Kommunfullmäktige

Här hittar du kommunfullmäktiges äldre kallelser och protokoll. Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg

Är du intresserad av äldre kallelser eller protokoll, kontakta kommunkansliet, telefon 0530-181 04.

Kallelser

pdf 2022-12-14

pdf 2022-12-14, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 20220831

pdf 2022-12-14, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsrapport 2 2022


pdf 2022-11-16

pdf 2022-11-16, Bilaga - NÄRF delårsrapport jan-aug 2022

pdf 2022-11-16, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2022-08-31

pdf 2022-11-16, Bilaga - Reviderad Budget november 2023 flerårsplan 2024-2025

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter Kommunstyrelsen 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter kultur- och utbildningsnämnden 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxor och avgifter socialnämnden 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa ABP 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Strålskydd 2023

pdf 2022-11-16, Bilaga - Taxa Livsmedelslagen 2023


pdf 2022-10-19

pdf 2022-10-19, Bilaga - Delarsbokslut 2022 augusti Alla nämnder

pdf 2022-10-19, Bilaga - Delårsbokslut per augusti 2022 med prognos för hela året

pdf 2022-10-19, Bilaga - Mellerud_platsvarumarke

pdf 2022-10-19, Bilaga - Melleruds kommun_Grafisk_Manual


pdf 2022-09-21


pdf 2022-06-22

pdf 2022-06-22, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2021

pdf 2022-06-22, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2022 med bilaga

pdf 2022-06-22, Bilaga - KS KSF SBF Prognos 1

pdf 2022-06-22, Bilaga - Prognos 1 2022

pdf 2022-06-22, Bilaga - Nämndernas rapporter

pdf 2022-06-22, Bilaga - Budget 2023 flerårsplan 2024-2025


pdf 2022-05-25

pdf 2022-05-25, Bilaga - Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

pdf 2022-05-25, Bilaga - Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

pdf 2022-05-25, Presentation - Hälso- och sjukvårdsavtalet med överenskommelser, Färdplan Nära vård

pdf 2022-05-25, Bilaga - Årsredovisning (bokslut) för AB Melleruds Bostäder 2021

pdf 2022-05-25, Bilaga - Årsredovisning Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud 2021


pdf 2022-04-20

pdf 2022-04-20, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Renhållningsverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - VA-verksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Fjärrvärmeverksamheten årsrapport 2021

pdf 2022-04-20, Bilaga - Kommunalt partistöd i Melleruds kommun 2021 - redovisningar

pptx 2022-04-20, Bilaga - Slutrapport Dalslandssamverkan 2018-05-25


pdf 2022-03-23

pdf 2022-03-23, Bilaga - Bokslut 2021 KF KS KSF SBF BN KUN SN

pdf 2022-03-23, Bilaga - Årsredovisning 2021


pdf 2022-02-23


pdf 2022-01-26

pdf 2022-01-26, Bilaga - Tilläggsbudget 2022 flerårsplan 2023-2024

pdf 2022-01-26, Bilaga - Bostadsförsörjningsprogram - riktlinjer för bostadsförsörjningen för år 2022-2026

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Miljöbalken 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Sprängämnesprekursorer 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Strålskydd 2022

pdf 2022-01-26, Bilaga - Taxa Livsmedelskontroll 2022


pdf 2021-12-15

pdf 2021-12-15, Bilaga - Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) tom 2022-12-31

pdf 2021-12-15, Bilaga - Pensionsavtal - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) from 2023-01-01

pdf 2021-12-15, Bilaga - Delårsbokslut 2021-08-31 Dalslands miljö- och energiförbund

pdf 2021-12-15, Bilaga - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2021

pdf 2021-12-15, Bilaga - Delårsrapport 210831 Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2021-12-15, Bilaga - Aktivetsplan (bilaga till Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport)


pdf 2021-11-17

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxor och avgifter 2022 KS

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsredovisning med Bilagor jan-aug 2021

pdf 2021-11-17, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa BN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter SN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter KUN 2022

pdf 2021-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter BN 2022


pdf 2021-10-20

pdf 2021-10-20, Bilaga - Delårsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021

pdf 2021-10-20, Bilaga - Delårsbokslut 2021 augusti alla nämnder


pdf 2021-09-22

pdf 2021-09-22, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2021 förslag

pdf 2021-09-22, Bilaga - NÄRF taxor 2022


pdf 2021-06-23

pdf 2021-06-23, Bilaga - Vänsterpartiets budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Sverigedemokraternas budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Socialdemokraternas budgetförslag 2022

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 KS KSF SBF

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 KF BN KUN SN

pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun

pdf 2021-06-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020

pdf 2021-06-23, Bilaga - Budget 2022 Flerårsplan 2023-2024

pdf 2021-06-23, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020


pdf 2021-05-26

pdf 2021-05-26, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor

pdf 2021-05-26, Bilaga - Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-05-26, Bilaga - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun

pdf 2021-05-26, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga

pdf 2021-05-26, Bilaga - Antagandehandling detaljplan för Sapphults verksamhetsområde


pdf 2021-04-21

pdf 2021-04-21, Bokslut 2020 för KF KS KSF SBF

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsredovisning 2020 för Melleruds kommun

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 VA

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 RH

pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 FJV

pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapporten granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun

pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapport granskning av personal- och kompetensförsörjning

pdf 2021-04-21, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2020

pdf 2021-04-21, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar

pdf 2021-04-21, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2020

pdf 2021-04-21, Bilaga - Bokslut 2020 (BN KUN SN)


pdf 2021-03-24

pdf 2021-03-24, Bilaga revisionsrapporten uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap


pdf 2021-02-24 (inställt möte)


pdf 2021-01-27

pdf 2020-12-16

pdf 2020-12-16, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands Miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-12-16, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund revision delårsrapport 2020-06-30

pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund

pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021

pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands Miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021


pdf 2020-11-17

pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud sammanställning insatser jan-aug 2020

pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsrapport 2020-08-31

pdf 2020-11-17, Bilaga - Kommuninvest insatskapital per medlem samt förlagslån

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Socialnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Kommunstyrelsen

pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för Byggnadsnämnden

pdf 2020-11-17, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF

pdf 2020-11-17, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021


pdf 2020-10-21

pdf 2020-10-21, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg Mellerud

pdf 2020-10-21, Bilaga - Granskning av delårsrapport per 2020-08-31

pdf 2020-10-21, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun antagandehandlingar

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för Melleruds kommun

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 KF KS KSF SBF

pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och prognos 2 2020 BN KUN SN


pdf 2020-09-23

pdf 2020-09-23, Bilaga - Revisionsrapport granskning av Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - NÄRF myndighetsutövning taxor 2021

pdf 2020-09-23, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019

pdf 2020-09-23, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2019


pdf 2020-09-07


pdf 2020-06-24

pdf 2020-06-24, Bilaga - Årsredovisning 2019

pdf 2020-06-24, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

pdf 2020-06-24, Bilaga - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen intern kontroll rapport 1 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen intern kontroll rapport 1 2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2020-06-24, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019

pdf 2020-06-24, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontroll rapport 1 2020

pdf 2020-06-24, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023


pdf 2020-05-27

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 VA

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 renhållning

pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 fjärrvärme

pdf 2020-05-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019

pdf 2020-05-27, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun

pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019

pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse


pdf 2020-04-22

pdf 2020-04-22, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun

pdf 2020-04-22, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Kommunfullmäktige och Kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019

pdf 2020-04-22, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö

pdf 2020-04-22, Bilaga - E45 förstudie förslagshandling

pdf 2020-04-22, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019


pdf 2020-03-25


pdf 2020-02-26

pdf 2020-02-26, Bilaga - Offentlig Miljö som konstform Fyrbodalsmodellen


pdf 2020-01-29

pdf 2020-01-29, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun

pdf 2019-12-18

pdf 2019-12-18, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-12-18, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2019-06-30

pdf 2019-12-18, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 Dalslands Miljö- och energiförbund

pdf 2019-12-18, Bilaga - Budgetförutsättningar för åren 2019-2022 cirkulär 40 2019


pdf 2019-11-27

pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämndens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämnden intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsbokslut januari augusti 2019

pdf 2019-11-27, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningen intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsförvaltningen intern kontroll 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelseförvaltningen intern kontrollplan 2019 rapport 2

pdf 2019-11-27, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds taxor 2020

pdf 2019-11-27, Bilaga - Byggnadsnämnden intern kontrollplan 2019 rapport 2


pdf 2019-10-30

pdf 2019-10-30, Bilaga - NÄRF delårsrapport 2019-08-31

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut och prognos 2 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 med prognos för helåret 2019

pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut 2019-08-31 Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige


pdf 2019-09-25


pdf 2019-06-26

pdf 2019-06-26, Bilaga - Intern kontroll rapport 1 april Byggnadsnämnden

pdf 2019-06-26, Bilaga - Fyrbodals årsredovisning 2018

pdf 2019-06-26, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds årsredovisning 2018

pdf 2019-06-26, Bilaga - Budget 2020 plan 2021-2022


pdf 2019-05-29

pdf 2019-05-29, Bilaga årsrapport 2018 VA

pdf 2019-05-29, Bilaga prognos 1 2019

pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 renhållning

pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 fjärrvärme

pdf 2019-05-29, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Socialnämnden

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Samhällsbyggnadsförvaltningen

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Kultur- och utbildningsnämnden

pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll uppföljning 1 2019 Kommunstyrelseförvaltningen

pdf 2019-05-29, Bilaga - Bilagor till Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018


pdf 2019-04-24

pdf 2019-04-24, Bilaga - Utvärdering intern kontroll 2018

pdf 2019-04-24, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2018

pdf 2019-04-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2018


pdf 2019-03-27

pdf 2019-03-27, Bilaga - Årsredovisning 2018


pdf 2019-02-27


pdf 2019-01-30

pdf 2018-12-19

pdf 2018-12-19, Bilaga - Delårsbokslut 2018 Dalslands Miljö- och energiförbund


pdf 2018-11-21

pdf 2018-11-21, Bilaga - Socialnämndens taxor 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2018

pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 KF och KS

pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 för Melleruds kommun

pdf 2018-11-21, Bilaga - NÄRFs delårsrapport 2018

pdf 2018-11-21, Bilaga Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud

pdf 2018-11-21, Bilaga - Fyrbodals delårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30

pdf 2018-11-21, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2019

pdf 2018-11-21, Bilaga - Budget 2019-2021

pdf 2018-11-21, Bilaga - Bråna sjöskog


pdf 2018-10-24

pdf 2018-10-24, Bilaga - Delårsbokslut 2018-07-21 och prognos 2 2018


pdf 2018-09-26


pdf 2018-06-20

pdf 2018-06-20, Bilaga - VA-plan för Melleruds kommun med bilagor

pdf 2018-06-20, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017

pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds taxor 2019

pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands Miljö- och energiförbunds bokslut 2017

pdf 2018-06-20, Bilaga - Budget 2019 plan 2020-2021


pdf 2018-05-23

pdf 2018-05-23, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg-Mellerud årsredovisning 2017

pdf 2018-05-23, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2017

pdf 2018-05-23, Bilaga - Prognos 1 2018

pdf 2018-05-23, Bilaga - Detaljplan för Norra Ängenas antagandehandling


pdf 2018-04-18

pdf 2018-04-18, Bilaga - VA årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga renhållning årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - Fjärrvärme årsrapport 2017

pdf 2018-04-18, Bilaga - Ändring av detaljplan för bostadsområde i Sundserud antagandehandling


pdf 2018-03-21

pdf 2018-03-21, Bilaga - Melleruds kommuns årsredovisning 2017


pdf 2018-02-21


pdf 2018-01-24

pdf 2018-01-24, Bilaga - Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan

Protokoll

Sidan uppdaterades 19 oktober 2023