Kontrollplan

Inom ett bygg- eller rivningsprojekt ska du som byggherre säkerställa att alla följer de tekniska egenskapskraven. Detta gör du genom att ta fram en kontrollplan.

Illustration av riskmoment som tar sig igenom en tratt som ger vilka kritiska moment som ska vara med i en kontrollplan.
Illustration: Tictac/Boverket

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår:

 • vad som ska kontrolleras
 • vem som ska kontrollera
 • hur och när kontrollen ska göras,
 • mot vad kontrollens resultat ska jämföras och
 • på vilket sätt resultatet ska redovisas.

När behövs det en kontrollplan?

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder. Detta gäller alltså även vid ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, exempelvis om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål och vid installation av eldstad.

Så här tar du fram ditt förslag till kontrollplan steg för steg

Först gör du riskbedömningen
I riskbedömningen identifierar du vilka möjliga risker som kan
uppstå i ditt projekt. Genom att göra en riskbedömning innan du
tar fram förslaget till kontrollplan kan du minska omfattningen av fel
och brister i färdig byggnad. För att kontrollplanen ska uppfylla regelverket avseende kontrollsystemet PBL och kunna fastställas behöver
du ha gjort en dokumenterad riskbedömning för ditt projekt.

Det är dina projektörer och entreprenörer som har störst kunskap om just ditt projekt och de risker som föreligger. Ta hjälp av dem och kontrollansvarig när du ska göra riskbedömningen. 

 • Fastighetsbeteckning
 • Byggherre
 • Kontrollansvarig
 • Projektör
 • Entreprenör

1. Identifiera risker

2. Uppskatta sannolikhet (SAN). Skala 1-5

3. Uppskatta konsekvensen om händelsen inträffar (KON). Skala 1-5

4. Räkna ut riskvärdet (RV) genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens.

Identifierad risk SAN KON RV
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot 4 5 20
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet 2 4 8
Risk att...      

5. Ta hjälp av riskmatrisen för att identifiera risker som är värda att arbeta vidare med. Generellt måste risker som hamnar inom det röda (värde 15-25) och gula (värde 8-12) områdena hanteras. Gör även en bedömning för de risker som hamnat inom det gröna (värde 1-6). Bedömning ska alltid göras även om
tillexempel risken har låg sannolikhet.

Riskmatrisen Osannolikt=1 Avlägsen=2 Möjlig=3 Trolig=4 Mycket trolig=5
Katastrofal=5 5 10 15 20 25
Mycket allvarlig=4 4 8 12 16 20
Allvarlig=3 3 6 9 12 15
Marginell=2 2 4 6 8 10
Obetydlig=1 1 2 3 4 5

6. Fyll i åtgärden för att förhindra att risken inträffar och ange beteckning på den som ansvarar för att kontrollen genomförs.

Risk Åtgärd Ansvar
Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot Väderskydd för byggmaterial på
byggarbetsplatsen
Peter Exempelsson
Entreprenör
Risk att vatten inte leds till golvbrunn i
badrummet
Kontrollera fall mot golvbrunn Benny
Bennysson

Kontrollplanen blir projektets åtgärdslista

Kontrollplanen ska innehålla följande information:

 • Fastighetsbeteckning
 • Beräknad start- och sluttid för åtgärden
 • Entreprenadform
  - Entreprenör
  - Eller om du bygger i egen regi
 • Byggherres namn och kontaktuppgifter
 • Vilken åtgärd det gäller
 • Eventuell kontrollansvarigs namn och kontaktuppgifter
 • Eventuella projektörer. Ange namn, företag, vad de är anlitade för att göra samt kontaktuppgifter
 • Eventuella entreprenörer. Ange namn, företag, vad de är anlitade för att göra samt kontaktuppgifter

För över åtgärderna från riskbedömningen till din kontrollplan och fyll i resterande delar av kontrollplanen.

Lämpligt är att ta med alla kontroller för de risker som fick ett RV mellan 8 och 25. Är det ett litet projekt kan ett urval, cirka 10 stycken tas med i kontrollplanen, de med högst RV.

Desto större och mer komplicerat projekt, desto fler kontrollpunkter bör lämpligtvis vara med i kontrollplanen.

Bilden visar ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut, med de sex huvudkategorierna som besvarar frågorna vad ska kontrolleras, vem ska kontrollera, mot vad ska man kontrollera, hur ska man kontrollera, hur ska kontrollen dokumenteras och i vilket skede ska kontroll utföras.
Exempel på kontrollplan, med alla de frågor som ska besvaras.

Mall till riskbedömning och kontrollplan

Här finner ni en mall till riskbedömning och kontrollplan.

Klicka här för att ladda ner mall (WORD-fil)

Klicka här för att ladda ner mall (EXCEL-fil)

Mall till riskbedömning och kontrollplan för eldstad och rökkanal

Klicka här för att ladda ner mall (PDF-fil)

Exempel på riskbedömning

Nedan finns exempel på riskbedömningar för några vanliga åtgärder.

Riskbedömning - Montage av fasadskylt

Riskbedömning - Ommålning av träfasad

Riskbedömning - Nybyggnad av plank

Riskbedömning - Byte från fönster till dörr

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sidan uppdaterades 16 april 2024