Kommunal primärvård (KPV)

vita blommor

Tillfällig vistelse i kommunen? Här finns mer information!

Tillfällig Vistelse Melleruds Kommun HSV

 

Kommunal primärvård (KPV)

Inom den kommunala primärvården i Mellerud arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor, demenssjuksköterskor, undersköterska, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, hjälpmedelstekniker och rehabassistent.

Om Du har stora svårigheter att ta dig till vårdcentralen kan Du ha rätt att få hjälp av den kommunala primärvården. Med stora svårigheter menas fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning som förhindrar Dig att med hjälp av anhörig, personal eller annan ledsagare, besöka vårdcentralen. För att bli inskriven i KPV ska insatsernas omfattning och frekvens motivera att vården ges i hemmet.
Detta gäller för personer i alla åldrar.

Den kommunal primärvården bedriver varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Exempel på insatser kan vara läkemedelshantering, omläggningar av sår, blodprovstagning, injektioner, rehabilitering, hjälpmedelsutprovning och vård i livets slutskede. För läkarinsatser i den kommunala primärvården ansvarar regionens vårdcentraler och sjukhus.
Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas en hälso- och sjukvårdsjournal.

Rehabilitering och hjälpmedel

Kommunen erbjuder rehabilitering för dig som är inskriven i den kommunala primärvården eller bor på något av kommunens särskilda boenden. Målet med rehabilitering är att förbättra eller bibehålla funktioner och förmågor för att möjliggöra ökad självständighet och livskvalitet.

Behöver du hjälpmedel, provas de flesta ut av arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. 

Den som har bestående funktionshinder kan också söka bidrag för att utföra nödvändiga åtgärder i bostaden som gör det möjligt att klara sig på egen hand.

Mer Information om bostadsanpassning: Bostadsanpassning

Enligt beslut i socialnämnden utgår en kommunal primärvårdsavgift.

Avgifter

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

För din trygghet kan all personal legitimera sig. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering (MAS/MAR)

MAS/MAR är en legitimerad sjuksköterska med ansvar för att patienterna får säker och ändamålsenlig vård, behandling och rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Ansvaret utgår från gällande lagstiftning, författningar och förvaltningens ledningssystem för kvalitet.

MAS är sakkunnig i hälso- och sjukvårdsfrågor. Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av en allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada, ansvarar MAS för att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Klagomål och synpunkter

Vårt mål är att alla våra patienter ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Om du har synpunkter eller frågor kontakta enhetschef för sjuksköterskor eller kommunrehab.

Kontakta oss

Ann-Charlotte Östlind
Enhetschef Kommunrehab
E-post: ann-charlotte.ostlind@mellerud.se
Telefon: 0530-183 38

Malin Callh
Enhetschef sjuksköterskor
E-post: malin.callh@mellerud.se
Telefon: 0530-183 68

Maria Sjöström
Demenssjuksköterska
E-post: maria.sjostrom@mellerud.se
Telefon: 0530-183 52

Carina Fjällman
MAS/MAR -medicinskt ansvarig för vård, behandling och rehabilitering
E-post: carina.fjallman@mellerud.se
Telefon: 0530-183 39

Sidan uppdaterades 18 juni 2024