Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äntligen! Nu har Melleruds kommun en ny tillgänglighetsplan

Den 21 april fastställde Melleruds kommunfullmäktige en ny policy och en ny handlingsplan för att fortsätta utveckla arbetet med tillgänglighet. Beslutet omfattar både Melleruds kommun och AB Melleruds Bostäder. Uppslutningen har varit god när vi tillsammans tagit fram Melleruds nya karta för kommande tillgänglighetsarbete.

- Melleruds kommun är en kommun för alla och det känns väldigt bra att kommunens arbete för att förbättra tillgängligheten nu kan planeras, genomföras och dokumenteras på ett mer strukturerat sätt, säger Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

En gemensam karta

Policyn och handlingsplanen kan beskrivas som en karta för kommunens arbete med tillgänglighet för perioden 2021-2023. Policyn uttrycker kommunens viljeriktning medan handlingsplanen omvandlar viljan till praktiskt arbete.

Under perioden kommer tillgänglighetsarbetet att fokusera på två särskilda fokusområden. Det ena är kunskap. Kunskapen är en förutsättning för arbetet med tillgänglighet, både för att utveckla befintliga brister och för att få in tillgänglighetsperspektivet som en naturlig del i ordinarie verksamhet. Det andra är information. Det är centralt att kunna nå ut med information till våra målgrupper och att informationen är tillgänglig att ta del av.

Nulägesanalysen visar att kommunen arbetat kontinuerligt med att framför allt utveckla den fysiska tillgängligheten. Genom den nya planen kommer vi även arbeta mer systematiskt med att utveckla tillgängligheten inom områdena information och verksamhet.

En röd tråd – från politisk nivå till praktiskt arbete

Arbetet med att ta fram handlingsplanen började våren 2020. Först togs en tidsplan fram och sedan bemannades organisationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp. Två tjänstepersoner har projektlett arbetet. En arbetsgrupp med representanter från Kommunala funktionshinderrådet, alla förvaltningar, det kommunala bolaget Melleruds bostäder och sakkunniga har varit helt avgörande för att arbetet varit framgångsrikt.

Deltagarna i arbetsgruppen fick först en utbildning om tillgänglighet. Sedan genomfördes en nulägesinventering av hur kommunen arbetar med tillgänglighet.

- När man tänker efter lite så inser man ju att kommunen har gjort en hel del bra saker, som en av kommunala funktionshinderrådets representanter sa vid nulägesinventeringen.

Med utbildningen och nulägesanlysen i åtanke togs ett förslag till handlingsplan fram. Förslaget skickades på remiss internt och externt till Länsstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Alla parter svarade på remissen och bidrog med både positiva omdömen och konstruktiva förslag till utveckling. Nu har alltså policyn och handlingsplanen fastställts av fullmäktige. I och med beslutet är den tidigare Handikappolitiska planen upphävd.

Under våren var företrädare från kommunen inbjudna att prata om Melleruds arbetsprocess för att ta fram tillgänglighetsplanen som ett “gott kommunexempel” vid Länsstyrelsen i Västra Götalands läns årliga konferens om Funktionshinderspolitik i Västra Götaland 2021.

Mer information
Mer information om kommunens tillgänglighetsarbete, den nya policyn och planen hittar du på vår sida om tillgänglighet. Läs mer här

Kontaktpersoner:
Anette Karlsson, projektledare, 0530-18154, anette.karlsson@mellerud.se
Anna Granlund, projektledare, 0530-18118, anna.granlund@mellerud.se
Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande, 0530-18107, morgan.e.andersson@mellerud.se

Publicerad: 27 april 2021