Budget

Budget 2023

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. I budgeten läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva budgetramar för det första året och preliminära budgetramar för det andra och tredje året. Inom de tilldelade budgetramar gör nämnderna därefter sin egen detaljbudget och bedriver den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni varje år. Det år som det är val måste budgeten beslutas av nyvalda kommunfullmäktige.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning:

 1. Soliditeten ska vara positiv inklusive ansvarsförbindelse. Soliditeten beräknas genom att ställa eget kapital minus ansvarsförbindelsen i förhållande till tillgångarna.
 2. Låneskulden ska för den skattefinansierade verksamheten ej överstiga 30 tkr/invånare. Ökar antalet invånare så ökar återbetalningsförmågan och skulden kan öka, eller omvänt.
 3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten

Melleruds kommun:

 • tar ansvar för vår livsmiljö, arbetar förebyggande och värnar förutsättningarna för ett gott liv i ett social, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
 • är välkomnande och inbjuder till medskapande – internt och externt – för en utvecklad samhällsservice och ökad attraktivitet
 • främjar företagsamhet, företagande och föreningsliv.

Budget 2023 och plan 2024–2025

Det år som det är val måste budgeten beslutas av nyvalda kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tog därför beslut om en reviderad budget i november.

Efter flera år av starka resultat budgeterar kommunen ett resultat på 0,2 mkr. Hög inflation, stigande räntor och ökade pensionskostnader, till följd av nytt avtal samt inflation, innebär kraftigt ökade kostnader. Skatteintäkterna beräknas inte att öka i motsvarande omfattning, vilket innebär att resultatet minskar.

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till balanskravet men inte de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt gällande resultat- och soliditetmål. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtionsutrymme påverkas.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 22,60 kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 96 mkr.

Större projekt:

 • Förskola Åsebro 4 mkr (totalt ca 6 mkr)
 • Köp av modulen Lundens förskola 6 mkr
 • Upprustning Skållerudshemmet 6 mkr
 • Konstgräsplan, gräs och belysning 4 mkr
 • Offentlig mark Sunnanå 10 mkr
 • Sanering av ovidkommande vatten 7 mkr
 • Kretslopp Hunnebyn 10 mkr
Sidan uppdaterades 28 november 2022