Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

 

Vad är allmänna handlingar

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

 

Sekretess

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

 

Var finns handlingarna

Kommunen ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

 

Hur fort kan jag få handlingarna

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".
I praktiken innebär det att det ska ske så snabbt som möjligt. Beroende på hur omfattande ett dokument är eller att det finns resursskäl, är det tillåtet med en viss väntetid.

 

Får jag ta med dem hem

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior. Det kan då tillkomma en kostnad i enlighet med kommunens taxa.

 

Kan man få handlingar via e-post

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

 

 

 

Får man vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Kommunen får fråga efter namn eller syfte bara om det behövs för att pröva om handlingen kan lämnas ut eller inte.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

 

Mer att tänka på

All din egen korrespondens (brev, fax, e-post o.s.v.) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunen.

 

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag, som har till syfte att skydda människors integritet i samband med behandlingen av personuppgifter hos myndigheter och företag.

Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

 

Överklagan

En tjänsteman kan fatta ett beslut om att en allmän handling inte kan lämnas ut. Tjänstemannen kan också besluta att handlingen kan lämnas ut med så kallat sekretessförbehåll. Det innebär att delar av innehållet i handlingen inte lämnas ut med hänsyn till reglerna om sekretess. Om detta sker har tjänstemannen skyldighet att upplysa dig om möjligheten att överklaga. Tjänstemannen ska också meddela hur du begär detta.

 

Om kommunen finner att handlingen inte kan lämnas ut, eller om den lämnas ut med förbehåll, så ska detta meddelas skriftligt. Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut.

 

Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen. Den måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

 

Kammarrättens beslut kan överklagas hos Högsta Förvaltningsdomstolen. För att kunna överklaga Kammarrättens beslut krävs prövningstillstånd från Högsta Förvaltningsdomstolen. 

 

Sidan uppdaterades 16 november 2021