Handlingsplan

besöksnäring, företag

Syfte

Öka samverkan med högre lärosäten

Detaljer

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom förslaget om att starta ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kommer bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland. Campus Dalsland blir en plats där alla som vill utvecklas kan mötas.

Under 2022 har den första utbildningen startat på Campus Dalsland: HögskoleVux med kursen Introduktion till högskolestudier via Högskolan Väst.

Ansvarig aktör

Campus Dalsland

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Friluftsgruppen arbetar aktivt med utveckling av leder för vandring och upprustning av befintliga leder. Just nu arbetar man med tex:

 • Överenskommelsen påskriven med Västkuststiftelsen för Pilgremsleden där stiftelsen kommer vara huvudman och samordna insatser kring leden. Nu arbetas det med markägaravtal och ny typ av märkning.
 • Att ta fram en vandringsled mellan Sunnanå Hamn - Vita Sannar - Östra Järn (Sjöskogsleden) där första steget är att etablera nyttjanderättsavtal med markägare längs slingan.
 • Att planera för en upprustning av motionsslingan i Vita Sannar.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Bidra till ökad samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen

Detaljer

Dals Rostock var en av sex platser som fick beviljat stöd av Västra Götalandsregionen för att arbeta med hållbar platsutveckling. Syftet med processen är att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring Dals Rostock för de som bor och verkar här idag men även för att göra orten mer attraktiv för besökare, framtida boende och framtida företag. Kommunen, de aktiva föreningarna och företagen på platsen kommer tillsammans formulera en plan för att utveckla Kroppefjälls området, samhället och hela Dals Rostock som destination samt att skapa en stabil organisation och ekonomisk grund för att platsen ska få en stark grogrund att leva vidare på.

Denna organisation kommer underlätta kommunikationen och ansvarsfördelningen mellan företagare, föreningslivet och kommunen och säkerställa en långsiktig utveckling för området. Det stärkta nätverket kommer göra att det är mer attraktivt och lättare för nya företag att etablera sig och redan befintliga föreningar/företag att växa. Ett bra samarbete skapar ett tryggt sammanhang och detta gör platsen mer attraktiv att bo på och flytta till. Processen ägs av kommunen men drivs i samverkan med representanter för föreningar och företag på platsen och med involvering av hela lokalsamhället. I området finns bland annat idrottsföreningar, kulturförening, flera företag inom handel och besöksnäring samt övriga företag.

Projektet pågår till november 2022 då den nya organisationen, som vuxit fram ut projektet, kommer att arbeta vidare.

Ansvarig aktör

Melleruds kommun

Samverkansparter

föreningar, näringsliv och invånare i Dals Rostock

Syfte

Verka för förbättring av standarden på våra vägar

Detaljer

2019 gjordes en inventering av alla kommunala vägar av Svensk Beläggningstjänst AB som resulterade i en prioriteringsplan över 10 år. Gata & Park utgår ifrån denna prioritering vid planering av att åtgärda vägar och tar också i beaktning om andra arbeten ska utföras på vägen längre fram såsom VA-arbeten, grävning för fiber mm. Vid de fall där sådana arbeten ska utföras längre fram, görs även arbetet med att åtgärda vägen i samband med detta även om det innebär att vägen ligger med i prioriteringsplanen tidigare. Detta så vi inte tex asfalterar ett slitlager som sedan får grävas upp kort tid efteråt.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Telia

Syfte

Värna om gröna näringar vid planarbete samt bygglovshantering

Detaljer

Melleruds kommun är restriktiva kring nyetableringar på jordbruksmark i bygglovshantering.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Syfte

 • Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder
 • Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag

Detaljer

 • En ny detaljplan för resecentrum håller på att tas fram. Den ska främst planläggas för befintliga verksamheter, men även möjlighet för bostäder på sikt i Bergs sjukhem.
 • Tillsammans med privat aktör ska en ny detaljplan för Kroppefjäll tas fram. Den ska bland annat möjliggöra fler kommunala bostadstomter i Dals Rostock samt skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.
 • Tillsammans med bland andra Melleruds Bostäder detaljplanera kvarteret Staren för att möjliggöra fler bostäder.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Samverkansparter

Privat fastighetsägare, Melleruds Bostäder, Samhällsbyggnad, Dalslands miljö- och energiförbund

Syfte

Ge företag bättre förutsättningar för utveckling genom att erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service

Detaljer

Riktlinjer för företagslotsen är antagna av Kommunfullmäktige och arbetssättet med Företagslots ska utvecklas och arbetas in ytterligare. 

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Syfte

Bidra till ökad samverkan och nätverkande inom näringslivet samt mellan näringsliv och kommun

Detaljer

Näringslivsrådet träffas ca fyra gånger per år och fungerar som en mötesplats där kommun och näringsliv utbyter idéer och information för att utveckla ett gott näringslivsklimat. Näringslivsrådet ska vara ett bollplank för näringslivsansvarig i kommunen samt rådgivande inför kommunala beslut som gäller utveckling av näringslivet i allmänhet.

I näringslivsrådet deltar representanter ifrån Ung Företagsamhet, Företagarna, MellerudsNavet, Lantbrukarnas Riksförbund, Köpmannaföreningen och Industrigruppen. Från kommunen deltar kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, näringslivsutvecklare samt andra deltagare efter behov.

Ansvarig aktör

Kommunstyrelsens ordförande

Samverkansparter

Företagarna, Industrigruppen, Köpmannaföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund, Ung Företagsamhet, MellerudsNavet

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Vi vill tillsammans med aktörer som bor, verkar och besöker Mellerud arbeta fram en enhetlig, långsiktig och strategisk profilering av platsen. En gemensam bild över vad vi förknippar Mellerud med som bidrar till att öka den lokala stoltheten och attraktionskraften för Mellerud.

Målet är att ta fram ett platsvarumärke för hela Melleruds kommun som geografisk plats med en beskrivning av Melleruds identitet samt en tillhörande grafisk profil som tillsammans bildar en varumärkesplattform. Platsvarumärket för Mellerud ska ha bred förankring med våra målgrupper och vara tillgänglig för användning av olika aktörer såsom det privata näringslivet, föreningar eller Visit Dalsland.

Projektet påbörjades hösten 2021 och planeras vara politiskt beslutat sommaren 2022. Under hösten 2021 kommer det ske dialoger med många olika målgrupper i kommunen som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet. Efter politiskt beslut inleds en implementeringsfas där varumärkesplattformen ska göras tillgänglig för alla som vill berätta om Mellerud och målgrupper ska informeras och utbildas i hur man kan använda det, var materialet finns med mera.

Ansvarig aktör

Melleruds kommun

Samverkansparter

Melleruds kommun, medborgare, näringsliv, föreningar, besökare

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Den nya detaljplanen för verksamhetsområdet Sapphult blev antagen våren 2021 och ska nu marknadsföras med mål om att locka företag att etablera sig eller expandera sin verksamhet här. Genom den nya detaljplanen har området gjorts mer tillgängligt för etablering av fler typer av verksamheter och med sitt strategiska och attraktiva läge är Sapphult en plats där verksamheter får möjlighet att kunna trivas och utvecklas.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tillväxtenheten

Samverkansparter

Tillväxtenheten

Syfte

Regelbundet följa upp näringslivets behov av framtida kompetens och ta hänsyn till detta vid planering av utbildningsinsatser

Detaljer

Följa upp lokalt rekryteringsbehov inför framtiden under hösten 2022 via exempelvis en enkät och företagsbesök. Resultatet ska sedan användas för att se över hur vi kan planera utbildningsinsatser och matcha människor som söker arbete med lokala företagens direkta rekryteringsbehov.

Ansvarig aktör

Näringslivsutvecklare

Syfte

Verka för en sammanflätad kommun med fler gång- och cykelvägar

Detaljer

Cykelvägen i Dals Rostock kommer utökas och knytas ihop så man kan cykla fram till pendelparkeringen vid väg 166.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Trafikverket

Syfte

Arbeta för säkrare lösning för tunga transporter till Östra (Hassle) industriområde

Detaljer

Under 2022 kommer det göras en trafikutredning gällande flödet av tunga transporter till och från Östra industriområdet. Syfte att undersöka möjligheter till alternativ väg för de tunga transporterna med mål att de i framtiden ska inkomma till området norrifrån.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Trafikverket, Verksamheter i Östra industriområdet, Industrigruppen

Syfte

Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder

Detaljer

En fördjupad översiktsplan ska tas fram för Sjöskogen i östra Mellerud med målsättning att efter det ta fram detaljplaner för bostadsändamål.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Samverkansparter

Representanter ifrån kommunens förvaltningar, Dalslands miljö-och energiförbund, Länsstyrelsen, enskilda markägare

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Den nya detaljplanen för verksamhetsområdet Sapphult blev antagen våren 2021 och ska nu marknadsföras med mål om att locka företag att etablera sig eller expandera sin verksamhet här. Genom den nya detaljplanen har området gjorts mer tillgängligt för etablering av fler typer av verksamheter och med sitt strategiska och attraktiva läge är Sapphult en plats där verksamheter får möjlighet att kunna trivas och utvecklas.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tillväxtenheten

Samverkansparter

Tillväxtenheten

Syfte

Öka kunskap om det lokala näringslivet hos barn och ungdomar

Detaljer

Under våren och hösten kommer Framtidskoll med Ung Företagsamhet genomföras för ungdomar i årskurs 8 och 9. Framtidskoll är en dag som innehåller föreläsningar på temat utbildning, jobb och privatekonomi. Syftet med Framtidskoll är att förbereda eleverna inför stundande vägval. Lokala företag kommer även delta och visa vilka arbetsmöjligheter som finns här och hur man ska tänka när man söker jobb. 

Ansvarig aktör

UF

Samverkansparter

Rådaskolan, näringslivsutvecklare, lokala företag

2022

Syfte

Öka kunskap om det lokala näringslivet hos barn och ungdomar

Detaljer

Under våren 2022 genfördes Framtidskoll med Ung Företagsamhet för ungdomar i årskurs 8 och 9. Framtidskoll är en dag som innehåller föreläsningar på temat utbildning, jobb och privatekonomi. Syftet med Framtidskoll är att förbereda eleverna inför stundande vägval. Lokala företag deltog även och pratade om vilka arbetsmöjligheter som finns lokalt och hur man ska tänka när man söker jobb. 

Ansvarig aktör

UF

Samverkansparter

Rådaskolan, näringslivsutvecklare, lokala företag

Syfte

Verka för att öka tillgängligheten till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock) på ett hållbart sätt i form av utökning och samordning av befintlig kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar

Detaljer

Lake Vänern Grand Tour, ett projekt som drivs på initiativ av Vänersamarbetet, har som syfte att lyfta fram Vänern som en hel och gemensam destination. Genom att synliggöra aktiviteter och besöksmål digitalt, men också fysiskt med hjälp av skyltning, ska det bli enklare för både lokalbefolkning och besökare att ta del av det som finns att uppleva och göra i och kring Sveriges största insjö. Cykelleden som kopplar samman de tretton vänerkommunerna fungerar som ryggrad för konceptet och den kommer att få namnet Vänerleden. 

Att utveckla en cykelled med nationell status bidrar till goda utvecklingsmöjligheter hos besöksnäringsföretag som finns i direkt anslutning till och i närheten av leden. Vänersamarbetet ekonomisk förening har arbetat tillsammans med kommunerna för att skapa Vänerleden. Leden går på statliga, kommunala och enskilda vägar och är dragen så nära Vänern som det är möjligt enligt de krav på säkerhet som Trafikverket satt upp för cykelturismleder. Då den lokala förankringen är mycket viktigt har man skapat lokala team i samtliga 13 kommuner runt Vänern. Dessa team har arbetat fram förslag på sträckningar i sina respektive kommuner. 

Vänerleden invigdes i juni 2022.

Ansvarig aktör

Vänersamarbetet och Melleruds kommun

Samverkansparter

Trafikverket, enskilda väghållare

2021

Syfte

Utveckla centrum i Melleruds tätort som mötesplats för handel, kultur och gemenskap med koppling till Västerråda och Resecentrum

Detaljer

Uppfräschning av Köpmantorget i Mellerud pågår som inkluderar.

 • Ny kiosk med scen framför samt ny fontän
 • Ny asfaltering och belysning på Nygatan som fortsatt kommer hålla samma standard som Storgatan med tex julbelysning
 • Portal med pelare ut mot E45:an med ingraveringar "Melleruds centrum"
 • Nya parkeringar samt enkelriktad väg utanför biblioteket

Arbetet ska till största del vara färdigt till julhandeln.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

Samverkansparter

Köpmannaföreningen, Tillväxtenheten, Ritningsgranskarrådet, Näringslivsrådet

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Förbättring av de kommunala badplatserna Vita Sannar, Näs Sannar, Strömmersvik och Sundserud.

Alla badplatser har nu:

 • Uppdaterad skyltning med säkerhetsinformation och regler på badplatserna
 • Hundbad på delar av badplatsen
 • Nya grillplatser
 • Digitala tempgivare i vattnet som kan läsas av på kommunens hemsida

Andra uppdateringar på badplatserna:

 • På Vita Sannars badplats finns det nu möjlighet att låna badrullstol i receptionen på campingen
 • Sundserud har fått nya badbryggor, kajakbrygga, ny asfalterad och utbyggd parkering
 • Strömmersvik badplats är tillgänglighetsanpassad och det finns möjlighet att låna badrullstol hos Medborgarkontoret där man får nyckel och kod

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Besökmålet Borekulle har rustats upp där det har monterats nya räcken och lagats bänkar och bord. Det finns även nya informationsskyltar, historieskyltar och vägvisningsskyltar och kommunen har skrivit avtal med markägarna för att kommunen ska kunna röja leden. 

Besöksmålet Dalaborg har rustats upp där man byggt en grillplats, satt dit bänkar samt monterat fyra nya skyltar med information och historia.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Nya grillplatser har monterats under 2021. Dessa finns i Mörttjärn, Sunnanå Hamn, Sundserud, Strömmersvik, Vita Sannar, Näs Sannar, Dalaborg, Ängenäs (vid bron) och lillaspåret i Åsen. Varje grillplats är försedd med bänkar, bord och sopkärl.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Verka för att skapa fler tågavgångar med ett nytt med tågstopp i Dals Rostock

Detaljer

Strategiskt markförvärv av två fastigheter i Dals Rostock för att möjliggöra mark inför framtida tågspår och tågstopp.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Syfte

Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare

Detaljer

Under hösten 2021 har man en särskild kommunikationsinsats. En operativ resurs på 50% som ska arbeta med extern kommunikation.​

Ansvarig aktör

Enheten för säkerhet och kommunikation.

Syfte

Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag

Detaljer

En ny detaljplan för verksamhetsområdet Sapphult blev antagen våren 2021. Området är ca 9 hektar och är tillgängligt för exploatering för verksamheter.

Ansvarig aktör

Tillväxtenheten

Syfte

Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter

Detaljer

En ny lekplats har byggts i Ängenäs under 2021. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad med asfaltering hela vägen fram till lekplatsen och med fallskydd av plastgräs med fallskyddspad.

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

2020

Syfte

Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser mm

Detaljer

Under 2020 gjordes ett antal förbättringar i Sunnanå Hamn:

 • Betalautomat för ställplatser/gästhamn med automatiserad betalning​​
 • Ny sjösättningsramp​​
 • Ny brygga
 • Ny kajakbrygga​
 • Ny grillplats​​
 • Utjämning av asfalt runt restaurang och sjösättningsramp​​
 • Tillgänglighetsanpassning med tre nya handikapparkeringar​​
 • Renoverat röda stugan som hyrs ut till en lokal förening​​
 • Montering av elbilsladdare​​
 • Ny uppmärkt promenadslinga på 1,5 km – Hamnslingan​​

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samverkansparter

Friluftsgruppen

Syfte

Verka för en förbättring av E45 mellan Mellerud och Vänersborg

Detaljer

Trafikverket hade uppdrag att utreda möjligheten att färdigställa den kvarvarande sträckan av E45 mellan Vänersborg och Mellerud till en 2+1-väg med en målhastighet på 100 km/h. Det första steget i denna process var att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÄVS), vilken initierades 2018 där Melleruds kommun fick lämna in yttrande. 

Den 22 april 2020 tog kommunfullmäktige i Mellerud beslut om sitt ställningstagande angående förbifarter kring Mellerud och Erikstad enligt följande punkter:
1. under förutsättning att hastigheten sätts till 70 km/h eller högre för en utbyggd genomfartsled med nuvarande sträckning, förorda en förbifart utanför Melleruds tätort.
2. mot bakgrund av att Melleruds tätort växer österut, förorda att en förbifart väster om Melleruds tätort lokaliseras så nära tätorten som möjligt.
3. förorda en förbifart utanför Erikstad. Vidare anser Kommunfullmäktige att sträckningen ska förläggas optimalt avseende de areella näringarna och de boendes situation i områdena.

Ansvarig aktör

Kommunfullmäktige

Samverkansparter

Köpmannaföreningen, Melleruds handel, Lantbrukarnas Riksförbund, Näringslivsrådet

Syfte

Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av befintlig kollektivtrafik

Detaljer

Kommunstyrelsen har beslutat att ge Västtrafik i uppdrag att upphandla öppen skolskjutstrafik from hösten 2023 som ska vara tillgänglig att nyttja för allmänheten.

Ansvarig aktör

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Syfte

Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter

Detaljer

En ny lekplats har byggts i Dals Rostock under 2020. 

Ansvarig aktör

Samhällsbyggnad

Kontakta oss

Viktor Weiberg
Tillväxtchef
E-post: viktor.weiberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 00

Sidan uppdaterades 27 september 2022