Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommuns prognos för årets resultat visar på ett stort plus för 2021

Melleruds kommuns prognos pekar på ett resultat för året på 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Detta beror på att skatteintäkterna blir högre än förväntat samt att pandemin har medfört lägre kostnader inom vissa nämnders verksamheter. Även detta år får kommunen ersättning av staten för sjuklönekostnader.

Årets resultat för helåret 2021 prognostiseras till 30 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner kronor högre än budget. Den främsta orsaken för budgetavvikelsen på 14 miljoner kronor är ett överskott på skatteintäkter som beror på en gynnsammare utveckling av skatteunderlaget än budget. Konjunkturen har fått en bättre utveckling av pandemin än förväntat och effekter av pandemin har även inneburit lägre kostnader för vissa nämnders verksamheter. I resultatet ingår även en ersättning från staten för sjuklönekostnader.

Prognosen för nämnderna

Nämnderna redovisar sammantaget en marginell avvikelse mot budget på -0,5 miljoner kronor. Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på -4,5 miljoner kronor medan kommunstyrelsen beräknar ett överskott med +3,8 miljoner kronor, vilket till stor del förklaras av lägre kostnader till följd av pandemin. Byggnadsnämnden beräknas få en budgetavvikelse på +0,2 miljoner kronor medan socialnämnden beräknar ingen avvikelse mot budget.  

Investeringar 2021

Årets investeringar beräknas till 59 miljoner kronor. Större investeringar som har utförts under året är nya intagningsledningar vid Vita Sannar, sanering av ovidkommande vatten och en ombyggnation av Fagerlids vård- och omsorgslokaler.

- Konjunkturen har återhämtat sig snabbare än vad Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömde för ett år sedan. Utveckling av samhällsekonomin till följd av Covid-19 var då väldigt osäker. Samhällsekonomin har tagit fart tidigare än förväntat och skatteunderlagstillväxten har därför blivit betydligt högre. Kommunen måste ha ett positivt resultat för att bland annat kunna finansiera investeringar, säger kommunstyrelsens ordförande Morgan E Andersson.

Det preliminära bokslutet presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

Publicerad 4 oktober 2021