Elsäkerhet

De vanligaste olyckorna på grund av dålig elsäkerhet är brand eller elektrisk stöt. Anlita alltid en auktoriserad elinstallatör. Ta för vana att dra ut kontakten till kaffebryggaren med mera.

- Installera en timer som bryter strömmen till elapparater med hög brandriskfaktor, till exempel bastuaggregat, spis, etc.

- Installera en jordfelsbrytare inomhus. Den känner av om strömmen går fel väg, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

- Kontrollera äldre, begagnade apparater. Låt en fackman titta på sladdar och kontakter innan du börjar använda de fynd du gjort bland gamla lampor och elektriska apparater.

- Använd rätt sorts lampa med högst det antal watt som anges.

- Ju fler sladdar desto sämre säkerhet, så låt en elinstallatör montera fler vägguttag, så slipper du sladdhärvor och höjer elsäkerheten betydligt.

- Åtgärda fel och brister i tid. En sladd eller ledning som nöts så att isoleringen skadas kan leda till såväl elstöt som elbrand.

- Runda, ojordade stickkontakter får bara användas i ojordade uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt att byta ut ojordade stickkontakter mot jordade eller att fila ned kanterna för att kontakterna ska passa i ett jordat uttag.

- Utomhus är risken för elolyckor större än inomhus. Det beror dels på förekomsten av fukt (ström leds bättre i fuktiga miljöer), dels på att vi utomhus oftast står i direkt kontakt med marken, det vill säga jord.

- Uttag utomhus ska alltid vara jordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare, något som du även kan komplettera gamla uttag med.

- Anslut aldrig en apparat som du ska använda utomhus till ett ojordat uttag inomhus. Det kan vara livsfarligt. Om du måste använda en skarvsladd, se till att den är jordad och att den ansluts till ett jordat uttag.

- Gör hemmet elsäkert för barnen.

Sidan uppdaterades 13 september 2021