Val 2022

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år.

Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region och kommun. 

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatisk med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt i riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt vid val till kommun och region

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/regionen.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Alla som har rösträtt får ett röstkort hemskickat med posten senast den 24 augusti.

På röstkortet står din rösträtt och information om i vilken lokal du kan rösta. Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Du kan ringa till valnämndens kansli i Melleruds kommun, telefon 0530-181 04 eller Medborgarkontoret 0530-189 00 samt till Länsstyrelsen telefon 010-224 10 00 eller till Valmyndigheten, telefon 020-825 825.

Olika sätt att rösta

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 24 augusti till 11 september 2022. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och ID-handling.

I Melleruds kommun kommer du att kunna förtidsrösta i Grinstadsrummet i kommunhuset (ingång till vänster om Medborgarkontoret, Storgatan 13 i Mellerud).

Öppettider

Valnämnden anordnar med anledning de allmänna valen 2022 särskild röstmottagning söndagen den 4 september 2022 i Melleruds kommun vid följande vårdinrättningar/servicehus:

Karolinen, Dals Rostock

Kl. 09.30 – 10.30

Skållerudshemmet, Åsensbruk

Kl. 12.00 – 13.00

Ängenäs särskilda boende, Mellerud

Kl. 09.30 – 10.30

Fagerlid särskilda boende, Mellerud

Kl. 11.00 – 12.00

Älvan, Mellerud

Kl. 12.30 – 13.30

Även anhöriga, personal och andra röstberättigade kan rösta vid dessa tillfällen.

Du måste ta med röstkort och godkänd ID-handling för att kunna rösta.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

I Melleruds kommun finns fem valdistrikt och vallokaler som är öppna på valdagen mellan klockan 08.00 - 20.00.

Fagerlid/Järn (valdistrikt 14610101)
Fagerlidsskolan (gymnastiksalen)
Storgatan 79
464 32 MELLERUD

Mellerud/Holm (valdistrikt 14610105)

Tingshuset
Tingshusgatan 1
464 31 MELLERUD

Bolstad (valdistrikt 14610309)

Åsebro skola (matsalen)
Åsebro
464 93 MELLERUD

 Rostock/Dalskog/Ör (valdistrikt 14610714)

Karolinerskolan (matsalen)
Karolinervägen 19
464 50 DALS ROSTOCK

 Skållerud (valdistrikt 14610918)

Åsens skola (matsalen)
Kvarnvägen 4
464 40 ÅSENSBRUK

 När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en ID-handling.

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Anmälan om behov av ambulerande röstmottagning görs till medborgarkontoret på telefon 0530-189 00 eller till valkansliet på telefon 0530-181 04 senast den 1 september 2022.

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet

Väljarnas tillgänglighet till att rösta i valet

Valmyndighetens hemsida finns utförlig information om valet och på flera olika språk. Där hittar du vanliga frågor och svar om val och det svenska valsystemet.

Där finns även Lättläst information om valet på Valmyndighetens hemsida

Du som vill ha valsedlar i kuvert märkta med punktskrift och stor text kan nu beställa det via Valmyndighetens webbplats. Det går också bra att ringa 020-825 825.

Kuverten innehåller valsedlar för de partier som har fått minst 1 procent av rösterna vid något av de två senaste valen, samt en blank valsedel för de tre valen till riksdag, kommun och region.

Kuverten är till för väljare som inte ser att läsa vad som står på valsedlarna. Väljaren tar ur valsedeln från det punktskriftsmärkta kuvertet och lägger den i ett vanligt valkuvert.

För dig med hörselnedsättning finns information om det svenska valsystemet, hur och var du kan rösta, valsedlar, rösta på person samt rösträkning och valresultat.

Valnämnden i Melleruds kommun ansvarar för vallokalerna och lokal för förtidsröstning och för att dessa är tillgängliga i enlighet med Myndigheten för delaktighets checklista. Genomgång och anpassning av lokalerna har skett  tillsammans med kommunens fastighetsenhet, polis, räddningstjänst och företrädare för Ritningsgranskarrådet.

När vallokalerna stängt

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Preliminär rösträkning i vallokalen

När vallokalen stänger kl. 20.00 börjar röstmottagarna räkna alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster som levererats till valdistriktet. Detta resultat kallas valnattsresultat. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och är öppen för de som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Efter detta fördelas mandaten (platserna) mellan partierna, ledamöter och ersättare utses. Rösträkningen är offentlig.

Räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa medan den pågår på www.val.se

För dig som politiker

Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska läggas ut i anslutning till lokalen. Det är viktig att alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt.

Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.

Melleruds kommun följer regler för utläggning av valsedlar i röstningslokaler enligt Valmyndigheten Utläggning av valsedlar.

Valnämnden har beslutat att

 1. partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag, kommun och landstingsval läggs i bokstavsordning efter partinamn enligt nedan.

 2. utöver lagstadgat ansvar för blanka och partivalsedlar, ansvara för att distribuera de namnvalsedlar som registrerade partier ansvarar för, från kommunen till varje röstnings- och vallokal enligt förslaget i tjänsteskrivelsen. Kopplat till förslaget finns tre förbehåll:

  a)  Namnvalsedlarna ska vara valnämnden (valkansliet) tillhanda senast den 22 augusti 2022.

  b)  Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som är registrerade hos Valmyndigheten för allmänna val 2022.

  c)  Partierna ansvarar själva för att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler. Kommunen kommer inte kontakta respektive parti om de valsedlar som partierna själva ansvarar för. Partierna uppmanas att ange hur många valsedlar som ska distribueras till respektive röstninglokal.

 3. röstmottagarna ansvarar för att lägga ut och hålla ordning på valsedlar i valsedelsställen.

Valsedlarnas ordning i valsedelsställen.

Enligt vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. I vallagen anges även att det är röstmottagarna som ansvar för ordningen i och i anslutning till ett röstningsmottagningsställe.

Förhållningsregler har tagits fram för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till röstmottagningsställe.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten

Växel: 010-57 57 000

Här kan du ställa frågor till Valmyndigheten.


Valkansliet i Mellerud

Nås via kommunens 
växel telefon 0530-180 00.

Sidan uppdaterades 19 augusti 2022