Gällande detaljplaner

Med hjälp av kartan hittar du gällande detaljplaner. Det är den gällande detaljplanen som du ska stämma av med om du funderar på att göra en åtgärd på din fastighet. Gällande detaljplaner styr nämligen vad som är möjligt i ett bygglov.

Detaljplaner kan se väldigt olika ut

Gällande detaljplaner kan se olika ut och ha olika detaljeringsgrad. Detta beror dels på att områden skiljer sig åt och i bland kan det vara befogat att reglera mer inom ett visst område men det kan också bero på att detaljplaner har tagits fram under olika tidsperioder. Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler.

Ibland kan det vara så att det i en äldre detaljplan saknas bestämmelser som egentligen behövs för att bygglovshandläggarna skall kunna göra en korrekt lämplighetsbedömning utifrån dagens lagstiftning. Det kan till exempel saknas tillåtna höjder eller våningsantal på en byggrätt. Bara för att vissa bestämmelser saknas i en äldre detaljplan innebär det inte att man får göra precis som man vill. Bygglovshandläggaren måste då även göra en lämplighetsbedömning utifrån de bestämmelser som finns direkt i lagstiftningen, så som Plan-och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR).

Klicka här för att komma till webbkarta med gällande detaljplaner

Webbkarta med detaljplaner
Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 25 maj 2022