Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pensionärsverksamhet och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar har rätt att söka bidrag. Särskild vikt läggs vid bedömningen av ansökningarna läggs vid föreningarnas planerade verksamhet.  

Det är möjligt för föreningar som har ett verksamhetsområde utanför Melleruds kommun att söka bidrag. Men föreningen måste ha verksamhet och en bas av medlemmar i Melleruds kommun för att beviljas bidrag. 

Ansökan  

Ansökan skickas med e-post till socialnamnd@mellerud.se eller vanlig post till Socialnämnden, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud och skall var ankomststämplad senast den 31 mars för att bidrag skall betalas ut samma år. 

Regler för föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

En eller flera föreningar som planerar en aktivitet tillsammans har möjlighet att söka ett microbidrag för en enskild aktiviteten på upp till 3000 kr per tillfälle. Aktiviteten skall genomföras under samlad tid eller vid ett tillfälle. För att microbidrag skall kunna betala måste aktiviteten kunna sorteras in under socialnämndens verksamhetsområden och stödja nämndens målsättningar. 

Microbidrag kan sökas av pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar. Föreningar utanför nämnd krets kan vara medarrangör men inte värdförening. 

Ansökan ska innehålla: 

  • deltagande föreningar med angiven värdförening med registrerat plus- eller bankgiro 
  • vad, när och hur aktiviteten planeras  
  • vilken är målgruppen - hur många som förväntas delta. 

Ansökan om microbidrag kan göras när som helst under året skriftligt till socialnamnd@mellerud.se

Regler för föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

Om er förening har anställda med lönebidrag, då kan ni söka ett extrabidrag via kommunens Arbetsmarknadsenhet, föreningsbidrag. Syftet är att öka möjligheterna för personer med funktionsvariationer att få ett arbete, samtidigt som vi vill stödja så många föreningar som möjligt till att kunna anställa.  

Ansökan  

Ansökan ska ske på härför avsedd blankett. Kopia på föreningens anställningsavtal och Arbetsförmedlingens beslut om beviljat anställningsstöd ska bifogas. 

Ansökan om bidrag ska lämnas under perioden 10 november - 10 december, året innan beslutet ska börja gälla.  

Förening söker för hela kalenderåret (1/1 – 31/12) oavsett Arbetsförmedlingens beslutsperiod för anställningsstödet.  

Inlämnade ansökningar för nyanställningar under innevarande år kan beviljas, men föreningen kan då erhålla en lägre bidragsnivå.

Rekvisition av bidrag avseende anställd som uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen

Direktiv för bidrag till föreningar som har anställda med funktionsnedsättningar

Kontakt med handläggare:

Ulrika Andersson
Telefon: 0530-182 86
E-post: ulle.andersson@mellerud.se

Jessica Porath
Telefon: 0530-182 86
E-post: jessica.porath@mellerud.se

Funktionshinderorganisationer har rätt till kommunalt aktivitetsstöd. Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd gruppverksamhet. 

  • Period 1 (för period 1 januari - 30 juni) söks senast 25 augusti. 
  • Period 2 (för period 1 juli - 31 december) söks senast 25 februari. 

 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Funktionshinderorganisationer kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. 

Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet stadgar. 

 Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer: 

  • De faktiska kostnaderna för hyra, drift och dylikt.
  • Föreningens intäkter för lokalen.

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun 

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag med 30 kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på antalet medlemmar året före ansökningsåret. 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 31 maj varje år. 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se 

Sidan uppdaterades 26 oktober 2021