

Medborgarförslag om utegym i Sunnanå

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021, § 273, att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att kommunen anser att behovet är tillgodosett genom det befintliga utegymmet i Mellerud samt att det i närheten av Sunnanå finns ett flertal vandringsleder för motionsutövande.

KS 2019/345 20 juni 2019

Medborgarförslag om att kartlägga ödehus på landet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 141, att medborgarförslaget avslås med hänvisning till den förstudie kommunen har medverkat i gällande hållbar landsbygd.

KS 2019/547 6 november 2019

Medborgarförslag om utbyggnad av glasskiosken på Köpmantorget

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2021, § 77, att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det idag finns två glasskiosker intill glasskiosken på Köpmantorget. Melleruds genomför för närvarande en översyn av torgmiljön.

KS 2020/232 1 april 2020

Medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsstället på Dalslandsgatan/GC-väg från Gerdsrud

Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021, § 150, att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att Melleruds kommun inte äger vägen men ta med frågan vid kommunens överläggningar med Trafikverket.

KS 2020/641 15 oktober 2020

Medborgarförslag om buss från Ängenäs till Nordalsskolan

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021, § 68, att avslå medborgarförslaget då avståndet mellan Ängenäsområdet och Nordalskolan är inom angivet avstånd – under 3 km. De yngre barnen kan också gå på Fagerlidsskolan dit avståndet är kortare.

KUN 2020/162 7 december 2020

Medborgarförslag om kommunalt bidrag till cykel till medborgare som önskar cykla i stället för att ta bilen

Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021, § 269, att avslå medborgarförslag med hänvisning till att förslaget ansågs ligga utanför den kommunala kompetensen.

KS 2021/594 27 oktober 2021