Kamerabevakning

Melleruds kommun använder kamerabevakning som ett kompletterande verktyg för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I kommunen finns både invändig och utvändig kamerabevakning. I anslutning till bevakade områden finns det tydligt skyltning.

Ändamål och rättslig grund

Ändamålet med kamerabevakning i Melleruds kommun är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott.

Kamerabevakning omfattar behandling av personuppgifter. Kamerabevakning får bedrivas om det finns en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Den rättsliga grunden för kamerabevakning i Melleruds kommun utgörs av att behandlingen är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning, enligt artikel 6.1 e) i dataskyddsförordningen (GDPR). Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Exempelvis krävs tillstånd för kamerabevakning av ett torg eller en skolgård.

Åtkomst

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt § 22 kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Ett begränsat antal tjänstepersoner har tillgång till inspelat material, som vid behov kan överlämnas till brottsbekämpande myndighet.

De brottsbekämpande myndigheterna bedömer om det finns ett behov av att sprida bilder vidare.

Lagringstid

Det inspelade materialet får inte lagras längre än nödvändigt med hänsyn till de ändamål som finns för kamerabevakningen. Man skall sträva efter så kort lagringstid som möjligt. Europeiska dataskyddsstyrelsen rekommendation av lagring är tre dygn, men längre lagringstid kan vara tillåtet vid konkret behov. Materialet får sparas så länge som det behövs för det ändamålet som är nödvändigt.

Det är personuppgiftsansvarige som gör bedömning av hur länge materialet får bevaras.

Hantering av personuppgifter

Du kan läsa mer om hur Melleruds kommun hanterar dina personuppgifter på kommunens hemsida: Personuppgifter - Melleruds kommun.

Sidan uppdaterades 28 november 2023