Barn- och ungdomsverksamhet

Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdom. 

Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet stadgar.  

Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer: 

  • De faktiska kostnaderna för hyra, drift och dylikt.
  • Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom.
  • Föreningens intäkter för lokalen.

 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-18900
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna regel. 

Melleruds kommun erbjuder föreningarna 8 kr i stöd för åldrarna 7-20 år. Vi erbjuder även ledarstöd på 24 kronor per ledare och sammankomst. Vid fler än en ledare per sammankomst utgår ytterligare ett belopp på 6 kronor. 

Ansökan: 

  • Period 1 (för period 1 januari - 30 juni) söks senast 25 augusti. 
  • Period 2 (för period 1 juli - 31 december) söks senast 25 februari. 

 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-18900
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Sidan uppdaterades 19 november 2021