Dokument


Enkätundersökning

En enkätundersökning genomfördes på biblioteket under oktober månad 2021. Här kan du läsa resultatet:

PDF-dokument Enkätundersökning på biblioteket 2021


Bidrag till kulturverksamma i Melleruds kommun

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud.

Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett
mervärde för kommunens innevånare.
Bidraget kan sökas av kulturellt verksamma - allt ifrån enskilda till grupper och
föreningar.

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på
    en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt
    komma kommunens innevånare till del.
  • sökandens verksamhet ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna
    demokratiska principer.
  • sökanden ska inom sin verksamhet ta avstånd från våld och rasism.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott.

Fokus ligger helt på varje enskild planerad aktivitet och får i första hand ses som ett engångsstöd. Bidraget är inte ett årligt stöd till etablerad kultur/
föreningsverksamhet baserat på verksamhetens återkommande årligen
planerade aktiviteter.

Hur beviljat bidrag har används ska redovisas och dokumenteras av mottagaren.
Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten KulturMellerud på kultur- och utbildningsnämndens delegation.

Ansökan skickas till Ann-Louise Udd, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

PDF-dokument Ansökan kulturbidrag


Biblioteksplan för Melleruds kommun

PDF-dokument Biblioteksplan 2015-2020

Kontakta oss

Melleruds bibliotek
E-post: biblioteket@mellerud.se
Telefon: 0530-182 00
Adress:
Södra Kungsgatan 7
464 31 Mellerud

Postadress:
Box 84
464 22 Mellerud

Sidan uppdaterades 31 maj 2022