Styrel

Styrel är en metod som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med andra aktörer för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna identifieras och prioriteras vid eleffektbrist. Första planeringsomgången genomfördes 2011 och uppdatering kan ske ungefär vart fjärde år.

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet.

Planeringen inleds genom att statliga myndigheter, länsstyrelser och kommuner identifierar samhällsviktiga verksamheter beroende utifrån fastställda kriterier. Elnätsföretagen förbereder sedan planer för att tillkoppling och omfördelning av en frånkoppling (rotering) mellan olika användare ska kunna ske med största möjliga hänsyn till prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare.

Att en samhällsviktig elanvändare är identifierad och har en hög prioritetsklass utgör dock ingen garanti för att denna alltid ska få el. Därför är det viktigt att ha en egen beredskap för olika samhällsstörningar.

En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av användarna

Schema

Systemet för Styrel har skapades under 2011 under ledning av Energimyndigheten.

Sidan uppdaterades 11 oktober 2022