Storyline på Åsens skola

Åsens skola och förskola är med i ett Comeniusprojekt. Projektet startade hösten 2012 och håller på till och med våren 2014. Deltagande länder är Sverige, Storbritannien, Turkiet, Spanien och Estland.

Huvudsyftet med projektet är att sprida arbetsmetoden Storyline, samt att diskutera om den kan vara en arbetsmetod som gör att eleverna når de mål som finns i respektive lands läroplan.

Projektets uppstart var i Sverige i oktober 2012 och då fick alla deltagande länder en grundkurs i Storyline-metoden.

Under det första projektåret låg fokus på att alla länder skulle börja använda Storyline i sin undervisning. Varje termin har vi gjort en gemensam Storyline. Inför varje konferenstillfälle gör varje land en presentation med bilder så att man tydligt kan se hur arbetsprocessen varit. Det är jättespännande att se hur alla genomför arbetet och utifrån det diskutera likheter och skillnader samt förutsättningar.

Inför varje konferenstillfälle görs även en utvärdering där elevernas förmågor inom vissa områden utvärderas. Det som framgår tydligt och genomsyrar alla länder är att elevernas motivation och självförtroende ökar.

Under första året har vi utöver uppstarten i Sverige varit i London och i Estland. Under andra året kommer vi att träffas i Turkiet i november samt avsluta projektet i Spanien i maj.

Mellan konferenserna har vi regelbunden mailkontakt mellan både lärare och elever, samt att vi möts på Skype en gång mellan varje konferenstillfälle.

Nu har vi startat det andra och projektåret tillsammans. Under detta sista år kommer vi fortsätta att genomföra Storylines med våra elevgruppe,r men vi har även kopplat på alla länders läroplaner. Varje land får redogöra för sin läroplan och sedan ska vi diskutera och jämföra samt se hur de stödjer Storyline som arbetssätt.

Det känns som att vi med detta projekt övertygats om att Storyline är en bra och hållbar arbetsmetod och förhoppningsvis har vi lyckats sprida detta vidare.

Logotypen för Storylineprojektet
Den gemensamma logotypen för Storylineprojektet Åsens skola är med i.
Gruppbild
Några av projektdeltagarna vid konferensen i London.
Sidan uppdaterades 11 oktober 2021