Kommunrevision

Kommunrevisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur Melleruds kommuns styrelse, nämnder och bolag fullgör sina uppgifter.

Det innebär att kommunrevisionen prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, om nämndernas räkenskaper är rättvisande och om nämndernas kontroll över den egna verksamheten och ekonomi är god.

Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras genom kommunallagen, aktiebolagslagen och kommunens revisionsreglemente. Kommunfullmäktige kan även ge revisionen uppdrag, dels genom det årliga budgetdokumentet och dels genom enskilda eller årligen återkommande uppdrag.

Kommunens revisorer och lekmannarevisorer skall utföra sin granskning enligt bestämmelserna i kommunallagen (kap. 9) och aktiebolagslagen (kap. 11). Den kommunala revisionen har två huvuduppgifter. Dels att pröva (den lagstiftade uppgiften) och dels att främja (den av god revisionssed etablerade uppgiften) den kommunala verksamheten.

Granskningen skall genomföras med en sådan omfattning att revisorerna årligen kan bedöma att:

  • Kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
  • Kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Melleruds kommuns årsredovisning som omfattar kommunens (kommunstyrelsen och nämnderna) och koncernens (kommunen och bolagen) sammanställda räkenskaper är rättvisande.
  • Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för Melleruds kommun och ansvarsprövar kommunstyrelsen och nämnderna. Som underlag för kommunfullmäktiges prövning avlämnar revisorerna årligen en revisionsberättelse och en årsredogörelse. Den senare sammanfattar all den granskning som genomförts under året. Revisorerna redovisar också sina iakttagelser avseende verksamhet, räkenskaper och intern kontroll i en revisionsredogörelse för kommunstyrelsen och respektive nämnd. För varje bolag upprättar lekmannarevisorerna en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Kommunrevisionen upprättar under året revisionsrapporter som lämnas till berörda nämnder och bolag. Granskningen redovisas till kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades 30 december 2022