Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att skilja på laglighetsprövning, som prövar om det var rätt av kommunen att fatta beslutet och förvaltningsbesvär, som prövar om själva beslutet var felaktigt.

Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten. Ett kommunalbesvär måste vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som man stöder sitt överklagande på.

Överklagan ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. Melleruds kommuns officiella anslagstavla sitter på Medborgarkontoret, Storgatan 13 i Mellerud.
Länsrätten prövar överklagandet och beslutet kan upphävas om:

· det begåtts något formellt fel i samband med beslutet,
· beslutet inte är en kommunal angelägenhet
· den som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,
· om beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslutet men inte fatta något nytt beslut istället. Vid prövningen av överklagandet får förvaltningsrätten inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före klagotidens utgång.
 
Reglerna för laglighetsprövning hittar du i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Förvaltningsbesvär

Genom ett förvaltningsbesvär så prövas både lagligheten och lämpligheten av ett kommunalt beslut. Det överklagade beslutet kan såväl upphävas som ändras och ersättas av ett nytt beslut av den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten).
 
Ett beslut får överklagas endast av den som beslutet angår om beslutet har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.
 
Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet. Överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.
 
Vid beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning och där ska framgå hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande.
 
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen (1986:223).
 

Adress till förvaltningsrätten:
 
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 GÖTEBORG

Telefon 031-732 70 00
Fax 031-711 78 59
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Hur du överklagar byggnadsnämndens beslut enligt plan- och bygglagen hos länsstyrelsen (förvaltningsbesvär)

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga hos länsstyrelsen.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att till exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.

Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den nämnd/beslutsfattare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Bifoga i så fall en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till byggnadsnämnden i din kommun.

Skickas till:
Byggnadsnämnden
464 80 Mellerud

Sidan uppdaterades 2 december 2021