Budget

Budget 2024

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårsperioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. I budgeten läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva budgetramar för det första året och preliminära budgetramar för det andra och tredje året. Inom de tilldelade budgetramar gör nämnderna därefter sin egen detaljbudget och bedriver den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni varje år. 

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen anger att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten vilket innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. Det innefattar också att varje generation ska bära sina kostnader för den service som konsumeras och inte belasta kommande generation med kostnader. För att konkretisera en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om finansiella mål och mål för verksamheten.

Finansiella mål i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning:

1. Soliditeten ska inklusive ansvarsförbindelse vara oförändrad eller öka med utgångsvärde 22 %. Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar som är betalda med egna medel/eget kapital och beskriver kommunens betalningsberedskap och finansiella styrka på lång sikt. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap har kommunen.

2. Investeringarna för den skattefinansierade verksamheten ska under perioden finansieras med egna medel. En självfinansieringsgrad på 100 % innebär att kommunen finansierar investeringar med intäkter (skatt), vilket innebär att kommunen långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks och soliditeten förbättras. Målet är ett genomsnitt på 100 % självfinansieringsgrad över tidsperioden.

3. Resultatet ska minst uppgå till 2 % av intäkterna från skatter och bidrag. För att ge värdesäkring av eget kapital och möjliggöra viss egenfinansiering av investeringar samt amortering av lån.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheten:

 • En kommun för barn och unga
 • Maximera värdet av skattepengarna
 • Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud
 • Ett utvecklat näringslivsklimat
 • Utvecklad samhällsservice
 • Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit

Melleruds kommun ska ha en skola i toppklass, och vi ska vara en kommun för barn och unga. Det sker genom ett brett arbete, genom såväl skolan som socialtjänsten. 

Vi ska ha ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner i svenskt näringslivs ranking.

Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar.

Budget 2024 och plan 2025–2026

Liksom för de flesta av landets kommuner är det ekonomiska läget mycket ansträngt. Kommunens resultat minskar kraftig från 2022 till 2024, vilket framför allt beror på inflationen som medför pris- och löneökningar och kraftigt ökade pensionskostnader. Även de höjda räntorna medför kostnadsökningar. Skatteintäkterna, som är kommunens största inkomstkälla, ökar inte i samma omfattning som kommunens kostnader.

För att kommunen ska redovisa ett resultat som uppfyller balanskravet - att intäkterna ska överstiga kostnaderna - har ett antal åtgärder beslutats på 15 mkr. Åtgärderna har främst riktats till verksamheter som har höga kostnader och verksamheter som kommunen enligt lag inte är skyldig att utföra. Kärnverksamhet, med undantag av äldreomsorg som har höga kostnader, förebyggande arbete och underhåll har i stort sett undantagits.

Trots åtgärder är det budgeterade resultatet mycket svagt på 1,6 mkr, vilket motsvarar 0,2 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det budgeterade resultatet kommer förbättrats till 2025 och 2026 under förutsättning att inflationen minskar.

Det budgeterade resultatet innebär att kommunen lever upp till balanskravet med resultatmålet. Resultatnivån måste över tid finansiera investeringarna annars försvagas kommunens finansiella handlingsutrymme och innebär att framtida generationers konsumtionsutrymme påverkas.

Budgeten baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad, 22,60 kronor.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till totalt 46 mkr.

Större projekt:

 • Sadéns runda Kroppefjäll 1 mkr
 • Sunnanå hamn toaletter och duschar 3 mkr
 • SÄBO/demensplatser Fagerlid 3 mkr
 • Asfalt/gatubelysning 3,5 mkr
 • Sanering ovidkommande vatten 5 mkr
Sidan uppdaterades 3 oktober 2023