Pensionärsverksamhet och verksamhet för personer med funktionsnedsättningar

Pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar har rätt att söka bidrag. Särskild vikt läggs vid bedömningen av ansökningarna läggs vid föreningarnas planerade verksamhet.  

Det är möjligt för föreningar som har ett verksamhetsområde utanför Melleruds kommun att söka bidrag. Men föreningen måste ha verksamhet och en bas av medlemmar i Melleruds kommun för att beviljas bidrag. 

Ansökan  

Ansökan skickas med e-post till socialnamnd@mellerud.se eller vanlig post till Socialnämnden, Melleruds kommun, Box 64, 464 80 Mellerud och skall var ankomststämplad senast den 31 mars för att bidrag skall betalas ut samma år. 

Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

En eller flera föreningar som planerar en aktivitet tillsammans har möjlighet att söka ett microbidrag för en enskild aktiviteten på upp till 3000 kr per tillfälle. Aktiviteten skall genomföras under samlad tid eller vid ett tillfälle. För att microbidrag skall kunna betala måste aktiviteten kunna sorteras in under socialnämndens verksamhetsområden och stödja nämndens målsättningar. 

Microbidrag kan sökas av pensionärsorganisationer, föreningar inom funktionshinderrörelsen och anhörigföreningar. Föreningar utanför nämnd krets kan vara medarrangör men inte värdförening. 

Ansökan ska innehålla: 

 • Deltagande föreningar med angiven värdförening
 • Vad, när och hur aktiviteten planeras samt vilken målgrupp aktiviteten riktas till
 • Hur många som förväntas delta
 • Registrerat plus- eller bankgiro
 • Underteckning av utsedd firmatecknare

Ansökan om microbidrag kan göras när som helst under året skriftligt till socialnamnd@mellerud.se

Riktlinje för Socialnämndens bidrag till föreningar

Kontakt med handläggare:

E-post: administrativaenheten@mellerud.se

Socialnämndens bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättning eller ohälsa att få anställning i en förening.

Föreningen kan få bidrag med maximalt 8 % för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 20 000 kronor per månad för heltidsanställning. Om arbetstidens omfattning ändras behöver ny ansökan inkomma. Avsatta budgetmedel samt antal föreningar som lämnar in ansökan om bidraget, styr storleken på %-satsen som beviljas till samtliga föreningar. Den är dock högst 8 %.

Ansökan  

Ansökan ska innehålla:

 • Kopia på föreningens anställningsavtal.
 • Kopia på Arbetsförmedlingens beslut om beviljat lönebidrag.
 • Underteckning av utsedd firmatecknare

Ansökan om bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag kan göras när som helst under året genom avsedd blankett. Beslut om tilldelning av bidrag till föreningar för anställning med lönebidrag fattas genom delegation  av enhetschef vid Arbetsmarknadsenheten.

Rekvisition av bidrag avseende anställd som uppbär lönebidrag från Arbetsförmedlingen

Kontakt med handläggare:

Ulrika Andersson
Telefon: 0530-183 67
E-post: ulle.andersson@mellerud.se

Funktionshinderorganisationer har rätt till kommunalt aktivitetsstöd. Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd gruppverksamhet. 

 • Period 1 (för period 1 januari - 30 juni) söks senast 25 augusti. 
 • Period 2 (för period 1 juli - 31 december) söks senast 25 februari. 

 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Funktionshinderorganisationer kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. 

Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet med vad avtalet stadgar. 

 Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer: 

 • De faktiska kostnaderna för hyra, drift och dylikt.
 • Föreningens intäkter för lokalen.

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun 

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se

Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag med 30 kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på antalet medlemmar året före ansökningsåret. 

Ansökan:

Sista ansökningsdag 31 maj varje år. 

Regler för föreningsstöd inom Kommunstyrelsens område i Melleruds kommun

Kontakt med handläggare

Medborgarkontoret
Telefon: 0530-189 00
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se 

Sidan uppdaterades 26 januari 2023