Omedelbart omhändertagande

Ibland händer det att förhållandena kring ett barn blir akut mycket allvarliga och att det inte går att förändra barnets situation på frivillig väg. Socialnämnden är då skyldig att se till att barnet eller ungdomen inte längre utsätts för fara och har då möjlighet att omedelbart omhänderta barnet och se till att det bor på ett ställe där det är skyddat från att fara illa.

Vem fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande?

 • Beslut om att omedelbart omhänderta ett barn och var det ska placeras fattas av socialnämnden eller av socialnämndens ordförande efter utredning av en socialsekreterare.
 • Vårdnadshavaren och barn som är över 15 år får ett skriftligt beslut om omhändertagandet och var barnet ska placeras.
 • Socialsekreteraren ska inom en vecka göra en skrivelse till förvaltningsrätten om varför socialnämnden fattat beslut om omedelbart omhändertagande. Förvaltningsrätten ska därefter inom en vecka besluta om omhändertagandet ska bestå eller inte.

Vårdnadshavaren och barnet har rätt till var sitt offentligt biträde. Offentligt biträde är en advokat som företräder vårdnadshavaren och barnet inför socialnämnden och i förvaltningsrätten och kammarrätten. Socialsekreteraren är skyldig att meddela förvaltningsrätten att det finns behov av offentligt biträde. Offentligt biträde är kostnadsfritt.

Var placeras barnet/ungdomen?

 • Oftast kommer barnet/ungdomen först till ett utrednings-/behandlingshem.
 • Ibland förekommer det att vården först inleds på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken då det finns behov av barnpsykiatrisk utredning/behandling.
 • Det finns behandlingshem som har möjlighet att låsa in ungdomar som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn under en kortare tid. Det kan röra sig om två månader men kan förlängas under speciella omständigheter.
 • Det finns behandlingshem i närheten av Mellerud och socialnämnden strävar efter att placera barn/ungdomar så nära hemmet som möjligt. Ibland är det ont om platser på behandlingshemmen och det förekommer att barn/ungdomar placeras långt hemifrån.
 • Barn och ungdomar som är tvångsomhändertagna kan också placeras i familjehem.
 • Beslut om var barn/ungdomar placeras går att överklaga med förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten.
 • Vårdnadshavaren och barn som fyllt 15 år får ett skriftligt beslut om placeringen och hur man överklagar.

Får föräldrarna hälsa på barnet/ungdomen?

 • I det flesta fall får föräldrarna besöka barnet/ungdomen på behandlingshemmet eller i familjehemmet samt ha kontakt via telefon.
 • Även andra personer kan efter godkännande av socialsekreteraren och föreståndaren på behandlingshemmet få komma på besök eller ringa.
 • Socialnämnden har möjlighet att besluta om att föräldrarna inte får träffa sitt barn eller inte får reda på var barnet bor om det bedöms skadligt för barnet att träffa föräldern.
 • Socialnämnden tar var tredje månad ställning till om detta beslut ska stå fast. Det går att överklaga ett sådant beslut till förvaltningsrätten med förvaltningsbesvär.

Hur länge kan barnet vara omedelbart omhändertaget?

Först måste förvaltningsrätten ta ställning till om det omedelbara omhändertagandet ska bestå. För att kunna fatta ett sådant beslut måste förvaltningsrätten få handlingarna från socialnämnden som beskriver varför det omedelbara omhändertagandet kom till. Socialnämnden har en vecka på sig att lämna in dessa handlingar till förvaltningsrätten. Dröjer det längre upphör omhändertagandet.
När förvaltningsrätten fått handlingarna har den en vecka på sig att fatta sitt beslut. Socialnämnden har fyra veckor på sig, från den dag då barnet placerades i ett annat hem än det egna, att komma in med ansökan till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård. Förvaltningsrätten håller sedan så snart som möjligt muntlig förhandling och brukar därefter meddela sitt beslut inom en vecka.

Vad händer efter det omedelbara omhändertagandet?

Socialsekreteraren gör en större utredning som tar reda på förhållandena kring barnet och gör en bedömning och förslag till beslut. Kan socialsekreteraren under utredningen komma fram till en behandlingsplan som barnet och vårdnadshavaren accepterar och som garanterar att barnet får den hjälp det behöver så behövs inte omhändertagandet längre och upphör därmed.
Kommer man inte överens, kommer socialnämnden att ansöka om fortsatt vård hos förvaltningsrätten enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52. Socialnämnden måste ha gjort sin ansökan om fortsatt tvångsvård till förvaltningsrätten inom fyra veckor från det att barnet placerats i annat boende än hemma. Annars upphör omhändertagandet. Om förvaltningsrätten beslutar om fortsatt tvångsvård så påbörjas behandlingen enligt den behandlingsplan som finns i utredningen. Vanligast sker behandlingen på behandlingshem eller i familjehem.

Kostnad

Om ett barn är i åldern 0-18 år och bor i familjehem eller på behandlingshem och är tvångsomhändertaget, måste föräldrarna bidra till kommunens kostnader för sitt barn. Summan som ska betalas är beroende av föräldrarnas ekonomi, hur många barn de har samt deras sociala situation. Högsta belopp som föräldrarna ska betala är det som motsvarar högsta underhållsstödsbeloppet. Detta gäller var och en av föräldrarna. Föräldrarna kan begära jämkning av beloppet när som helst under året.

Rätten att överklaga

Man har rätt att överklaga beslut som fattas i samband med beslut om tvångsomhändertagande med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52).

Kontakta oss

Öppenvårds- och familjebehandlare
Telefon: 0530-181 70
Mobiltelefon: 070-764 76 84
Adress:
Österrådagatan 13B
Mellerud

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 31 maj 2022