Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommuns preliminära resultat

Kommunens resultat för 2023 är 21 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Häst

Kommunen redovisar ett bra resultat. Resultatet för 2023 är 21 miljoner kronor, vilket är 21 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Den största orsaken är en bättre utveckling av skatteunderlaget än budgeterat. Det finns även tillfälliga poster som t.ex. elstöd som har bidragit positivt till resultatet. Även nämnderna redovisar sammantaget ett överskott mot budgeten.

Kommunen erhåller skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

- Kommunens skatteintäkter blev 5 miljoner högre i december än vad SKR:s prognos pekade på i oktober, säger kommunens ekonomichef Elisabeth Carlstein.

Detta beror på att sysselsättningen i Sverige inte minskade som SKR beräknade under 2023, som i tidigare lågkonjunkturer.

- Resultatet stärker kommunens ekonomi och kommunen har inte behövt låna lika mycket som budgeterat, vilket är positivt, fortsätter ekonomichef Elisabeth Carlstein.

Årets investeringsnivå var hög uppgår till 93 miljoner kronor. Av dessa avser 34 miljoner kronor VA-verksamheten, 32 miljoner kronor inom fastighetsverksamheten och 11 miljoner inom gata-parkverksamheten. Några av de större investeringarna under 2023 var utbyggnad av förskola/skolan i Åsebro, ny konstgräsplan, utköp av Lundens förskolemoduler, sanering av ovidkommande vatten och överföringsledning Sverkersbyn/Mellerud.

- Återigen producerar vi ett bra ekonomiskt resultat i Melleruds kommun, vilket är mycket positivt. Det visar på god funktionalitet i samtliga led. Vi bedriver en ansvarfull och långsiktig ekonomisk politik, men vi har också skicklig personal som lyckas verkställa många tuffa beslut, vilket de ska ha en stor eloge för. I och med den ekonomiska vinter vi nu befinner oss i kan det heller inte nog betonas vilket arbete våra nämnder gjort under året. Det bådar gott inför framtiden som, om prognosmakarna har rätt, kommer bli ännu bistrare, säger kommunstyrelsens ordförande Ludwig Mossberg.

Efter flera år med höga resultat i kommunen är det budgeterade resultat för 2024 betydligt lägre. Kommunens kostnader påverkas av höjda räntor och fortsatt höga pensionskostnader. Samtidigt innebär färre invånare lägre skatteintäkter och rådande lågkonjunktur medför en osäkerhet gällande skatteunderlagets utveckling. Kommunen har ett stort investeringsbehov som till viss del finansieras med nya lån. Melleruds kommuns budgeterade resultat för 2024 är + 1,6 miljoner kronor.

Publicerad 30 januari 2024