Brottsförebyggande

Melleruds kommun ser det som en rättighet för medborgarna att kunna vistas i det offentliga rummet så väl som i den egna närmiljön utan att bli utsatt för brott. Samhällsutvecklingen har gjort att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kräver mer samverkan och att resurser läggs där de gör mest nytta. Detta gäller för både kommunen, polisen och andra aktörer. Det måste finnas förmåga att lösa lokala problem tillsammans.

Det finns flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott och här har Melleruds kommun en central roll. Vi kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn.

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet, handlar idag en allt större del också om brottsförebyggande arbete.

Samverkan i arbetet

I Melleruds kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd med representanter från olika verksamheter, från näringslivet såväl från den kommunkoncernen. Kommunen och polisen har en överenskommelse om hur vi tillsammans vill arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Denna samverkan innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper, för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar.

Vi samverkar idag med polisen utifrån en vedertagen modell, som innefattar aktuella lägesbilder och dialoger med medborgare och medarbetare. Tillsammans skapar detta fokusområden, som sedan ligger till grund för ett årligt medborgarlöfte, samt specifika åtagande som kommunen och polisen gör.

Fokusområden 2023-2024

Under 2023-2024 ska det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fokusera på att:

  • Rikta åtgärder mot brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot personer som kan definieras som brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras individ som förekommer i brottsutredningar eller individ under 21 år som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid, orosanmälningar till socialtjänst eller liknade kan definieras som brottsaktiv.

  • Rikta åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Kommunen och Polisen kommer genom medborgarlöftet samverka och vidta åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Fokusområdet trafiksäkerhet innefattar även kriminalitet som kan relateras till området trafik.

Här kan du läsa mer om Medborgarlöftet för Melleruds kommun: Mellerud | Polismyndigheten (polisen.se)

Alla kan hjälpa till

Även om vi samverkar med polisen så behöver vi också hjälp av dig som är kommuninvånare. Det är viktigt att vi alla tillsammans funderar på vad vi själva kan göra för att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott, att lämna tips och anmäla till polisen.  Grannars samverkan och samarbete med lokal polis genom konceptet Grannsamverkan är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten och är också ett sätt att engagera sig.

Sidan uppdaterades 3 januari 2023