Heltidsresan

Heltidsarbete i välfärden är en viktig och aktuell fråga i Mellerud, precis som i hela Sverige. Fler medarbetare behövs och att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov. I Mellerud har vi därför påbörjat ett projekt för att införa heltid som norm.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal.

Att arbeta heltid är även viktigt för den enskilde individen, eftersom sysselsättningsgraden påverkar inkomsten. En ökad inkomst påverkar i sin tur viktiga trygghetssystem som föräldraförsäkring, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och pension. Idag är många av de som jobbar deltid kvinnor, vilket gör frågan viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. När fler arbetar heltid skapas även bättre förutsättningar för kontinuitet och kvalitet i verksamheten.

Heltid som norm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedriver tillsammans med fackförbundet Kommunal ett projekt som kallas för Heltidsresan i alla kommuner. Heltidsresan innebär att heltidsanställningar ska bli norm och att alla inom Kommunals avtalsområde ska erbjudas heltid. Hur det här arbetet genomförs i kommunerna varierar.

Så jobbar Melleruds kommun med Heltidsresan

I juni 2022 beslutade socialnämnden om riktlinjer för en hållbar bemanning med heltid som norm inom Kommunals avtalsområde. För att klara att möta denna utmaning är det nödvändigt att anpassa hur vi arbetar med schema och bemanning.

Under 2023 har en bemanningshandbok tagits fram. Handboken beskriver hur socialförvaltningen planerar verksamheten utifrån bemanning och schemaläggning med heltid som norm. Det nya arbetssättet bygger på att medarbetare är med och påverkar schemats utformning och att det innehåller en så jämn fördelning av arbetstiden som möjligt. Ambitionen med det nya arbetssättet är att skapa stabilitet och hållbarhet i bemanningen.

Arbetet med att implementera riktlinjerna för en hållbar bemanning med heltid som norm kommer införas successivt.

Frågor och svar

Heltidsresan bedrivs i hela landet och är ett stort omställningsprojekt som beräknas pågå till och med 2024. Bakgrunden till satsningen är att det kommer att bli svårt att rekrytera nya medarbetare till välfärdsyrkena framöver eftersom många väntas gå i pension.

Heltidsresan är ett sätt att säkerställa den framtida välfärden genom att ta tillvara på den kompetens som finns med hjälp av fler heltidsanställningar.

Du hittar mer information om Heltidsresan på webbplatsen www.heltid.nu

Se en kort film om heltidsresan

 

Det finns tre skäl till att vi behöver arbeta på ett annat sätt med schema och bemanning än vad vi gör idag:

  • För att klara kommande utmaningar med kompetensförsörjning där det framåt inte kommer finnas tillräckligt många personer i arbetsför ålder att tillgå i Sverige. Scheman måste ligga så att det behövs så få personer som möjligt och så många som möjligt behöver jobba heltid.

  • För att säkra arbetsmiljön; från och med 23 oktober 2023 införs en ny regel om 11 timmars dygnsvila i kollektivavtalet. Idag finns många långa pass och vi klarar inte lagkravet som införs utan att ställa om arbetssätten med schemaläggning. Vi behöver lägga scheman med en så jämn fördelning av arbetstiden per vecka som möjligt och säkra tillräcklig tid för vila och återhämtning mellan arbetspassen.

  • För att klara ekonomin. När fler blir äldre och färre finns i arbetsför ålder utmanas kompetensförsörjningen men också ekonomin för kommunerna. Därför krävs ett aktivt arbetssätt med schema och bemanning så att verksamheterna hela tiden anpassar bemanningen efter behoven.

I vårt arbete med schemaläggning kommer vi att arbeta i huvudsak med tre delar: bemanningskrav, grundschema och påverkansbar schemaläggning.

Ett bemanningskrav beskriver hur många personer som behöver vara på plats samtidigt i verksamheterna. Bemanningskravet utgår ifrån vårdtagares behov och ska kontinuerligt uppdateras så att vår schemaläggning följer och anpassas utifrån ett aktuellt nuläge.

Vi behöver säkerställa att vår schemaläggning följer samtliga lagkrav och regler av förläggning av arbetstid. Vid framtagandet av nya grundscheman har anvisningar tagits fram att sträva efter så att vi säkerställer att vi som arbetsgivare lägger hållbara scheman för medarbetare och som även ser till att vi har en hög kontinuitet för de vi är till för.

När vi har säkerställt att bemanningen följer vårdtagarnas behov och att grundscheman möjliggör hög kontinuitet och hållbara scheman för våra medarbetare, vill vi även erbjuda påverkansbar schemaläggning för att göra det möjligt för medarbetarna att påverka sina egna arbetstider.

Under 2023 arbetar ungefär 57% av våra medarbetare inom vård och omsorg heltid, medan medarbetare med en heltidsanställning inom stöd och service uppgår till ca 64%. Statistiken visar att vi måste ge fler medarbetare möjlighet att välja att arbeta heltid.

Vård och omsorg

2021 143 st = 50,18% heltid tillsvidare

2022 164 st = 56,55% heltid tillsvidare

Stöd och Service (LSS)

2021 65 st = 58,56% heltid tillsvidare

2022 68 st = 64,15% heltid tillsvidare

Sidan uppdaterades 26 maj 2023