Omsorg och hjälp

Brukarundersökning för äldreomsorgen 2020

Diagram

Alla som är över 65 år och som har insatser inom äldreomsorgen får årligen möjlighet att säga vad de tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten för 2020 finns redovisade nedan.

Varje år genomför Socialstyrelsen en brukarenkät till de över 65 år som har hemtjänst eller bor permanent på särskilt boende. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Enkäten genomförs av Socialstyrelsen under perioden mars till maj 2020. Resultaten presenteras under hösten. Socialförvaltningen är väldigt glada över det resultat enkäten visar.

Resultat hemtjänst

För hemtjänsten svarade 58,7% vilket är snäppet högre än för riket.

97% av brukarna är sammantaget nöjd med hemtjänsten och känner förtroende för personalen. 96% upplever att de får bra bemötande från personalen. 95% upplever att personalen har tillräckligt med tid för sitt arbete och utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 93% av brukarna tycker det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten.

Där resultatet ligger lite lägre är exempelvis frågan om brukarna vet vart de ska vända sig för att framföra synpunkter och om personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (80% men ändå högre än riket).

Resultat särskilt boende

I enkäten för särskilt boende svarade 30,4% av brukarna.

97% av de äldre får bra bemötande av personalen och känner sig trygg på sitt äldreboende. 96% tycker det är lätt att få träffa sjuksköterskan vid behov. Delar som sticker ut jämfört med riket är att de äldre är nöjda med aktiviteterna, att maten smakar bra och att det är trivsamma gemensamhetsutrymmen. Även på särskilt boende är det en lägre andel som vet vart man vänder sig med synpunkter samt att personal informerar om tillfälliga förändringar (55%).

Om resultatet i Mellerud

I många delar av enkäten har Mellerud ett bättre resultat jämfört med både Västra Götaland och riket vilket vi är nöjda med.  Vårt utvecklingsarbete fortsätter dock alltjämt.

Socialnämnden och socialförvaltningen vill rikta ett stort tack till all personal för det utmärkta arbete de gör inom all äldreomsorg och som är det som gör att vi får detta fina resultat.

Ett stort tack till er brukare i våra verksamheter som haft möjlighet att svara på enkäten. Det bidrar till att socialförvaltningens utvecklingsarbete blir bättre anpassat till verksamhetens och era behov.

PDF-dokument Samlat resultat brukarundersökning hemtjänst 2020

PDF-dokument Samlat resultat brukarundersökning särskilt boende 2020

Sidan uppdaterades 22 december 2021