Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Verksamhetsbeskrivning
Melleruds särskola för grundsärskoleelever i särskola, och träningsskola ligger i samma huskropp som Rådaskolan. Särskolan har normalt elever från år fyra till tio. Yngre elever är oftast individintegrerade i sin grundskoleklass. Särskolan har flera elever från andra kommuner i Dalsland.

Verksamhetens mål är att möta och utveckla eleverna utifrån sina egna förutsättningar. Vi följer upp eleverna under gymnasietiden fram till steget ut i vuxenvärlden, med eget boende och arbete. För de äldre eleverna arbetar vi mycket med datorstöd. För de yngre eleverna arbetar vi med läsinlärning och praktiskt grundläggande matematik. Vi använder iPads och datorer i undervisningen. Som komplement hanterar vi ett antal appar kopplat till det pedagogiska arbetet.

Förlängd skolbarnsomsorg (FSO) ryms inom verksamheten. Det är en fritidsverksamhet som riktar sig till alla elever inskrivna i särskolan i åldern 13 år och uppåt. I verksamheten har vi också tagit emot yngre elever från 10 år. FSO är öppet även på loven och större delen av sommaren.

 

Analys verksamhet

  Lärartjänster Elevassistenter Antal elever Antal elever/lärare
Grundsärskola 3 1,75 11 3,6
FSO- Frivillig skolbarnsomsorg 0,9 - 3 3,3

Nyckeltal skola kommer från Vt 2018. Nyckeltal fritids är ett genomsnitt av månadsmätningar januari till mars 2018.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet jobbar vi med att utveckla det tematiska arbetssätt vi bedriver. I våra teman inkluderar vi flera ämnen kopplade till läroplansmålen. Här har vi haft stor nytta av den gemensamma kompetensutvecklingen i IT. Vi har provat och utvecklat ett antal hjälpmedel i undervisningen för våra elever, bland annat i form av olika appsystem.

 

Pedagogernas gemensamma träffar är mycket betydelsefulla för att vi ska utveckla vårt pedagogiska kvalitetsarbete. Dessa har uteblivit under perioder. Detta måste åtgärdas. 2017/2018 schemaläggs och prioriteras dessa tider. Under hösten 2017 har träffarna fungerat tillfredsställande.

En satsning inom kompetensutvecklingen, kopplad specifikt till Särskolan, har gjorts kring lågaffektivt förhållningssätt. Här har vi även kunnat involvera problematik kring våra elever med ett annat modersmål. Under 2017/2018 fortbildar sig personalen i AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation) för att utveckla förmågan att ersätta bristfälligt tal och språk hos våra elever. Föräldrakontakten är viktig och behöver utvecklas. Vi uppehåller detta via veckobrev och föräldramöten i första hand. Under hösten 2017 har vi även arrangerat en gemensamma temadag.

Analys måluppfyllelse
Vi ser att vi behöver utveckla och tydliggöra vår dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet och kopplingen till måluppfyllelse gentemot läroplansmålen. VI har därför skapat ett nytt underlag för detta. Vid utvärderingen i juni 2017 ser vi en klar förbättring i dokumentationen kopplad till målen i läroplanen. Arbetet fortgår och har utmynnat i en ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet 2017/2018.

 

Samarbetet med elevhälsan där pedagog, skolsköterska och kurator jobbar gemensamt med eleverna kring värderingsövningar samt olika hälsoteman, har etablerats och ingår nu som en ordinarie del av arbetet med måluppfyllelsen. Vi har omorganiserat elevgrupperna för att uppnå ökad trygghet och studiero. För att vidmakthålla de bästa förutsättningarna för goda elevresultat följer vi upp vår dokumentation med kortare intervall jämfört med tidigare. Juni samt december 2017 följde vi upp detta och ser att kopplingen mellan vår dokumentation och elevresultaten håller i sig.

Uppföljning av det pedagogiska arbetet sker via pedagogernas egen dokumentation, pedagogmöten varje vecka, IUP samt veckoplanering med eleverna. Rektor informeras vid APT, pedagogmöten och inför IUP-samtalen. Vi har skapat ett gemensamt underlag kopplat till IUP:n och elevernas pedagogiska utvecklingsarbete. Detta är ett led i arbetet med likvärdig bedömning.

Under hösten 2016 startade vi ett nytt Skapande Skola-projekt 2016/2017. Här inkluderade vi läs-skriv och bildkonst under ledning av en konstnär. Målet var att erbjuda våra elever olika uttryckssätt utifrån individuell förmåga och personlighet. Resultatet redovisades och synliggjordes under Skol-och Kulturrallyt 18-19 maj 2017. Mycket uppskattat.

Under hösten 2017 startar vi upp ett nytt Skapande Skola-projekt. Målet är att utveckla "den kritiska blicken" när vi kommer i kontakt med bilder, text och annan media. Under handledning av en skolbibliotekarie med specialutbildning inom filmområdet pågår arbetet fram till sommaren 2018. Samtliga elever som läser enligt Särskolans läroplan har uppnått samtliga kursplanemål.

Framtid
Från och med 2018 krävs speciallärarutbildning/specialpedagogutbildning och legitimation för all pedagogisk personal som söker jobb på Särskola. Eftersom alla pedagoger inte fått ut sin legitimation är det svårt att bedöma vilka åtgärder som behövs för att alla pedagoger ska ha tillfredsställande behörighet. Det är svårt att rekrytera utbildad personal.

Sidan uppdaterades 19 augusti 2021