Motioner, interpellationer och frågor

Ledamöter i fullmäktige får väcka motioner samt ställa interpellationer och frågor.

Om du är ledamot i en nämnd får du väcka ärenden i nämnden.

När du som ersättare tjänstgör i kommunfullmäktige eller nämnd har du samma rättigheter som ordinarie ledamöter.

De förtroendevalda revisorerna får väcka ärenden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden eller beredningen.

Motioner

Ett sätt att få upp ett ärende i fullmäktige är att väcka en motion (ett förslag). En motion är en skrivelse, som kan innehålla förslag till något som behöver förändras eller göras. En motion måste alltid beredas. Beredning innebär att förslaget utreds och prövas utifrån olika synpunkter. Utredningen lägger fram ett svar på motionen - bifall, avslag eller besvarad - som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare får du som motionär själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet.

Interpellation

En interpellation (fråga) riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndordförande och ska helst gälla ärenden av större intresse för kommunen.

En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 fyra dagar före sammanträdet där du som ledamot avser att ställa den.

Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.

Fråga

En ledamot som snabbt vill ha svar från någon ansvarig i den styrande majoriteten kan skriftligen lämna in en så kallad enkel fråga.

En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00 fyra dagar före det sammanträde vid vilket du som ledamot avser att ställa den. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.

Ordlista

Bifall

Yttrandet följer motionens förslag.

Avslag

Förslaget i motionen delas inte eller kan inte prioriteras.

Besvarad

Om motionen helt ligger i linje med arbete som redan pågår.

Tips till dig som ska skriva!
  • Sätt dig in i ärendet genom att inhämta fakta.
  • Ange vem det är som lämnar in skrivelsen och datera.
  • Formulera ditt förslag eller din frågeställning tydligt. Exempelvis i inledningen eller slutet av dokumentet, gärna i form av punktsatser.
  • Läs om hur du lämnar in de olika skrivelserna under respektive rubrik, till vänster.
Sidan uppdaterades 6 oktober 2021