Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2023-12-20


pdf Ärende 6, Bilaga 1

pdf Ärende 6, Bilaga 2


pdf 2023-11-22


pdf Ärende 1, Bilaga Förslag Taxor Och Avgifter Samhällsbyggnadsförvaltningen


pdf Ärende 2, Bilaga Kultur Och Utbildningsnämndens Förslag Till Taxor Och Avgifter För 2024


pdf Ärende 3, Bilaga Förslag Taxor Socialförvaltningen 2024


pdf Ärende 4, Bilaga Förslag Taxor Och Avgifter Kommunstyrelsens Förvaltning 2024


pdf Ärende 8. Bilaga Förslag Till Ny Bolagsordning AB Melleruds Bostäder


pdf Ärende 11, Bilaga 1 Dalslands Miljö Och Energiförbund Delårsbokslut 2023 08 31

pdf Ärende 11, Bilaga 2 Bilaga Delårsbokslutet 2023

pdf Ärende 11, Bilaga 3 PWC Revisionsrapport God Ekonomisk Hushållning


pdf Ärende 12, Bilaga PWC Granskning Av God Ekonomisk Hushållning Per 2023 08 31


pdf Ärende 13, Bilaga 1 Närfs Delårsrapport Med Bokslutsprognos

pdf Ärende 13, Bilaga 2 Revisorernas Bedömning Av Delårsrapporten

pdf Ärende 13, Bilaga 3 Eys Granskning Av Delårsbokslutet 2023 08 31


pdf Ärende 21 - Anmälan


pdf 2023-10-25


pdf Ärende 2, Bilaga 1 Delårsbokslut 2022 08 31 Och Prognos 2 2023 För Melleruds Kommun

pdf Ärende 2, Bilaga 2 Delårsbokslut 2023 Alla Nämnder


pdf Ärende 9, Bilaga Dalslands Miljö Och Energiförbunds Förslag Till Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område För 2024


pdf Ärende 12, Bilaga Avtalssamverkan Kultur Och Utbildningsnämden


pdf Svar På Interpellation Anmälningsplikt

pdf Svar På Interpellation Flyktingmottagande


pdf 2023-09-27


pdf Ärende 1, Bilaga 1 Anslagsframställan 2024 Till Stiftarna För DK Framtida Bestånd

pdf Ärende 1, Bilaga 2 Årsredovisning Stiftelsen För Dalslands Kanals Framtida Bestånd 2022 Signerad

pdf Ärende 1, Bilaga 3 Revisionsberättelse 2022 Stiftelsen För DK Framtida Bestånd


pdf Ärende 2, Bilaga 1 Årsredovisning För Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 2022

pdf Ärende 2, Bilaga 2 Revisionsberättelse För Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg 2022


pdf 2023-06-21


pdf Ärende 1, Bilaga 1 Förslag Till Taxa För Offentlig Kontroll Enligt Livsmedelslagstiftningen


pdf Ärende 2, Bilaga 1 Fyrbodals Kommunalförbund Årsredovisning

pdf Ärende 2, Bilaga 2 Fyrbodals Kommunalförbund Revisionsberättelse För År 2022

pdf Ärende 2, Bilaga 3 Fyrbodals Kommunalförbund Granskning Av Årsredovisning 2022

pdf Ärende 2, Bilaga 4 Fyrbodals Kommunalförbund Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Ärende 3, Bilaga 1 Dalslands Miljö Och Energiförbunds Helårsbokslut 2022

pdf Ärende 3, Bilaga 2 Dalslands Miljö Och Energiförbund Granskning Av Årsredovisning 2022

pdf Ärende 3, Bilaga 3 Dalslands Miljö Och Energiförbund Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Ärende 4, Bilaga 1 Prognos 1 2023 För Melleruds Kommun

pdf Ärende 4, Bilaga 2 Nämndernas Rapporter Prognos 1 2023


pdf Ärende 6, Bilaga 1, Styr Och Ledningssystem För Melleruds Kommun 2019


pdf Ärende 10, Bilaga 1 Budget 2024 Flerårsplan 2025 2026

pdf Ärende 10, Bilaga 2 Förslag Från Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet Till Budget 2024 Samt Investeringsplan 2025 2028 (Med Redaktionella Ändringar)

pdf Ärende 10, Bilaga 2 Förslag Från Socialdemokraterna Och Vänsterpartiet Till Budget 2024 Samt Investeringsplan 2025 2028


pdf Ärende 13, Bilaga 1 Policy För Utmaningsrätt

pdf Ärende 13, Bilaga 2 Riktlinje Utmaningsrätt

pdf Ärende 13, Bilaga 3 Remissammanställning Med Kommentarer


pdf 2023-05-24


pdf Ärende 2, Bilaga 1 Remissvar Kulturstrategi

pdf Ärende 2, Bilaga 2 Tidigare Beslut I Ärendet Rörande Kulturstrategi För Melleruds Kommun

pdf Ärende 2, Bilaga 3 Kulturstrategi För Melleruds Kommun 2023 2027 Samarbetspartiernas Förslag


pdf Ärende 4, Bilaga 1 Sof Väst Årsredovisning 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 2 Sof Väst Bilaga 1 Årsredovisning 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 3 Sof Väst Bilaga 2 Årsredovisning 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 4 Sof Väst Revisionsberättelse Förtroendevald

pdf Ärende 4, Bilaga 5 Sof Väst Revisionsberättelse 2022

pdf Ärende 4, Bilaga 6 Sof Väst Granskningsrapport 2022


pdf 2023-04-19


pdf Bilaga 1 Remissvar Kulturstrategi


pdf Kulturstrategi 2023 2027 Slutgiltlig Version


pdf Bilaga 2 Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Bilaga 3 Granskning Av Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 4 Årsredovisning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 5 Granskning Av Årsredovisning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 6 Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 7 Grundläggande Granskning 2022 NÄRF


pdf Bilaga 8 Fjärrvärmeverksamhetens Årsrapport 2022


pdf Bilaga 9 Renhållningsverksamhetens Årsrapport 2022


pdf Bilaga 10 VA Verksamhetens Årsrapport 2022


pdf Bilaga 11 Redovisningar Av Partistöd


pdf 2023-03-22


pdf Bilaga 1 Årsredovisning m. förord Melleruds Kommun


pdf Bilaga 2 Nämndernas Bokslutsrapporter


pdf Bilaga 3 Årsredovisning 2022 AB Melleruds Bostäder


pdf Bilaga 4 Revisionsberättelse För År 2022 Med Bilaga


pdf Bilaga 5 Granskning Av Årsredovisning 2022


pdf Bilaga 6 Granskning Av God Ekonomisk Hushållning 2022


pdf Bilaga 7 Värdeutlåtande Mellerud Bråna 4 35 2022 12 27 (Svefa AB)


pdf Bilaga 8 Värdeutlåtande Mellerud Holms Säter 10 1 2022 12 27 (Svefa AB)


pdf Bilaga 9 Reglemente För Krisledningsnämnden I Melleruds Kommun, KF 2021 11 17, § 175


pdf Bilaga 10 Reglemente För Krisberedskap Melleruds Kommun, KF 2019 12 08, § 175


pdf 2023-02-22


pdf Bilaga 1 - Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 (majoritetens förslag)


pdf 2023-02-22, Bilaga - Kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027 (oppositionens förslag)


pdf 2023-01-25


pdf 2022-12-14

pdf 2022-12-14, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 20220831

pdf 2022-12-14, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsrapport 2 2022


pdf 2022-11-16

pdf 2022-11-16, Bilaga - NÄRF delårsrapport jan-aug 2022

pdf 2022-11-16, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31

pdf 2022-11-16, Bilaga - Reviderad Budget november 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter Kommunstyrelsen 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter kultur- och utbildningsnämnden 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter socialnämnden 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa ABP 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Strålskydd 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Livsmedelslagen 2023


pdf 2022-10-19

pdf 2022-10-19, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti Alla nämnder

pdf 2022-10-19, Bilaga - Delårsbokslut per augusti 2022 med prognos för hela året

pdf 2022-10-19, Bilaga - Mellerud_platsvarumarke

pdf 2022-10-19, Bilaga - Melleruds kommun_Grafisk_Manual


pdf 2022-09-21


pdf 2022-06-22

pdf 2022-06-22, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021

pdf 2022-06-22, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2022 med bilaga

pdf 2022-06-22, Bilaga - KS KSF SBF Prognos 1

pdf 2022-06-22, Bilaga - Prognos 1 2022

pdf 2022-06-22, Bilaga - Nämndernas rapporter

pdf 2022-06-22, Bilaga - Budget 2023 flerårsplan 2024-2025


pdf 2022-05-25

pdf 2022-05-25, Bilaga - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

pdf 2022-05-25, Bilaga - Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

pdf 2022-05-25, Presentation - Hälso- och sjukvårdsavtalet med överenskommelser, Färdplan Nära vård

pdf 2022-05-25, Bilaga - Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021

pdf 2022-05-25, Bilaga - Årsredovisning Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud 2021


pdf 2022-04-20

pdf 2022-04-20, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Renhållningsverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - VA-verksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Fjärrvärmeverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar

pptx 2022-04-20, Bilaga - Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25


pdf 2022-03-23

pdf 2022-03-23, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF BN KUN SN

pdf 2022-03-23, Bilaga - Årsredovisning 2021


pdf 2022-02-23


pdf 2022-01-26

pdf 2022-01-26, Bilaga - Tilläggsbudget 2022 flerårsplan 2023-2024

pdf 2022-01-26, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjningen för år 2022-2026

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Strålskydd 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Livsmedelskontroll 2022


pdf 2021-12-15

pdf 2021-12-15, Bilaga - Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) tom 2022-12-31

pdf 2021-12-15, Bilaga - Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) from 2023-01-01

pdf 2021-12-15, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands miljö- och energiförbund

pdf 2021-12-15, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021

pdf 2021-12-15, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-12-15, Bilaga - Aktivetsplan (bilaga till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport)


pdf 2021-11-17

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxor och avgifter 2022 KS

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsredovisning med Bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-11-17, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022


pdf 2021-10-20

pdf 2021-10-20, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-20, Bilaga - Delårsbokslut 2021 augusti alla nämnder


pdf 2021-09-22

pdf 2021-09-22, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2021 förslag

pdf 2021-09-22, Bilaga - NÄRF taxor 2022


pdf 2021-06-23

pdf 2021-06-23, Bilaga - Vänsterpartiets budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Sverigedemokraternas budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Socialdemokraternas budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-23, Bilaga - Budget 2022 Flerårsplan 2023-2024

pdf 2021-06-23, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020


pdf 2021-05-26

pdf 2021-05-26, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-05-26, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-26, Bilaga - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-26, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga

pdf 2021-05-26, Bilaga - Antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde


pdf 2021-04-21

pdf 2021-04-21, Bokslut 2020 för KF KS KSF SBF

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsredovisning 2020 för Melleruds kommun

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 RH

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 FJV

pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapport granskning av personal- och kompetensförsörjning

pdf 2021-04-21, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-04-21, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar

pdf 2021-04-21, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-04-21, Bilaga - Bokslut 2020 (BN KUN SN)


pdf 2021-03-24

pdf 2021-03-24, Bilaga revisionsrapporten uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap


pdf 2021-02-24 (inställt möte)


pdf 2021-01-27

pdf 2020-12-16

pdf 2020-12-16, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-12-16, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund revision delårsrapport 2020-06-30

pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021


pdf 2020-11-17

pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-17, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsen

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-11-17, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-21

pdf 2020-10-21, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud

pdf 2020-10-21, Bilaga - Granskning av delårsrapport per 2020-08-31

pdf 2020-10-21, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN


pdf 2020-09-23

pdf 2020-09-23, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-09-23, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-09-07


pdf 2020-06-24

pdf 2020-06-24, Bilaga - Årsredovisning 2019

pdf 2020-06-24, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-06-24, Bilaga - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen intern kontroll rapport 1 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen intern kontroll rapport 1 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-06-24, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-06-24, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023


pdf 2020-05-27

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme

pdf 2020-05-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-27, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun

pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse


pdf 2020-04-22

pdf 2020-04-22, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-04-22, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-22, Bilaga - E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-04-22, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-25


pdf 2020-02-26

pdf 2020-02-26, Bilaga - Offentlig Miljö som konstform Fyrbodalsmodellen


pdf 2020-01-29

pdf 2020-01-29, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

pdf 2019-12-18

pdf 2019-12-18, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-12-18, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2019-06-30

pdf 2019-12-18, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2019-12-18, Bilaga - Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 cirkulär 40 2019


pdf 2019-11-27

pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämndens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsbokslut januari augusti 2019

pdf 2019-11-27, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningen intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsförvaltningen intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelseförvaltningen intern kontrollplan 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds taxor 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontrollplan 2019 rapport 2


pdf 2019-10-30

pdf 2019-10-30, Bilaga - NÄRF delårsrapport 2019-08-31

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut och prognos 2 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 med prognos för helåret 2019

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige


pdf 2019-09-25


pdf 2019-06-26

pdf 2019-06-26, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april Byggnadsnämnden

pdf 2019-06-26, Bilaga - Fyrbodals årsredovisning 2018

pdf 2019-06-26, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds årsredovisning 2018

pdf 2019-06-26, Bilaga - Budget 2020 plan 2021-2022


pdf 2019-05-29

pdf 2019-05-29, Bilaga årsrapport 2018 VA

pdf 2019-05-29, Bilaga prognos 1 2019

pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 renhållning

pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 fjärrvärme

pdf 2019-05-29, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Socialnämnden

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2019-05-29, Bilaga - Bilagor till Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018


pdf 2019-04-24

pdf 2019-04-24, Bilaga - Utvärdering intern kontroll 2018

pdf 2019-04-24, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2018

pdf 2019-04-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2018


pdf 2019-03-27

pdf 2019-03-27, Bilaga - Årsredovisning 2018


pdf 2019-02-27


pdf 2019-01-30

pdf 2018-12-19

pdf 2018-12-19, Bilaga - Delårsbokslut 2018 Dalslands Miljö- och energiförbund


pdf 2018-11-21

pdf 2018-11-21, Bilaga - Socialnämndens taxor 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2018

pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 KF och KS

pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 för Melleruds kommun

pdf 2018-11-21, Bilaga - NÄRFs delårsrapport 2018

pdf 2018-11-21, Bilaga Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

pdf 2018-11-21, Bilaga - Fyrbodals delårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

pdf 2018-11-21, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Budget 2019-2021

pdf 2018-11-21, Bilaga - Bråna sjöskog


pdf 2018-10-24

pdf 2018-10-24, Bilaga - Delårsbokslut 2018-07-21 och prognos 2 2018


pdf 2018-09-26


pdf 2018-06-20

pdf 2018-06-20, Bilaga - VA-plan för Melleruds kommun med bilagor

pdf 2018-06-20, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017

pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds taxor 2019

pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2017

pdf 2018-06-20, Bilaga - Budget 2019 plan 2020-2021


pdf 2018-05-23

pdf 2018-05-23, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud årsredovisning 2017

pdf 2018-05-23, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2017

pdf 2018-05-23, Bilaga - Prognos 1 2018

pdf 2018-05-23, Bilaga - Detaljplan för Norra Ängenas antagandehandling


pdf 2018-04-18

pdf 2018-04-18, Bilaga - VA årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga renhållning årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - Fjärrvärme årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - Ändring av detaljplan för bostadsområde i Sundserud antagandehandling


pdf 2018-03-21

pdf 2018-03-21, Bilaga - Melleruds kommuns årsredovisning 2017


pdf 2018-02-21


pdf 2018-01-24

pdf 2018-01-24, Bilaga - Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan

Protokoll

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023