Läget i energiförsörjningen – så arbetar Melleruds kommun

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Det handlar inte bara om höga elpriser. Det finns även risk att elen inte kommer räcka under vissa timmar i vinter. Nu behöver vi alla hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska vår elförbrukning.

Det gäller alla – myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. Genom att förbruka mindre kan vi minska risken för elbrist.

Tre anledningar till att vi tillsammans behöver spara el

Minskade kostnader

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Minska risken för elbrist

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för manuell frånkoppling, som innebär att elen stängs av i ett större område för att belastningen på det svenska elsystemet är för hög.

Vi hjälper varandra

Genom att använda mindre el hjälper vi varandra i Sverige och i våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Tips för att spara el

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Vad gör Melleruds kommun?

Melleruds kommun arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter för att hålla nere kostnader och minska miljöpåverkan.

Vi samarbetar även med viktiga aktörer i samhället och planerar för att kommunens kritiska verksamheter ska fungera, även om det skulle uppstå störningar i elförsörjningen.

  • Byter löpande ut energislukande lampor i kommunens lokaler mot LED-belysning.

  • Optimerar styrsystemen för att sänka elförbrukningen inom ventilation, belysning och uppvärmning i de kommunala fastigheterna. De åtgärder som införs kommer inte leda till negativa konsekvenser för våra verksamheter.

  • Installerar solceller. Under 2020 monterade kommunen solceller på två kommunala fastigheter som producerar 250 000 kWh per år vilket motsvarar förbrukningen av ungefär 20 mindre villor. Fler solceller planeras monteras under våren 2023.

  • Använder fjärrvärme. Ungefär 90% av kommunens fastigheter i tätorten Mellerud är redan anslutna till fjärrvärmenätet. I takt med att fjärrvärmenätet byggs ut kommer fler fastigheter att anslutas.

  • Badhus drar mycket energi, därför har kommunen effektiviserat energianvändningen på Rådahallen genom att bland annat använda fjärrvärme för uppvärmning samt bassängtäckning för att hålla värmen i bassängerna under stängningstid.

  • Informerar kommunens medarbetare om vad vi alla kan bidra med för att minska vår elanvändning. Detta kan vara till exempel att släcka lampor, stänga av datorn och dra ur laddare i kommunens lokaler.

Att minska användning av el på lång sikt är en viktig del av kommunens hållbarhetsarbete. Fastighetsenheten har i uppdrag att kartlägga fler energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter på både kort och lång sikt.

I dagsläget finns det inget beslut om att dra ner på den kommunala gatubelysningen eller julbelysningen då de är viktiga för att skapa trygghet.

Stora delar av gatubelysningen har bytts ut mot energieffektiv LED-belysning. Gatlampor med äldre teknik kommer att bytas ut på sikt i samband med till exempel gatuarbeten.

Julbelysningen har en stor betydelse för upplevelsen av kommunen. Den är också ett viktigt stöd för handel och andra näringsverksamheter. Även här har belysningen bytts ut till nyare LED-lampor som förbrukar mindre el. Stora delar av julbelysningen är sammankopplad med gatubelysningen och kommer därför att vara tänd samtidigt.

Melleruds kommun följer genom länsstyrelsen expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och dess påverkan på energisystemen. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en mycket liten risk. Som en del i arbetet med samhällets beredskap har kommunen identifierat samhällsviktig verksamhet inom ramen för arbetet med Styrel. 

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras vid eleffektbrist. 

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet. 

Planeringen inleds genom att statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner identifierar samhällsviktiga verksamheter utifrån fastställda kriterier. Elnätsföretagen förbereder sedan planer för att tillkoppling och omfördelning av en frånkoppling mellan olika användare ska kunna ske med största möjliga hänsyn till prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare. 

Att en samhällsviktig elanvändare är identifierad och har en hög prioritetsklass utgör dock ingen garanti för att denna alltid ska få el. Därför är det viktigt att ha en egen beredskap för olika samhällsstörningar. 

Styrel – prioritering av samhällsviktiga elanvändare, Energimyndighetens webbplats

Sidan uppdaterades 4 januari 2023