Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att alla som har en arbetsrelation till Melleruds kommun ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden och oegentligheter i någon av kommunens verksamheter. Som anmälare kan man känna sig trygg med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare.

Sveriges kommuner måste enligt lag (2021:890) ha en visselblåsarfunktion. Via kommunens visselblåsarfunktion, som tillhandahålls av CRD Protection, kan vi fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom kommunens organisation.

Vad kan anmälas?

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet såsom mutor, stöld och bedrägeri, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Tänk på att du ska ha skälig anledning att anta att informationen som lämnas är sann, eftersom du annars inte omfattas av det lagstadgade skyddet.

Vad kan inte anmälas?

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen eftersom det finns andra rapporteringsmöjligheter för detta, så som att vända sig till närmaste chef, chefens chef, HR eller till skyddsombudet.

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknade ska inte lämnas via visselblåsarfunktionen. Dessa synpunkter lämnas via: Synpunktsfunktionen

Vem kan anmäla?

Samtliga anställda, och andra som har en arbetsrelation till Melleruds kommun har möjlighet att använda den här visselblåsarfunktionen. Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, verksamma och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden

Vem kan anmälas?

Den person som anmäls ska vara förtroendevald, chef, anställd eller styrelseledamot inom Mellerud kommun.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka CDC Protections digitala rapporteringskanal. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.

Du kan även kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare:

https://whistleblowing.crdprotection.com/visselblasarfunktion-melleruds-kommun/

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden till CRD Protection via telefon 090-77 79 00 eller genom ett personligt möte.

Sekretess

Den digitala rapporteringskanalen är ett säkert sätt att tipsa anonymt om ett missförhållande och alla rapporter som upprättas av den externa aktören raderas när de inte längre behövs.

Uppgiftslämnare kan använda en dator eller enhet utanför arbetsgivarens nätverk vid rapporteringen för att skydda sin identitet ytterligare.

Eftersom inkomna rapporter räknas som en allmän handling kan dessa begäras ut, men en sekretessprövning sker alltid vid utlämning. Uppgifter som antingen direkt eller indirekt kan identifiera dig som visselblåsare är sekretesskyddade.

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, skickas till berörd avdelning i verksamheten för hantering och åtgärd.

Sidan uppdaterades 29 augusti 2022