Motion

Ledamöter i kommunfullmäktige kan få upp ett ärende genom att väcka en motion, det vill säga att de föreslår någonting. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett fullmäktigesammanträde.

En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Nedan finns en förteckning över aktuella motioner. För varje motion finns information om när den lämnades in, av vem/vilka och aktuell status i ärendet. En motion som kommunfullmäktige fattat beslut om finns publicerad här i tre månader efter beslutet.

Inlämnad: 13 januari 2022

Förslagsställarens namn: Pål Magnussen (V)

Status: Avslag.

pdfMotion om treårigt prov av sex timmars arbetsdag vid Ängenäs äldreboende

pdfKF § 67 2022

Inlämnad: 11 januari 2022

Förslagsställarens namn: Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)

Status: Besvarad

pdfMotion om en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

pdfKF § 66 2022

Inlämnad: 23 april 2020

Förslagsställarens namn: Martin Andersson (SD)

Status: Avslag

pdfMotion om att Melleruds kommun upphör med parkeringsbevakning snarast möjligt

pdfKF § 111 2022

Inlämnad: 9 april 2020

Förslagsställarens namn: Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)

Status: Under utredning.

pdfMotion om att hela Åsensbruk ska leva

Inlämnad: 27 augusti 2018

Förslagsställarens namn: Jörgen Eriksson (KIM)

Status: Besvarad

pdfMotion om att utreda möjligheterna att inrätta och bygga ett säkert och tryggt sätt att ta sig över E45 och Rv 166

pdfKF § 65 2022

Inlämnad: 20 februari 2018

Förslagsställarens namn: Daniel Jensen (KD)

Status: Under utredning.

pdfMotion om plan för utvecklingen av lek- och aktivitetsplatser

Inlämnad: 20 december 2017

Förslagsställarens namn: Roland Björndahl (M)

Status: Under utredning.

pdfMotion om att ingen enhetschef inom Melleruds kommun ska ha ansvar för fler än 25 medarbetare

Inlämnad: 10 januari 2023

Förslagsställarens namn: Michael Melby (S) och Pål Magnussen (V)

Status: Under utredning.

pdfMotion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor för viss personal inom socialförvaltningen

Inlämnad: 24 januari 2023

Förslagsställarens namn: Michael Melby (S), Morgan E Andersson (C) och

Status: Under utredning.

pdfMotion om att utreda möjligheten till fria arbetsskor och utomhuskläder för personal inom förskola och fritids