Kommunstyrelsen

Här hittar du kommunfullmäktiges äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2023-12-06


pdf Ärende 7, Bilaga 1 Förslag Till Plan Och Bygglovstaxa


pdf Ärende 10, Bilaga 1 Fyrbodals Kommunalförbund Delårsrapport 2023 08 31

pdf Ärende 10, Bilaga 2 Delårsrapport 2023, Tertial 2


pdf 2023-11-08

pdf 2023-11-08 -- Tilläggsärenden 34 - 36

pdf 2023-11-08 -- Tilläggsärende 37 Dalslandssamverkan


pdf Ärende 3, Bilaga 1 Avfallsplan Gemensam För Dalslandskommunerna Bengtsfors Dals Ed Färgelanda Och Mellerud

pdf Ärende 3, Bilaga 2 Renhallningsforeskrifter Reviderade 2020 06 24


pdf Ärende 4 Förslag Taxor Och Avgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen


pdf Ärende 6 Förslag Taxor Och Avgifter Kommunstyrelsens Förvaltning 2024


pdf Ärende 15 Bilaga 1 Dalslands Miljö Och Energiförbund Delårsbokslut 2023 08 31


pdf Ärende 15, Bilaga 2 Bilaga Delårsbokslutet 2023

pdf Ärende 15, Bilaga 3 PWC Revisionsrapport God Ekonomisk Hushållning


pdf Ärende 16, Bilaga 1 PWC Granskning Av God Ekonomisk Hushållning Per 2023 08 31


pdf Ärende 17, Bilaga 1 Närfs Delårsrapport Med Bokslutsprognos

pdf Ärende 17, Bilaga 2 Revisorernas Bedömning Av Delårsrapporten

pdf Ärende 17, Bilaga 3 Eys Granskning Av Delårsbokslutet 2023 08 31


pdf Ärende 28, bilaga - Öppna Ärenden Kommunstyrelse Och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023 10 27


pdf Ärende 29, bilaga -Avslutade Ärenden Kommunstyrelse Och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023 06 01 2023 10 27


pdf Ärende 34, bilaga - Kultur Och Utbildningsnämndens Förslag Till Taxor Och Avgifter För 2024


pdf Ärende 35, bilaga - Förslag Taxor Socialförvaltningen 2024


pdf Ärende 36, bilaga - Förslag Till Ny Bolagsordning AB Melleruds Bostäder


pdf 2023-10-11


pdf Ärende 14, Bilaga Avtalssamverkan Kultur Och Utbildningsnämden


pdf Ärende 21, Bilaga Delårsbokslut Per 2023 08 31 Samt Prognos För Melleruds Bostäder AB


pdf Ärende 23, Bilaga Delårsbokslut 2023 För Kommunstyrelsens Verksamhet - (Kommunstyrelseförvaltningen Och Samhällsbyggnadsförvaltningen)


pdf Ärende 24, Bilaga Delårsbokslut 2022 08 31 Och Prognos 2 2023 För Melleruds Kommun

pdf Ärende 24, Bilaga 2 Delårsbokslut 2023 Alla Nämnder


pdf Ärende 28, Bilaga Styrdokument


pdf 2023-09-13


pdf 2023-08-16


pdf Tilläggsbilaga Ärende 11 Kommunstyrelsen 2023 08 16


pdf Ärende 4, Bilaga 1 FÖP Sjöskogen Samrådshandling 230816

pdf Ärende 4, Bilaga 2 HKB FÖP Sjöskogen Slutversion 31 Maj

pdf Ärende 4, Bilaga 3 Plankarta Stående A3 230816

pdf Ärende 4, Bilaga 4 PM Ekosystemtjänster Och Natur 230203

pdf Ärende 4, Bilaga 5 Trafikutredning FÖP Sjöskogen 230120


pdf Ärende 6, Bilaga 1 Anslagsframställan Från Stiftelsen För Dalslands Kanals Framtida Bestånd

pdf Ärende 6, Bilaga 2 Anslagsäskande Med Fördelning För 2024 Från Stiftelsen För Dalslands Kanals Framtida Bestånd

pdf Ärende 6, Bilaga 3 Årsredovisning Revisionsberättelse

pdf Ärende 6, Bilaga 4 Revisionsberättelse För 2022


pdf Ärende 7, Bilaga 1 Verksamhetsplan Fyrbodals Kommunalförbund 2024 2026

pdf Ärende 7, Bilaga 2 Budgetdragningar Fyrbodals Kommunalförbund 2024 2026


pdf Ärende 9, Bilaga 1 Årsredovisning För Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2022

pdf Ärende 9, Bilaga 2 Revisionsberättelse För Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) 2022


pdf Ärende 10, Bilaga 1 Dalslands Miljö Och Energiförbunds Förslag Till Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område För 2024

pdf Ärende 10, Bilaga 2 Sammanträdesprotokoll § 36, 37, § 26 Samt § 27 DMEF Och DMEN


pdf Ärende 11, Bilaga 1 Förslag Till Taxor 2024, Tillsyn Och Tillstånd För Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

pdf Ärende 11, Bilaga 2 Direktionens Beslut NÄRF 2023 06 26, § 36


pdf Ärende 12, Bilaga Förslag Till Reviderad Delegeringsordning För Kommunstyrelsen


pdf 2023-06-07


pdf Ärende 1, Bilaga 1 Granskning Av Lönehantering Och Löneutbetalningsprocessen


pdf Ärende 2, Bilaga 1 Granskning Av Personal Och Kompetensförsörjning


pdf Ärende 3, Bilaga 1 Förslag Till Taxa För Offentlig Kontroll Enligt Livsmedelslagstiftningen


pdf Ärende 4, Bilaga 1 Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning

pdf Ärende 4, Bilaga 2 Fyrbodals Kommunalförbund Revisionsberättelse För År 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 3 Fyrbodals Kommunalförbund Granskning Av Årsredovisning 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 4 Fyrbodals Kommunalförbund Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Ärende 5, Bilaga 1 Dalslands Miljö Och Energiförbunds Helårsbokslut 2022

pdf Ärende 5, Bilaga 2 Dalslands Miljö Och Energiförbund Granskning Av Årsredovisning 2022

pdf Ärende 5, Bilaga 3 Dalslands Miljö Och Energiförbund Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Ärende 6, Bilaga 1 Prognos 1 KS (KSF + SBF)


pdf Ärende 7, Bilaga 1 Prognos 1 2023 För Melleruds Kommun

pdf Ärende 7, Bilaga 2 Nämndernas Rapporter Prognos 1 2023


pdf Ärende 9, Bilaga 1, Styr Och Ledningssystem För Melleruds Kommun 2019


pdf Ärende 13, Bilaga 1 Budget 2024 Flerårsplan 2025 2026

pdf Ärende 13, Bilaga 2 Förslag Från Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet Till Budget 2024 Samt Investeringsplan 2025 2028

pdf Ärende 13, Bilaga 2 (Reviderat av S/V, inkommet 2023-06-05) Förslag Från Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet Till Budget 2024 Samt Investeringsplan 2025 2028


pdf Ärende 18, Bilaga 1 Policy För Utmaningsrätt

pdf Ärende 18, Bilaga 2 Riktlinje Utmaningsrätt

pdf Ärende 18, Bilaga 3 Remissammanställning Med Kommentarer


pdf Ärende 19, Bilaga 1 Redovisning Av Öppna Ärenden Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Och Kommunstyrelseförvaltningen 2023 05 31


pdf Ärende 20, Bilaga 1 Verkställda Beslut Kommunstyrelse Och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022 10 26 Till 2023 05 26


pdf 2023-05-24


pdf 2023-05-03


pdf Bilaga 1 (2023 05 03) Sof Väst Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 2 (2023 05 03) Sof Väst Bilaga 1 Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 3 (2023 05 03) Sof Väst Bilaga 2 Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 4 (2023 05 03) Sof Väst Revisionsberättelse Förtroendevald


pdf Bilaga 5 (2023 05 03) Sof Väst Revisionsberättelse 2022


pdf Bilaga 6 (2023 05 03) Sof Väst Granskningsrapport 2022


pdf 2023-04-05


pdf Bilaga 1 (2023 04 05) Granskning Av God Kommunal Hushållning 2022


pdf Bilaga 2 (2023 04 05) Granskning Av Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 3 (2023 04 05) Årsredovisning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 4 (2023 04 05) Granskning Av Årsredovisning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 5 (2023 04 05) Granskning Av God Ekonomisk Hushållning NÄRF 2022


pdf Bilaga 6 (2023 04 05) Grundläggande Granskning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 7 (2023 04 05) Socialförvaltningens Ekonomiska Uppföljning Per Februari


pdf Bilaga 8 (2023 04 05) Fjärrvärmeverksamhetens Årsrapport 2022


pdf Bilaga 9 (2023 04 05) Renhållningsverksamhetens Årsrapport 2022


pdf Bilaga 10 (2023 04 05) VA Verksamhetens Årsrapport 2022


pdf Tillägsärende (2023 04 05) - Ärende 21


pdf Tilläggsärende (2023 04 05) - Ärende 22


pdf 2023-03-08

pdf 2023-03-08, Bilaga 1 --- Årsredovisning för AB Melleruds Bostäder 2022.pdf

pdf 2023-03-08, Bilaga 2 --- Kommunstyrelsens Årsredovisning 2022

pdf 2023-03-08, Bilaga 3 --- Förvaltningsbokslut kommunstyrelsen

pdf 2023-03-08, Bilaga 4 --- Förvaltningsbokslut alla nämnder

pdf 2023-03-08, Bilaga 5 --- Värdeutlåtande_Bråna_4_35

pdf 2023-03-08, Bilaga 6 --- Värdeutlåtande_Holms_Säter_10_1_mfl

pdf 2023-03-08, Bilaga 7 --- 2023-03-08-mot-åmål-2050

pdf 2023-03-08, Bilaga 8 --- mot-åmål-2050-samrådsredogörelse


pdf 2023-02-08

pdf 2023-02-08, Bilaga - Kostnad per brukare 2021

pdf 2023-02-08, Bilaga - Lönekartläggning 2022

pdf 2023-02-08, Bilaga - Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2026

pdf 2023-02-08, Bilaga - Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun


pdf 2023-01-10

pdf 2023-01-10, Bilaga - Promemoria Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

pdf 2023-01-10, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18 tom 2022-12-31

pdf 2023-01-10, Bilaga - Planprioritering 2023 med bilaga


pdf 2022-12-28


pdf 2022-11-30

pdf 2022-11-30, Bilaga - Uppföljning energianvändning 2020 Mellerud

pdf 2022-11-30, Bilaga - Kollektivtrafik Dalsland dialogmöte

pdf 2022-11-30, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 20220831

pdf 2022-11-30, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsrapport 2 2022

pdf 2022-11-30, Bilaga - Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun


pdf 2022-11-02

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxor och avgifter kultur- och utbildningsnämnden 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxor och avgifter socialnämnden 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxa ABP 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxa Strålskydd 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxa Livsmedelslagen 2023

pdf 2022-11-02, Bilaga - NÄRF delårsrapport jan-aug 2022

pdf 2022-11-02, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31

pdf 2022-11-02, Bilaga - Reviderad Budget november 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-11-02, Bilaga - Taxor och avgifter kommunstyrelsen 2023


pdf 2022-10-06

pdf 2022-10-06, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti KF KS KSF SBF

pdf 2022-10-06, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti Alla nämnder

pdf 2022-10-06, Bilaga - Delårsbokslut per augusti 2022 med prognos för hela året

pdf 2022-10-06, Bilaga - Mellerud_platsvarumarke

pdf 2022-10-06, Bilaga - Melleruds kommun_Grafisk_Manual


pdf 2022-09-07

pdf 2022-09-07, Bilaga - Uppföljning energianvändning 2021 Mellerud

pdf 2022-09-07, Bilaga - Oljeskyddsplan (14 sidor)


pdf 2022-08-10

pdf 2022-08-10, Bilaga - Planbeskrivning - Resecentrum med plankarta

pdf 2022-08-10, Bilaga - Promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor


pdf 2022-06-08

pdf 2022-06-08, Bilaga - Projekt - Snöslinga

pdf 2022-06-08, Bilaga - KS KSF SBF Prognos 1

pdf 2022-06-08, Bilaga - Prognos 1 2022

pdf 2022-06-08, Bilaga - Nämndernas rapporter

pdf 2022-06-08, Bilaga - Budget 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-06-08, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2022 med bilaga

pdf 2022-06-08, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021


pdf 2022-05-18


pdf 2022-05-04

pdf 2022-05-04, Bilaga - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

pdf 2022-05-04, Bilaga - Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

pptx 2022-05-04, Presentation - Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård

pdf 2022-05-04, Bilaga - Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021

pdf 2022-05-04, Bilaga - Årsredovisning Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud 2021

pdf 2022-05-04, Bilaga - Intern kontroll - rapport bokslut 2021 KS BN KUN SN

pdf 2022-05-04, Bilaga - Intern kontroll - uppfoljning 2021 bokslut Mellbo

pdf 2022-05-04, Bilaga - Planprioritering 2022 med bilaga


pdf 2022-04-06

pdf 2022-04-06, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2021

pdf 2022-04-06, Bilaga - Renhållningsverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-06, Bilaga - VA-verksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-06, Bilaga - Fjärrvärmeverksamheten årsrapport 2021

pptx 2022-04-06, Bilaga - Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25

pdf 2022-04-06, Bilaga - Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar


pdf 2022-03-09

pdf 2022-03-09, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF

pdf 2022-03-09, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF BN KUN SN

pdf 2022-03-09, Bilaga - Årsredovisning 2021


pdf 2022-02-09


pdf 2022-01-12

pdf 2022-01-12, Bilaga - Tilläggsbudget 2022 flerårsplan 2023-2024

pdf 2022-01-12, Bilaga - Samråd Bostadsförsörjningsprogram Åmåls kommun

pdf 2022-01-12, Bilaga - Taxa Livsmedelskontroll 2022

pdf 2022-01-12, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjningen för år 2022-2026

pdf 2022-01-12, Bilaga - Promemorian Skattelättnad för arbetsresor

pdf 2022-01-12, Bilaga - Taxa Strålskydd 2022

pdf 2022-01-12, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2022

pdf 2022-01-12, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2022


pdf 2021-12-01

pdf 2021-12-01, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2021-12-01, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021

pdf 2021-12-01, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-12-01, Bilaga - Aktivitetsplan till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport

pdf 2021-12-01, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 SBF

pdf 2021-12-01, Bilaga - Riskanalys och intern kontrollplan 2022 KSF

pdf 2021-12-01, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) t.o.m. 2022-12-31

pdf 2021-12-01, Bilaga - Pensionsavtal bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) fr.o.m. 2023-01-01


pdf 2021-11-24


pdf 2021-11-03

pdf 2021-11-03, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsredovisning med bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Fyrbodals näringslivsstrategi 2030

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt Strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-03, Bilaga - Taxor och avgifter för KS verksamhet 2022


pdf 2021-10-06

pdf 2021-10-06, Bilaga - Gretabo anbudsunderlag Mellerud kvarteret Ugglan

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut KF KS KSF SBF 2021-08-31

pdf 2021-10-06, Bilaga - Delårsbokslut BN KUN SN 2021-08-31


pdf 2021-09-08

pdf 2021-09-08, Bilaga uppföljning energianvändning 2020 Mellerud

pdf 2021-09-08, Bilaga NÄRF taxor 2022


pdf 2021-08-11

pdf 2021-08-11, Bilaga projekt verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2020 RTV

pdf 2021-08-11, Bilaga - Lokal utvecklingsstrategi 2023-2027 för framtidsbygder


pdf 2021-06-30


pdf 2021-06-09

pdf 2021-06-09, Bilaga prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-09, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020

pdf 2021-06-09, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-09, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-09, Bilaga - Granskningshandlingar ändring av byggnadsplan för del av Liane 11

pdf 2021-06-09, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-09, Bilaga - Budget 2022 flerårsplan 2023-2024


pdf 2021-05-05

pdf 2021-05-05, Bilaga antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-05-05, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-05-05, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-05, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-05-05, Bilaga - LOVA-projekt mot övergödning

pdf 2021-05-05, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning revidering

pdf 2021-05-05, Bilaga - gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-05, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga


pdf 2021-04-07

pdf 2021-04-07, Bilaga revisionsrapport granskning av personal och kompetensförsörjning

pdf 2021-04-07, Bilaga NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 renhållning

pdf 2021-04-07, Bilaga - Årsrapport 2020 fjärrvärme

pdf 2021-04-07, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-07, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2021-04-07, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar


pdf 2021-03-10

pdf 2021-03-10, Bilaga presentation förbättrad turistservice i Sunnanå hamn del 2

pdf 2021-03-10, Bilaga förstudie samordnad varudistribution

pdf 2021-03-10, Bilaga förslag till bostadsförsörjningsprogram Dals-Eds kommun 2021-2023

pdf 2021-03-10, Bilaga - Årsredovisning 2020

pdf 2021-03-10, Bilaga - Trafikverkets remiss generella funktionsbeskrivningar samrådsversion

pdf 2021-03-10, Bilaga - Trafikverkets remiss förteckning förändringar riksintresseanspråk samrådsversion

pdf 2021-03-10, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2021-03-10, Bilaga - Granskningshandlingar detaljplan för Sapphults verksamhetsområde

pdf 2021-03-10, Bilaga - Bokslut 2020 för KF KS KSF SBF

pdf 2021-03-10, Bilaga - Bokslut 2020 för BN KUN SN


pdf 2021-02-10

pdf 2021-02-10, Bilaga revisionsrapport uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-10, Bilaga revisionsrapport granskning av arbetsmiljö och ledarskap

pdf 2021-02-10, Bilaga - Presentation en utvecklad organisation för statlig service

pdf 2021-02-10, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut SBF

pdf 2021-02-10, Bilaga - Intern kontroll rapport 4 bokslut KS

pdf 2021-02-10, Bilaga - Förstudie Melleruds fjärrvärme Klackens panncentral

pdf 2021-02-10, Bilaga - Förstudie Campus Dalsland


pdf 2021-01-13

pdf 2020-12-02

pdf 2020-12-02, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-12-02, Bilaga - Presentation Hållbarhetsklivet

pdf 2020-12-02, Bilaga - Presentation funktion företagslots

pdf 2020-12-02, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga

pdf 2020-12-02, Bilaga - Kommunstyrelsens delegationsordning

pdf 2020-12-02, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-12-02, Bilaga - Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-12-02, Bilaga - Handlingsprogram NÄRF

pdf 2020-12-02, Bilaga - Granskning av delårsrapport 2020

pdf 2020-12-02, Bilaga - Förstudie upphandling av skoltrafik i Melleruds kommun rapport

pdf 2020-12-02, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund revision delårsrapport 2020-06-30

pdf 2020-12-02, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-12-02, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-12-02, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021


pdf 2020-11-04

pdf 2020-11-04, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan aug 2020

pdf 2020-11-04, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-04, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-11-04, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Intern kontroll rapport 2 2020 för Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsen

pdf 2020-11-04, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämnden

pdf 2020-11-04, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-11-04, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-09

pdf 2020-10-09, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud

pdf 2020-10-09, Bilaga - Uppföljning energianvändning 2019 Mellerud

pdf 2020-10-09, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars Camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-09, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN


pdf 2020-09-09

pdf 2020-09-09, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Presentation regional utvecklingsstrategi RUS

pdf 2020-09-09, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-09-09, Bilaga - Kvarteret Ugglan

pdf 2020-09-09, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Förslag taxor 2021 NÄRF

pdf 2020-09-09, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2021-2023

pdf 2020-09-09, Bilaga - EU i lokalpolitiken 2018

pdf 2020-09-09, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-09-09, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-09-07


pdf 2020-08-12

pdf 2020-08-12, Bilaga - Underrättelse om granskning förslag till detaljplan för Vita Sandars Camping

pdf 2020-08-12, Bilaga - Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner


pdf 2020-06-24


pdf 2020-06-10

pdf 2020-06-10, Bilaga lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-06-10, Bilaga - Årsredovisning 2019 för Melleruds kommun

pdf 2020-06-10, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland

pdf 2020-06-10, Bilaga - Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-06-10, Bilaga - Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 uppföljning 2019

pdf 2020-06-10, Bilaga - Målbild Tåg 2028 huvudrapport

pdf 2020-06-10, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Hållbarhetskompass Dalsland redovisning

pdf 2020-06-10, Bilaga - Hållbara resor i Västra Götaland trafikförsörjningsprogram 2021-2025 remissversion

pdf 2020-06-10, Bilaga - Förslag till åtgärder för att starka dialog och samverkan mellan Kollektivtrafiknämnden Västtrafik och kommunerna

pdf 2020-06-10, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-10, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023


pdf 2020-05-13

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-13, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme

pdf 2020-05-13, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv Storgöteborg

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 SBF

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun

pdf 2020-05-13, Bilaga - Prognos 1 2020 KF KSF

pdf 2020-05-13, Bilaga - PM ny associationsrätt för sparbanker

pdf 2020-05-13, Bilaga - Kroppefjälls IF:s verksamhetsberättelse 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-05-13, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april 2020 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-05-13, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-13, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 002

pdf 2020-05-13, Bilaga - Budget 2021 tjänstemannaförslag


pdf 2020-04-08

pdf 2020-04-08, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Remisshandlingar trafikslagsövergripande trafikledning Göta Älv Storgöteborg

pdf 2020-04-08, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-04-08, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-08, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-08, Bilaga - E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-04-08, Bilaga - Dokumenthanteringsplan Melleruds kommun plan- och byggväsendet samt teknik, mark och fastighetsförvaltning

pdf 2020-04-08, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-25


pdf 2020-03-13

pdf 2020-03-13, Bilaga - Granskningshandlingar ny detaljplan för Sapphult Melleruds kommun


pdf 2020-02-12


pdf 2020-01-15

pdf 2020-01-15, Bilaga - Remisshandlingar granskning upphävande av tomtplaner

pdf 2020-01-15, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023