Bygglov - så här går det till

Det är mycket att tänka på vid ett byggprojekt. Så här går det till att söka bygglov och/eller lämna in en anmälan inför en byggåtgärd.

Om du inte hittar svar på dina frågor här på webben kan du kontakta kundtjänst. Du kan också besöka Öppet hus eller boka möte med bygglovshandläggare. 

Börja gärna med att titta på filmen från Boverket.

 

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda vilka förutsättningar som finns. Nedan finns några bra punkter att kolla upp innan.

Vilka regler finns för just ditt område?

De flesta samhällena i Melleruds kommun är detaljplanelagd (har en detaljplan). Det betyder att det finns regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Många detaljplaner är skrivna med ett gammalt språk och de kan vara svåra att förstå. Kontakta gärna oss på plan- och byggenheten så hjälper vi till med förklaringar av ord och text.

Klicka här för att se om just din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Ligger fastigheten inom strandskyddat område?

Runt nästan alla sjöar och vattendrag i Mellerud finns ett område som kallas strandskydd.

Om fastigheten ligger inom strandskyddat område krävs det att man ansöker om dispens från strandskyddet innan byggnation kan ske. Läs mer här.

Klicka här för att se om din fastighet ligger inom strandskyddat område.

Var går fastighetsgränsen (tomtgränsen)?

För att se var tomtgränsen går kan du ta kontakt med kommunens Kart-/GIS-ingenjör som i de flesta fall kan hjälpa dig. Lantmäteriet kan hjälpa till att mäta upp fastigheten (tomten).

Informera grannarna

Ett bygge eller projekt som följer detaljplanen har lagen på sin sida. Vår erfarenhet är samtidigt att processen går snabbare och smidigare om den som bygger har pratat med grannarna tidigt. Det minskar risken för att bygglovet överklagas. Ett projekt eller bygge får enligt plan- och bygglagen inte innebära en ”betydande olägenhet” för grannarna. Det betyder att man ska visa hänsyn till grannarna med exempelvis skuggor, buller, insyn eller försämrad utsikt.

  1. Innan du ansöker: Ta reda på vad som gäller för ditt projekt och vilka handlingar du ska lämna in. För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga krävs en anmälan.
  2. Fyll i ansökan och skicka den tillsammans med övriga handlingar. Om din ansökan är korrekt ifylld och innehåller tillräcklig information går processen snabbare.

Här finner du ansökan via e-tjänst

Dessa handlingar krävs vid ansökan

  1. När vi bedömt att handlingarna till din inskickade ansökan är kompletta, får du ett meddelande om det. Om vi saknar någon handling eller om ritningarna inte är kompletta meddelar vi dig vad du behöver komplettera med.
  2. När vi har fått in alla handlingar börjar vi handlägga ditt ärende. Från det datum ansökan är komplett ska ett beslut meddelas inom 10 veckor. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor i speciella fall, som till exempel om en utredning krävs.
  3. Beroende på hur ditt ärende ser ut kan vi behöva ta in synpunkter från sakägare. En sakägare kan vara grannar, väghållare, andra myndigheter, föreningar med flera.

Sakägare har rätt att lämna synpunkter om ansökan innebär:
A. En avvikelse från bestämmelserna i gällande detaljplan eller områdesbestämmelse.
B. Att bygget placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter (om inte detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter detta).

Avgift för handläggning
Du som byggherre ska betala en avgift för handläggningen enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.

Läs mer om avgifter vid bygglov här*

Faktura skickas efter beslut
Faktura skickas efter att du har fått beslutet. Även avslag kostar.

När alla grundkrav är uppfyllda och eventuella synpunkter från sakägare kommit in kan ett beslut fattas. Oftast är det en bygglovhandläggare som fattar beslut på delegation från byggnadsnämnden. I vissa fall måste dock beslutet fattas av byggnadsnämnden.

Om en sakägare har synpunkter mot något eller om beslut inte kan fattas av handläggaren får du besked om detta och anledningen till varför. Du kan då välja mellan att få din ansökan prövad i byggnadsnämnden eller att dra tillbaka den.

Om du väljer att driva ditt ärende vidare till byggnadsnämnden behandlar de ditt ärende och tar ett formellt beslut. Nämnden sammanträder en gång i månaden.

Startbesked krävs innan du börjar bygga

Att du fått ett beslut om bygglov betyder inte att du får börja bygga. Du behöver först få ett startbesked. Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen. Vid enklare byggprojekt, där det inte krävs ett tekniskt samråd, får du ditt startbesked tillsammans med bygglovet.

Överklagande och laga kraft

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att bygglov har beviljats. De har sedan fyra veckor på sig att överklaga. Om de inte överklagar inom den angivna tiden vinner beslutet laga kraft.

Du måste börja bygga inom två år från bygglovsbeslutet

Beslut om bygglov upphör att gälla två år från dagen då beslutet vann laga kraft om inte byggnadsarbetena har påbörjats.

När din ansökan är komplett får du en kallelse till tekniskt samråd där tekniska handlingar begärs in. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ett startbesked direkt med bygglovet.

I det tekniska samrådet diskuteras byggets konstruktion och installationer, arbetets planering, byggherrens bedömning av risker och förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök, färdigställandeskydd med mera.

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en av våra byggnadsinspektörer. Konsulter och entreprenörer kan även närvara vid behov. Samrådet ska protokollföras.

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig.

När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ett startbesked. Startbeskedet innebär att du får börja bygga. Om det inte krävs ett tekniskt samråd får du ditt startbesked direkt med bygglovet.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

För byggprojekt där det har hållits tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök. När ditt bygge varit igång en tid kommer vi alltså ut och besöker byggarbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följs enligt denna.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med.

I samband med att byggåtgärderna färdigställs ska ett slutsamråd hållas. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från bygglovet, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. I vissa fall behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet. Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och ska protokollföras.

När byggherren visat att alla krav enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet och andra villkor är uppfyllda, utfärdar vi ett slutbesked. I vissa fall kan ett interimistiskt slutbesked ges. Det innebär att vissa delar av projektet kan tas i bruk innan allt är klart.

Du får inte börja använda det du har byggt innan du har fått ett slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Sidan uppdaterades 22 december 2022