Enkelt avhjälpta hinder

Ramp till Tingshuset

I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Klicka här för att läsa Boverkets broschyr om enkelt avhjälpta hinder.

Sedan år 2001 finns det bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder (klicka här för lagstöd) ska åtgärdas i lokaler och på allmänna platser dit allmänheten har tillträde. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder i PBL förklaras i Boverkets föreskrifter, HIN, som du kan läsa här.

I HIN regleras vilka hinder och brister som omfattas när det gäller publika lokaler och allmänna platser. I anslutning till föreskrifterna finns allmänna råd med förklarande text och beskrivningar av hur bristerna kan åtgärdas för att uppfylla kraven som ställs i föreskrifterna.

Du som äger, eller i vissa fall, du som är verksamhetsutövare som hyr en lokal dit allmänheten har tillträde ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta.

Det gäller de delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar samt platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen.

Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall.

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Avsaknad av ledstänger
 • Tunga dörrar
 • Dörröppnare/manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • Dålig belysning
 • Dålig ljudmiljö
 • Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • Bristande utformning av orienterande skyltning
 • Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner
 • Bristfällig skyltning eller
 • Brister i utformning och placering av fast inredning

 

Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Exempelvis kan kostnaden för samma åtgärd vara orimligt betungande för en ägare, men hanterbar för en annan ägare med andra ekonomiska ramar.

Upplever du ett hinder mot fysiskt tillgänglighet i den offentliga miljön, som är enkelt att avhjälpa, påpeka det för bostadsägaren eller verksamhetsutövaren och förklara vad som är hindrande.

Åtgärdas inte hindret kan du anmäla det till byggnadsnämnden, som ska övervaka att gällande byggregler följs.

Blankett för anmälan finner du här.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Sidan uppdaterades 6 april 2022