Nämnder

Melleruds kommun har fyra nämnder. Varje nämnd bedriver en verksamhet som är av intresse för hela kommunen. I Mellerud finns en kultur- och utbildningsnämnd, en byggnadsnämnd, en socialnämnd och en valnämnd.

I nämnderna sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna bereder fullmäktigeärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna har framför allt hand om budget och frågor av mer övergripande karaktär i verksamheten. De är även remissinstanser i kommunala frågor.

Sidan uppdaterades 27 mars 2023