Brottsförebyggande

Sedan den 1 juli 2023 har alla kommuner fått ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Detta innebär också ett visst ansvar för samordningen av arbetet i kommunen.

Brottsförebyggande arbete

Kommunerna ska bidra till att samhällets samlade brottsförebyggande arbete bedrivs på ett effektivt sätt genom att utföra uppgifterna i lagen. Uppgifterna handlar om att vi ska

  • ta fram en lägesbild och en åtgärdsplan,
  • ha ett strategiskt råd för brottsförebyggande frågor (Brottsförebyggande rådet),
  • ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor och
  • att kommunstyrelsen ansvarar för det brottsförebyggande arbetet.

Kommunen har flera verktyg att använda i just det brottsförebyggande arbetet så som ansvaret för den fysiska samhällsplaneringen, skolverksamheten, ungdomshuset, socialtjänsten med dess olika verksamheter, myndighetsutövning inom olika områden,  fältsekreterare och folkhälsoarbetet. Vi samverkar även med flera aktörer, till exempel Polismyndigheten, för medborgarnas bästa.

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet, handlar idag en allt större del också om brottsförebyggande arbete.

Det praktiska arbetet

Kommunen arbetar sedan tidigare med brottsförebyggande frågor i samverkan med Polismyndigheten. En nyhet är att det brottsförebyggande arbetet ska bedrivs kunskapsbaserat. Detta innebär att kommunen behöver arbeta mer systematiskt för att inhämta kunskap, göra analyser av lokala problem och möjligheter och därefter vidta rätt brottsförebyggande åtgärder baserade på tillgänglig forskning och praktik.

Fokusområden 2023-2024

Som underlag för det brottsförebyggande arbetet först en lägesbild satts samman. Därefter har fokusområden för vad det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet fokusera åren 2023-2024:

  • Rikta åtgärder mot brottsaktiva. Polisen och kommunen ska gemensamt rikta åtgärder mot personer som kan definieras som brottsaktiva. Som brottsaktiv definieras individ som förekommer i brottsutredningar eller individ under 21 år som utifrån en samlad bedömning med grund i underrättelseinformation, tidigare brottsbelastning i närtid, orosanmälningar till socialtjänst eller liknade kan definieras som brottsaktiv.

  • Rikta åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Kommunen och Polisen kommer genom medborgarlöftet samverka och vidta åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Fokusområdet trafiksäkerhet innefattar även kriminalitet som kan relateras till området trafik.

Här kan du läsa mer om Medborgarlöftet för Melleruds kommun: Mellerud | Polismyndigheten (polisen.se)

Alla kan hjälpa till

Även om vi samverkar med polisen så behöver vi också hjälp av dig som är kommuninvånare. Det är viktigt att vi alla tillsammans funderar på vad vi själva kan göra för att skapa tryggheten och minska risken att utsättas för brott, att lämna tips och anmäla till polisen och socialtjänsten.  Grannars samverkan och samarbete med lokal polis genom konceptet Grannsamverkan är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten och är också ett sätt att engagera sig.

Sidan uppdaterades 27 juni 2023