Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för funktionshinderföreningar, styrelse och nämnder i Melleruds kommun.

Syftet är

att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshindrade

att rådet ska verka för att funktionshindrades frågor beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering

att rådet inom sig utser ritningsgranskare vars uppgift ska vara att granska och framföra synpunkter som rör byggnation och övrig offentlig miljö inom kommungränsen

att rådet kan initiera nya funktionshinderfrågor i nämnder och förvaltningar

att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör funktionshindrade

att rådet ska vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Sidan uppdaterades 6 mars 2024