Behöver jag bygglov?

Ska du bygga eller riva något och behövs det lov eller anmälan för att genomföra ditt projekt?

Välj i listan vad det är du vill bygga eller förändra så får du svar på om du behöver söka bygglov eller om du ska göra en anmälan, vilka handlingar du ska skicka in och om du behöver kontrollansvarig eller kontrollplan.

För att bygga en terrass eller altan kan du behöva bygglov beroende på storlek och placering från hus och tomtgräns.

Med terrass eller altan menas golvet på en uteplats.

Om du vill bygga in din terrass eller altan gäller andra regler, Glasa in altan.

Om du vill ha tak över din terrass eller altan finns regler om bygglov, se Skärmtak.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

 • terrassen eller altanen är högre än 1,8 meter över mark inom 3,6 meter från bostadshuset
 • terrassen eller altanen är högre än 1,2 meter över marken utanför 3,6 meter från bostadshuset
 • terrassen placeras inom 4,5 meter från tomtgräns utan grannens medgivande

Detta gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Altan och terrass kan kräva strandskyddsdispens, kolla med handläggare vad som krävs för din fastighet.

Du behöver inte söka bygglov men du måste göra en bygganmälan.

Attefallsreglerna gäller för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Reglerna gör det möjligt att utöver din tillåtna byggrätt få uppföra en 30 m² komplementbyggnad "Attefallshus" med valfri användning exempelvis garage, växthus, gäststuga eller vedbod, 15 m² tillbyggnad av din huvudbyggnad, max två takkupor och i ett enbostadshus göra ytterligare en bostad. Alla dessa åtgärder kräver att du lämnar in en anmälan till byggnadsnämnden. Innan åtgärd får påbörjas ska byggnadsnämnden beviljat ett startbesked.

Obs! Inom kulturhistorisk miljö kan ett Attefallshus kräva bygglov istället för en anmälan. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kontakta plan- och byggenheten.

Krav på komplementbyggnad "Attefallshus":

 • Yttermått max 30 kvm. I yttermåtten ska även extra långa takutsprång räknas.
  Man kan ha flera komplementbyggnader med en sammanlagd yta på max 30 kvm
 • Nockhöjd max 4 meter från marken

Bilden illustrerar en komplementbyggnad där en anmälan krävs. Det är en
komplementbyggnad som är max 30 kvadratmeter stor. Den måste vara belägen minst
4,5 meter från tomtgränsen och byggnaden får ha en nockhöjd på max 4 meter över
medelmarknivå.

 

Krav på tillbyggnad "Attefallstillbyggnad"

 • Tillbyggnaden till ett en- eller tvåbostadshus ska vara 15 m² eller mindre. Tillbyggnaden beräknas i bruttoarea, det vill säga att alla våningar räknas med. Vid en tillbyggnad som ska byggas i två våningar, får den max vara 7,5 m² + 7,5 m².

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter här

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen / angränsande fastighet är närmare än 4,5 meter. Du ska själv se till att du tar in medgivandet som ska vara skriftligt. Lämna in det tillsammans med anmälan.

Kom ihåg att du får inte påbörja åtgärderna innan du har fått ett startbesked från någon av våra bygglovshandläggare. Tänk också på att om ni bygger nära sjö eller vattendrag kan en ansökan om strandskyddsdispens krävas.

 

Bygglov kan krävas för en balkong beroende på storlek och om byggnaden är inom eller utanför detaljplanerat bebyggelse.

Vill du göra en tillbyggnad i form av balkong för en- eller tvåbostadshus så behöver du ansöka om bygglov inom detaljplanerat område. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

Vill du glasa in en befintlig balkong så krävs bygglov för detta beroende på om du befinner dig inom detaljplanerat område.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Beroende på storlek och komplexitet på din balkong kan du behöva en kontrollansvarig.

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ut huset.

Det är detaljplanen som styr hur du får bygga på just din tomt. Klicka här för att för att hitta detaljplanen för din tomt.

Läs mer här om vilka handlingar som krävs vid ansökan

Läs mer här om hur bygglovsprocessen går till

Undantag från bygglov

Om din tillbyggnad ryms inom reglerna för Attefallsåtgärder för tillbyggnad krävs inget bygglov. Du behöver då istället göra en anmälan för attefallsåtgärder.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan utan bygglov, dock max 30 kvadratmeter (strandskyddsdispens kan krävas).

Du får också anordna tak över uteplats (max 15 m²), glasa in befintlig altan eller uppföra mur/plank i omedelbar närhet av bostadshus. Grannemedgivande krävs om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter (spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling).

Du behöver söka bygglov för att:

 • väsentligt ändra huset eller omgivningens karaktär, inom detaljplanerat område

Du behöver inte bygglov för att:

 • måla om huset i samma färg, inom och utanför detaljplanerat område
 • måla om huset i en annan färg, utanför detaljplanerat område
 • sätta upp solfångare på taket (som följer takets vinkel).

Obs! Speciella regler gäller kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplan.

Är du osäker på om åtgärden du vill göra väsentligt ändrar byggnadens eller området karaktär - kontakta oss.

För en friggebod behöver du inte bygglov eller anmälan om vissa förutsättningarna är uppfyllda.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda.

Förutsättningar:

 • Du får sätta upp en eller flera fristående byggnader, men den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 3 meter.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera friggeboden närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Du måste ha ditt grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt. Medgivandet bör vara skriftligt.
 • Friggeboden ska vara ett komplement till en- eller tvåbostadshus, inte till flerbostadshus.

Om tomt ligger inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

För att byta eller sätta in nya fönster och dörrar är reglerna och krav på bygglov olika beroende på om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område.

Här kan du se om din fastighet ligger inom eller utom detaljplanerat området.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden, inom detaljplanerat område

Du behöver inte söka bygglov för att:

 • ändra utseende, storlek och placering av fönster och dörrar i fasaden, utanför detaljplanerat område.

För att glasa in en eller flera sidor på en altan eller balkong eller uterum med tak behöver du bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att :

 • glasa in en altan eller balkong

Du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan.

Tänk på att även en nyinstallation av rökkanal och skorsten är anmälningspliktigt.

Anmäl eldstad via e-tjänst här

Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt) så behöver du också göra en anmälan.

Om du ska uppföra en ny skorsten och dess placering eller utformning har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende kan det krävas bygglov. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov.

Vilka handlingar krävs?

 • Planritning
  Redovisning av eldstadens placering i byggnaden.

 • Prestandadeklaration
  Information om vilken typ av eldstad/rökkanal som ska installeras, vilka utsläpp den ger upphov till och vilken verkningsgrad den har.

Om du även ska installera ny rökkanal ska dessa handlingar även finnas:

 • Sektionsritning
  ”Genomskärning” där rökkanalens dragning syns.

 • Fasadritning
  Redovisning av skorstenens utformning.

Vad kostar det?

Läs mer om avgifter här

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum. Du behöver dock göra en anmälan om ombyggnaden innebär en väsentlig ändring av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation eller vatten- och avlopp.

Du bör följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd kring bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, hygien, hälsa och säkerhet vid ändring av byggnader.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 m och om området är har detaljplan.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

För marklov gäller:

 • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
 • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
 • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
 • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
 • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Process och handlingar är likvärdigt med bygglov.

För att bygga mur, staket eller plank finns det olika regler kring anmälan och bygglov.

Mur: En mur och stödmur är en tät inhägnad eller avskärmning, ofta en konstruktion bestående av staplade stenar eller gjuten betong.

Staket: Ett staket är en inhägnad eller avskärmning som är genomsiktligt från alla håll. Ett staket är utformat med 50 % luft eller mer mellan plankorna. D.v.s. har du ett staket med plankor som är 10 cm breda så ska tomrummet mellan plankorna också vara minst detsamma. Det finns inga höjdbegränsningar på ett staket, men det får inte innebära en olägenhet för din granne eller vägkorsning/utfart.

Plank: Ett plank är en inhägnad eller avskärmning som är utformat med mindre än 50 % luft.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • mur och stödmurar om de är högre än 0,5 meter från marken
 • plank som är över 1 meter högt från marken

Du behöver inte söka bygglov för:

 • staket

Anordnas en skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus med hjälp av mur/plank/staket så får anordningen uppföras utan bygglov, om följande kriterier är uppfyllda:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte grannen medger närmare placering
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område så är det gällande detaljplan som styr vad du får bygga. Se webbkarta med detaljplaner här.

Läs mer här om vilka handlingar som krävs vid ansökan

Läs mer här om hur bygglovsprocessen går till

För att bygga en pergola eller spaljé behöver du inte bygglov eller anmälan.

För att det ska räknas som en pergola och spaljé så ska konstruktionen innehålla mer än 50 % luft mellan materialet. Om plankorna är 10 cm breda, så ska mellanrummet mellan plankorna alltså vara minst 10 cm.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte bygglov eller anmälan för att

 • uppföra en pergola eller spaljé

För en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring högst 0,5 meter behöver du inget bygglov. Däremot så kan du behöva bygglov för ett altandäck eller staket runt omkring poolen.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • en pool som sticker upp mer än 1,2 meter över marken
 • ett altandäck eller staket runt poolen kan vara bygglovspliktigt.

Du behöver inte söka bygglov för:

 • en nergrävd pool som ändrar marken runt omkring med högst 0,5 meter.

Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov.

Skydd vid bassängen
Det är viktigt att du förser poolen med skydd mot barnolycksfall. I Boverkets byggregler och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning.
Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats.

Om du behöver ansöka om rivningslov eller anmäla om rivning beror på byggnadens storlek och om byggnaden är inom eller utom detaljplanerat område.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka rivningslov för byggnad inom detaljplanerat område om:

 • byggnaden är bygglovspliktig vid uppförandet. Generellt sett så innebär det att det är byggnader som är större än 15 m².

  Ansök om rivningslov här

Du behöver anmäla om rivning för byggnad utanför detaljplanerat område om:

I ett område som ligger utanför detaljplan behöver du inget rivningslov eller göra någon anmälan om du vill riva en förrådsbyggnad som utgör en komplementbyggnad till ditt bostadshus eller fritidshus.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du heller inget rivningslov eller göra någon anmälan för ekonomibyggnader.

Kolla på webbkartan över detaljplaner om just tin byggnad ligger inom detaljplanerat område.

För att sätta upp en skylt gäller olika regler beroende på om skylten är inom detaljplanerat området eller utanför detaljplanerat område.

Kolla här om din tomt ligger inom detaljplanerat område.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

 • att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom detaljplanerat område

Du behöver inte bygglov för:

 • en skylt vars area är högst 1,0 m²
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m²
 • en skylt inomhus
 • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen

Utanför detaljplanerat område: Du behöver inget bygglov för skyltar utanför detaljplanerat område. Däremot så måste du ha Trafikverkets godkännande om skylten placeras vid en väg.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar)
 • En detaljerad ritning på skylten
 • Tomtkarta i skala 1:400

Ansök om skyltlov via e-tjänst här

För att sätta upp ett skärmtak som är större än 15m2 behöver du bygglov. För mindre skärmtak behöver du inget bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • sätta upp ett skärmtak större än 15 m²

Du behöver inte söka bygglov eller anmälan för att:

 • sätta upp ett skärmtak på max 15 m² till ett en- eller tvåbostadshus. Du får sätta upp flera skärmtak, men den sammanlagda storleken utan bygglov är max 15 m²

För solceller, solpaneler och solfångare beror det på deras placering och utformning om du behöver bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler eller solfångare på en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller om byggnaden är i ett kulturhistoriska värdefullt område
 • montera solceller, solpaneler och solfångare som inte ligger dikt an byggnaden

Du behöver inte söka bygglov för att:

 • montera solceller, solpaneler och solfångare på en byggnad inom eller utanför detaljplanerat område som inte är kulturhistoriskt värdefull, om de följer byggnadens form och inte väsentligt ändrar byggnaden eller områdets karaktär.

För att byta tak beror det på om det är inom detaljplanerat område och vilken förändring du vill göra om du behöver bygglov eller inte.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

 • fastigheten är inom detaljplanerat område och om det innebär en väsentlig ändring av taket, till exempel om du vill byta material eller kulör på ditt tak
 • det är inom detaljplanerat område och du ska höja eller sänka taket mer än 10 centimeter eller byta takvinkel

Du behöver inte söka bygglov om:

 • det är utanför detaljplanerat område
 • om det nya taket är av samma material och färg som det ursprungliga

Du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag
Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset på max 15 kvadratmeter så kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för åtgärden.

Om uterummet ska byggas fristående på max 30 kvadratmeter så kan det inrymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för åtgärden.

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan utan bygglov, dock maximalt 30 kvm.

Ligger tomten inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

För att bygga ett växthus beror det på växthusets storlek om du behöver bygglov eller anmälan.

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad, om växthuset byggs i omedelbar närhet (upp till cirka 25 meter) från ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver bygglov om

 • växthuset är större än 30 m²

Du behöver göra en anmälan om

 • växthuset är 15-30 m². Då gäller reglerna för Attefallshus.

Du behöver inte söka bygglov eller göra en anmälan om

 • växthuset är 15 m² eller mindre. Då gäller reglerna för Friggebod.
Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Sidan uppdaterades 20 mars 2023