Fokusområden

tåg, kollektivtrafik, infrastruktur

Infrastrukturen är grundläggande för kommunens möjligheter att växa och utvecklas. Vi finns centralt i regionen med pendlingsavstånd till flera städer och områden som Göteborg, Karlstad, Trestad och Oslo.

Vägarna ska bli bättre i hela kommunen för att möjliggöra utveckling av besöksnäring, etablering av fler företag och få fler människor att flytta hit och bo kvar. Människor ska kunna nyttja hela regionens utbud av kultur, utbildning och arbete. De små företagen är viktiga byggstenar och vi har spetskompetenser som kan finnas kvar på orten genom digitaliseringens möjligheter och bra infrastruktur.

Vi vill fokusera på att:
• Verka för förbättring av E45 mellan Mellerud och Vänersborg
• Verka för förbättring av standarden på våra vägar
• Verka för att skapa fler tågavgångar med ett nytt tågstopp i Dals Rostock
• Verka för en sammanflätad kommun med fler gång- och cykelvägar
• Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av befintlig kollektivtrafik
• Verka för en utökad digital infrastruktur
• Arbeta för säkrare lösning för tunga transporter till Östra (Hassle) industriområde

Besöksnäringen är en starkt växande näring och Mellerud har goda förutsättningar att vara ett fortsatt attraktivt besöksmål. Satsningar på besöksnäringen är viktigt för Melleruds kommun och kan i förlängningen medföra ökad inflyttning. Enligt Vision 2025 från Boverket ses även besöksnäringen som en stor potential för glesbygdskommuner att kunna utvecklas och spås bli en av Sveriges viktigaste näringar där natur- och kulturmiljöer står i fokus.

Vi vill fokusera på att:
• Verka för att öka tillgängligheten till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock) på ett hållbart sätt i form av utökning och samordning av befintlig kollektivtrafik samt gång - och cykelvägar
• Verka för förbättring av vägstandarden till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock
• Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser m.m.
• Bidra till ökad samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen
• Öka kommunens samverkan med Dalsland Turist AB och Vänersamarbetet

Tillgång till arbetskraft är vital för företagen att bibehålla sin konkurrenskraft och ha möjlighet att växa. I en undersökning av
Tillväxtverket anges även brist på lämplig arbetskraft som det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Här har
kommunen en viktig roll genom att erbjuda utbildningar som ger näringslivet tillgång till kompetenta medarbetare och få ungdomar att vilja stanna kvar.

Vi vill fokusera på att:
• Öka samverkan mellan skola och näringsliv
• Öka kunskap om det lokala näringslivet hos barn och ungdomar
• Öka samverkan med högre lärosäten
• Regelbundet följa upp näringslivets behov av framtida kompetens och ta hänsyn till detta vid planering av utbildningsinsatser
• Öka samverkan med lokala föreningar

Melleruds kommun har en stor potential att stärka sin attraktivitet, både internt inom kommunen och externt. Insatser för marknadsföring ska visa på bredden i kommunen och presentera Mellerud som en plats där företag kan växa och dit nya medborgare kommer för att hitta bostad, arbete, rekreation och livskvalitet.

Vi vill fokusera på att:
• Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare
• Arbeta fram en marknadsplan
• Förbättra och förenkla kommunens hemsida
• Utveckla befintliga arrangemang som till exempel Kanalyran
• Bidra till ökad samverkan och nätverkande inom näringslivet samt mellan näringsliv och kommun
• Ge företag bättre förutsättningar för utveckling genom att erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service

Melleruds kommun vill på sikt ha en förmåga att kunna öka sin befolkning till 11 000 invånare till år 2030. För att vara attraktiva för nya invånare och vid rekrytering av arbetskraft behöver det finnas en beredskap för boende, möjligheter till etablering och expansion av företag samt mötesplatser. Mellerud är en landsbygdskommun och jordbruket är på många sätt landsbygdens motor. Det är därför viktigt att kommunen kan underlätta för de företagare som håller markerna öppna och verka för en levande landsbygd.

Vi vill fokusera på att:
• Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder
• Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt etablering av nya företag
• Utveckla centrum i Melleruds tätort som mötesplats för handel, kultur och gemenskap med koppling till Västerråda och Resecentrum
• Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter
• Värna om gröna näringar vid planarbete samt bygglovshantering

Kontakta oss

Viktor Weiberg
Tillväxtchef
E-post: viktor.weiberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 00

Sidan uppdaterades 27 september 2022