Agenda 21

Agenda 21 är namnet på FN:s handlingsprogram för miljö och hållbar utveckling. Programmet antogs på FN:s konferens i Rio 1992. Med Agenda 21 menas Dagordning för det 21:a århundradet.

Agenda 21 i Mellerud

Arbetet med miljö och hållbar utveckling är tvärsektoriellt, det spänner över alla verksamheter i kommunen, därför är ansvaret inordnat organisatoriskt under Kommunstyrelsekontoret.

Melleruds kommun har också ett Miljö- och Hälsoråd som är sammansatt av lokala aktörer som arbetar för att utveckla miljö- och hälsoarbete i Mellerud.
Rådet som är knutet till kommunstyrelsen och verksamt utifrån avtal mellan Hälso- och sjukvården, kommunen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Rådets arbete syftar till att skapa en bättre samordning, samarbete och resursutnyttjande över sektorsgränser i arbetet för en hållbar utveckling Det vill säga ett arbete för en god miljö, hälsa och livskvalitet för kommunens medborgare.

De nationella målen för Miljö- hälsa och hållbar utveckling utgör bas för rådet och arbetet bedrivs sedan vidare utifrån Regionens (Hälso- och sjukvårdsnämnden Dalsland) lokala mål och inriktningar samt kommunens strategiska utvecklingsplan som antagits av kommunfullmäktige.
Programmen anger utvecklingsområden och mål att samverka kring i miljö- och hälsoarbetet i kommunen.

Miljö- och Hälsorådet har en tjänsteman knuten till sig, anställd som Agenda 21 och Folkhälsosamordnare.

Kontakt

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
Telefon: 0530-181 03
Mobiltelefon: 070-577 54 42

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021