Tillgänglighet

Delaktighet innebär inkludering och att så många som möjligt självständigt kan använda det som samhället erbjuder. Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. För att skapa delaktighet behöver samhällets alla delar utformas utifrån människornas olika behov och förutsättningar. Så här arbetar Melleruds kommun med tillgänglighet.

Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet

Vi har en policy och en handlingsplan för arbetet med tillgänglighet och som gäller för Melleruds kommun och bolag. De två dokumenten utgör tillsammans den gemensamma kartan för arbetet under perioden 2021-2023. Vi kallar dem för en gemensam karta eftersom de är framtagna just tillsammans. Tillsammans med representanter från Kommunala funktionshinderrådet och tillsammans med representanter från kommunens bolag, alla förvaltningar och sakkunniga.

Tillgänglighetspolicyn uttrycker kommunens viljeinriktning för arbetet med tillgänglighet.

Handlingsplanen ska omsätta policyn i praktiska aktiviteter. Det finns två bilagor till handlingsplanen. I den första bilagan finns aktivitetsplanen med de åtgärder som ska utföras åren 2021-2023. I den andra bilagan finns ett kunskapsunderlag som kan användas som uppslagsverk och utbildningsmaterial inom tillgänglighetsarbetet.

Syftet med handlingsplanen är att fortsätta arbeta med tillgänglighet mer systematiskt inom de tre områdena information, verksamhet och fysisk tillgänglighet.

Fokusområden

Under perioden 2021-2023 kommer tillgänglighetsarbetet att fokusera på två särskilda fokusområden. Det ena är kunskap. Kunskapen är en förutsättning för arbetet med tillgänglighet, både för att utveckla befintliga brister och för att få in tillgänglighetsperspektivet som en naturlig del i ordinarie verksamhet. Det andra är information. Det är centralt att kunna nå ut med information till våra målgrupper och att informationen är tillgänglig att ta del av.

Nulägesanalysen visar att kommunen arbetat kontinuerligt med att framför allt utveckla den fysiska tillgängligheten. Genom den nya planen kommer vi även arbeta mer systematiskt med att utveckla tillgängligheten inom områdena information och verksamhet.

Arbetet med att ta fram handlingsplanen började våren 2020. Först togs en tidsplan fram och sedan bemannades organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp. Två tjänstepersoner har projektlett arbetet. En arbetsgrupp med representanter från Kommunala funktionshinderrådet, alla förvaltningar, det kommunala bolaget Melleruds bostäder och sakkunniga har varit helt avgörande för att arbetet varit framgångsrikt.

Arbetsgruppen möttes tre gånger:

  • Vid första mötet fick deltagarna en utbildning om tillgänglighet, ett förslag till tillgänglighetspolicy presenterades och nulägesanalysen förbereddes.
  • En nulägesinventering av hur kommunen arbetar med tillgänglighet genomfördes och redovisades på det andra mötet samt valdes de två fokusområdena ut. Med utgångspunkt i utbildningen, nulägesanalysen och fokusområdena fick deltagarna börja arbetet med handlingsplanen. 
  • Vid det tredje och sista mötet gick vi igenom det slutliga förslaget till handlingsplan.

Förslag till policy och handlingsplan för arbetet med tillgänglighet presenterades sedan för kommunstyrelsens arbetsutskott och som beslutade att handlingarna skulle skickas på remiss till nämnder, bolag och externa myndigheter. Alla remissparter svarade och bidrog med positiva omdömen och konstruktiva förslag till utveckling. I april 2021 fastställde Melleruds kommunfullmäktige policyn och handlingsplanen.

 

Tillgänglighet betyder att en insats, produkt, miljö eller tjänst är utformad på ett sätt som gör att så många som möjligt kan använda och ta del av det. Det kan gälla lokaler, byggnader och utemiljöer samt kommunikation, organisation, verksamhet och arbetsmiljö. 

I Melleruds kommun pratar vi om tillgänglighet ur tre perspektiv: inom verksamhet, information och fysisk tillgänglighet.

Att arbeta med tillgänglighet är inte bara viktigt, det är en skyldighet. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är en utgångspunkt. Syftet med konventionen är att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra.

En annan utgångspunkt är det nationella målet för funktionshinderspolitiken och dess inriktningar. För att nå målet pekas fyra områden ut och som den nationella funktionshinderspolitiken ska inriktas till:

  • principen om universell utformning, som handlar om att bygga och att göra rätt från början.
  • bevaka och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten.
  • individuella stöd och lösningar för individens självständighet om de två första punkterna inte fungerat samt att
  • förebygga och motverka diskriminering, vilket även är ett ansvar för alla och en var.

I vår folder kan du läsa om kommunens tillgänglighetsarbete.

Styrande dokument
Melleruds kommuns arbete som gott exempel

Myndigheten för delaktighet gör reportage och tar fram artiklar med lärande exempel på hur andra gör för att öka delaktigheten i samhället. Melleruds kommun ombads beskriva sitt arbete som ett gott exempel för andra kommuner att ta del av. Här kan du ta del av artikeln om vårt arbete:

Kunskap kärnan i Melleruds tillgänglighetsarbete

Tillgänglighetsdatabasen

Melleruds kommun är ansluten till tillgänglighetsdatabasen (TD). I databasen hittar du som invånare eller besökare information om den fysiska tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser i kommunen. En av aktiviteterna i handlingsplanen handlar om att utveckla informationen om kommunens offentliga lokaler i Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasen

Kontaktuppgifter

Samordnare för genomförandet av handlingsplan för tillgänglighet 2021-2023:

Christina Ericsson, christina.ericsson@mellerud.se

Sidan uppdaterades 11 september 2023