Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommuns preliminära resultat för 2020 är + 16 miljoner kronor

Det preliminära resultatet för 2020 är 16 miljoner konor, vilket är 3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. En stor del av överskottet är kopplad till tillfällig kompensation från staten mot bakgrund av Coronapandemin. Ett exempel är att kommunen har fått ersättning för alla sjuklönekostnaderna under april till juli och under augusti till december. Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott gentemot budget på – 6 miljoner kronor.

Nämndernas preliminära resultat

Nämnderna redovisar sammantaget ett underskott gentemot budget på – 6 miljoner kronor. Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på – 6 miljoner kronor. Den största orsaken är ett ökat elevantal bland interkommunala elever i gymnasieskolan samt att flera gymnasieelever läser dyrare utbildningar. Även socialnämnden redovisar ett underskott på -6 miljoner kronor. Detta är orsakat av högre kostnader för placeringar samt inhyrd personal inom individ- och familjeomsorgens verksamhet. Socialnämnden har fått statsbidrag för att täcka de ökade kostnaderna till följd av Covid-19 i omsorgen av äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har ett överskott på 5 miljoner kronor vilket till stor del beror på inställda evenemang, utebliven annonsering och marknadsföring och att färre har valt att åka med färdtjänst på grund av pandemin. Centrala poster redovisar ett överskott mot budget med 9 miljoner kronor. Det beror främst på ersättning för sjuklöner, lägre pensionskostnader än budgeterat och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter till följd av Covid-19.

Investeringar 2020

Årets investeringar var på en mycket hög nivå och uppgick till 94 miljoner kronor. Den största investeringen under 2020 var byggnationen av det särskilda boendet Ängenäs. Andra stora investeringar som pågått under året var Strömbron i Håverud, sanering för ovidkommande vatten och VA-ledningar i Upperud.

God ekonomisk hushållning

För att främja en utveckling av god ekonomisk hushållning har Kommunfullmäktige fastställt övergripande mål för ekonomi och verksamhet. Ett av målen för 2020 var att resultatet ska minst uppgå till 2% av intäkterna från skatter och bidrag. Det preliminära resultatet för 2020 på +16 miljoner kronor motsvarar 2,5% av skatteintäkter och utjämningsbidrag och uppnår därmed Kommunfullmäktiges mål för 2020.

Det preliminära bokslutet presenterades för kommunstyrelsen den 10 februari.

Publicerad: 10 februari 2021