Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningens kvalitetsutveckling tar stora kliv framåt

Socialförvaltningen sammanställer varje år resultat från nationella jämförelser mellan kommuner för att få en bild av verksamhetens utveckling. Enligt resultaten för 2022 förbättrar sig förvaltningen inom samtliga områden från föregående år. De verksamheter som utmärker sig främst är Individ- och familjeomsorg samt LSS verksamhet.

Varje år sammanställs en serie nyckeltal som anses ha bäring på kvaliteten inom det sociala området av Socialstyrelsen som samlar in underlagen från landets kommuner. Resultaten publiceras sedan i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Genom Sveriges kommuner och regioners Öppna jämförelser är det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Jämförelserna görs inom fem olika kategorier: äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), individ- och familjeomsorg samt funktionshinder och socialpsykiatri.

Resultatet inom det sociala området för 2022

Inom öppna jämförelser äldreomsorg svarar Melleruds kommun år 2022 positivt på 50% av faktorerna jämfört med 28% 2021. Förbättringar har bland annat skett genom mer systematiska arbetssätt och stärkta rutiner för agerande vid våld.

För öppna jämförelser inom kommunal hälso- och sjukvård svarar Melleruds kommun år 2022 positivt på 38% av faktorerna jämfört med 23% 2021. Förbättringar har bland annat skett inom patientsäkerhet, vård och omsorg vid diabetes och vård och omsorg vid palliativ vård.

När det gäller LSS-verksamhet svarar Melleruds kommun år 2022 positivt på 75% av faktorerna jämfört med 37% 2021. Förbättringar har bland annat skett avseende rutiner för samverkan med andra aktörer.

För verksamheten inom Individ och familjeomsorg är jämförelserna fördelade inom olika områden. Gällande ekonomiskt bistånd har antal positiva svar ökat från 41% 2021 till 75% 2022. För missbruk och beroendevård har antal positiva svar ökat från 27% 2021 till 32% 2022. Social barn- och ungdomsvård har ökat antal positiva svar ökat från 27% 2021 till 67% 2022. Förbättringarna handlar bland annat om framtagande av riktlinjer och rutiner för intern och extern samverkan.

- Det är positivt att se att våra aktiva satsningar på kvalitetsutveckling inom våra verksamheter har gett goda resultat. Genom vår samverkan inom det sociala området med Bengtsfors kommun, delar vi nu en övergripande ledningsorganisation och specialistkompetenser. Detta har gett oss mer muskler att arbeta med kvalitetsutveckling. Vi har även satsat på att skapa en lärande kultur och delaktighet inom förvaltningen där medarbetare är med och bidrar till verksamhetens utveckling, säger Tanja Mattsson, socialchef, Melleruds kommun.

Publicerad 1 september 2022