Påverka själv

Som enskild kan du antingen ta kontakt med en enskild kommunpolitiker eller vända dig till berörd nämnd med en fråga eller ett förslag. Som kommunmedborgare kan man även vända sig direkt till den verksamhet i kommunen där frågan ska behandlas.


En fullmäktigeledamot har möjlighet att ta initiativ till ärenden genom att väcka motioner. En fullmäktigeledamot kan också i fullmäktige ställa frågor till en nämndordförande i form av interpellationer eller enkla frågor.


En ledamot i en nämnd har möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd. Detta kan ske både skriftligt och muntligt.


En motion är ett skriftligt förslag från en kommunfullmäktigeledamot och startar ett ärende som motionären vill att kommunen ska fatta ett viss beslut i. Motionen ska beredas av den facknämnd som berörs och kommunstyrelsen innan den återvänder till kom-munfullmäktige för beslut.


Beredningen innebär att man analyserar förutsättningarna för och ger ett faktaunderlag till det önskade beslutet. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut om det krävs omfattande utredning av förslaget. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet genom bifall eller avslag.


Enkelt uttryckt kan man beskriva skillnaden mellan en enkel fråga och en interpellation på följande sätt: en enkel fråga ska vara just enkel och utan föregående utredning i princip kunna besvaras med ”ja” eller ”nej”. En interpellation innebär att man vill föra en bredare debatt kring en speciell fråga. I debatten kring en interpellation får nämligen alla fullmäktiges ledamöter delta medan en enkel fråga begränsar antalet debattörer till den som ställt frågan och den som besvarar den.


Gemensamt för att få ställa både enkla frågor och interpellationer är kravet att den riktar sig till ordföranden i den nämnd som är ansvarig för det sakinnehåll som frågan eller interpellationen tar upp. Fullmäktiges ordförande ska således till exempel vägra fråga full-mäktige om en viss interpellation får ställas, om interpellanten vill att byggnadsnämndens ordförande ska utreda vissa frågor kring kommunens hantering av socialbidrag. Varken enkla frågor eller interpellationer leder till beslut.


Interpellationer och enkla frågor får ställas även till nämndsordförande som inte sitter i fullmäktige. Interpellationen eller den enkla frågan ger dem yttranderätt i fullmäktige.


För att kunna väcka en motion, interpellera eller ställa en enkel fråga måste man vara närvarande och i tjänst under den punkt i dagordningen då nya motioner, interpellationer och enkla frågor gås igenom. Frånvarande ledamöter eller ledamöter som avslutat sin tjänstgöring före denna punkt får således inte göra något av detta.


Gemensamt för motioner, interpellationer och enkla frågor är också att de ska vara i skriftlig form och personligen undertecknade (en motion kan vara undertecknad av flera ledamöter). Handlingarna ska lämnas in till kommunstyrelsens kansli fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kom-mer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Det finns inget krav på att svaret på en fråga ska vara skriftligt.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021